Az ego

Cogito ergo sum. Gondolkodom, tehát vagyok, mondja a latin közmondás. Ebből a szempontból közelítjük meg az egot. Az ego kapcsolódik a tudathoz, melynek segítségével tudunk képet alkotni önmagunkról. A magunkról kialakított kép megalkotásához szükséges egyfajta öntudatra ébredés, melyben a tiszta és szennyezett nézőpontjainkból tudjuk összerakni azt a mozaikot, amely végső soron mi lennénk. Az ego meghatározza működésünket, nemcsak fizikai testben, hanem lélekként is

Az ego fogalma Sigmund Freud nevéhez köthető, aki az emberi személyiséget három nagy rendszerre bontotta: az id-re (azaz az ösztön-énre), az ego-ra (azaz az énre), illetve a szuperego-ra (azaz a felettes énre). E három rendszer egymással kölcsönhatásban irányítja viselkedésünket. Az id a személyiség legprimitívebb része, aminek tartalmát biológiai késztetések, ösztönök (például: éhség, szomjúság, fájdalom elkerülése, szexuális vágy) alkotják. Ennek következtében az id az ösztönök azonnali kielégítésére, az örömök azonnali megszerzésére törekszik. Például a kisgyermek rögtön szeretne élelmet kapni, amikor éhes lesz, illetve nem képes még visszatartani a vizeletürítését, így bepisil.

Viszont az ösztönök nem minden esetben elégíthetők ki azonnal. A gyermeknek várnia kell, míg ételt adnak neki a szülei, vagy míg kiér a mellékhelyiségbe, vagyis elkezdi a valóság követelményeit, a környezeti feltételeket is figyelembe venni. Így a személyiségben egy új tartomány alakul ki: az ego. Ez lényegében a személyiségünk végrehajtó szerve. Az ego dönti el, hogy az id mely impulzusai megfelelőek, illetve hogy ezek hogyan, milyen cselekvés által elégíthetők ki. Ám az ego nem egyenlő velünk, csak egy részünk, attól függetlenül, hogy gyakran úgy érzékeljük, hogy mi magunk vagyunk.

A harmadik rendszer, a szuperego, a társadalmi értékek és erkölcsi normák belső kivetülése, ami magában foglalja az egyén lelkiismeretét és erkölcsi felfogását is. A szuperego dönti el, hogy egy adott cselekedetünk jó vagy rossz. Ennek alapja a szülői jutalmazás és büntetés. Ezek ugyanis idővel beépülnek a gyermek személyiségébe, ezáltal külsőből belső késztetésekké válnak.

Az ösztön-én, a felettes én és a valóság között az ego tölti be a közvetítő szerepét. Csakhogy a személyiség három összetevője könnyen konfliktusba kerülhet egymással. Például, amikor a szexuális vágy úrrá lesz rajtunk (az id tartománya), de a társadalmi és erkölcsi normák ellenzik a kielégülést (a szuperego tartománya). Ilyenkor az ego dönt. A probléma ott kezdődik, hogy az ego a legkülönfélébb módokon képes elhatárolni magát az el nem fogadható tetteitől (pl. felejtés vagy önámítás által). Ennek tipikus példája a vallásban a gonosz megalkotása, ami valójában az ego megtestesülése, és azért jött létre, hogy legyen kit hibáztatnunk az egonk helyett.

Ebben áll az ego működésének igazi veszélye. Létrehozva ugyanis egy külső ellenséget – legyen az az ördög vagy bármely más fiktív ellenségkép kivetülése, kivetítése – az esetek többségében valós ellenségekre is szert teszünk. Ráadásul úgy, hogy közben végig úgy érzékeljük, hogy ehhez semmi köze az egonknak, hiszen nem is tudunk a létezéséről, mivel az imént említettek a tudattalanunk részét képezik. Az id egésze, illetve az ego és szuperego nagy része nem tudatos, az ego pedig minden erejével azon van, hogy ezt a létezésével egyetemben elfedje.

Az „én tudat” filozófiai és pszichológiai fogalom. Az én tudat a saját testünkről és belső tulajdonságainkról kialakult tudásunk (az érzelmeket is beleértve!). Az ember az érzékelés és észlelés, gondolkodás, emlékezés és más agyi tevékenységek segítségével tudja elhatárolni önmagát másoktól.

Az ego egyike azon fogalmaknak, amelyekről igen nehéz beszélnünk. Ennek legfőbb oka, hogy gondolatainknak és érzéseinknek álcázza magát, ezáltal azt a látszatot kelti, hogy mi magunk vagyunk. Ám az ego nem azonos az önvalóval (valódi lényünkkel), annak ellenére sem, hogy nagymértékben összefonódik az egyéni minőségünkkel.

Az ego esetében megkülönböztethetünk tiszta és szennyezett egot. A tiszta ego, más szóval önvaló, mely tartalmazza egy entitás összes minőségét. A szennyezett ego, más szóval énvaló a földi életút során az emberi lény önmagáról helytelenül kialakított képe.

A megértéshez idézzük Michael Arkangyal nagyúr 2021.12.27. napon leadott tanítását:

“A tiszta önvaló csírájában a Teremtői minőséget tartalmazza, mely egyfajta folyamaton keresztül igyekszik megtalálni önmagát. E folyamatban letisztításra kerül mindenfajta minőség, mely a Teremtő tudását és szellemének a nagyságát hivatott szolgálni.

Marad egy kis szikra, mely mint a kiscsibe, mikor napot lát, elkezd fejlődni és elindul ezen az úton, mely valójában a saját magához való visszatalálás feladatát tartalmazza.

Így a tapasztalás minden esetben az, mely előre viszi ezen az úton, és célja az, hogy a Teremtőt önmagában megerősítse döntéseiben és elhatározásában, hogy ezt a világot és a körülötte levő egyéb síkokat, univerzumokat összeségében egy magasabb és szervezettebb fejlettségi szintre vigye.

A tiszta önvaló csak azt a minőséget tartalmazza, amellyel ti rendelkeztek, és a ti általatok begyűjtött tapasztalatok mennyiségét és tudásának összességét takarja, megspékelve azzal a szellemiséggel, mellyel immáron látjátok és értelmezni tudjátok a világ működését.

Az ösztönösség sok esetben segítségetekre van, ugyanúgy, mint a belső érzések, hiszen az érzések azok, amelyek utat mutatnak, illetve mozgatottságot kölcsönöznek a mindennapi élethez.

Az érzések már nem a tiszta önvalóhoz tartoznak, de annál inkább fűszerezik egy adott szerepkör betöltésének mozgatottságát, hiszen a tiszta önvalótok, egotok az nem egyenlő azzal a fajta minőséggel, mellyel most a földi síkon tengetve életeteket, azonosítjátok önmagatokat.”

Földi életünk során szükségünk van az egora, hiszen az egyéniségünk fontos alkotóeleme. Segíti a beilleszkedést, lehet motiváló, visszafogó.

Minél inkább képesek vagyunk letisztítani az egonkat a rárakódott hiedelmektől, annál inkább képesek vagyunk áttekinteni a dolgokat igaz valójukban.

Folytatása Michael Arkangyal nagyúr 2021.12.27. napon leadott tanításának:

“A ti énképetek vagy énvalótok, mely tartalmazza a ti felfogásotokat is a világról, egyfajta torzításon megy keresztül, de ezt már tudtátok. Amit viszont célszerű figyelembe venni, hogy bizonyos torzulások vagy szűrők, amellyel a világot kémlelitek, az programozva van belétek, mellyel az adott leszületésnek a mozgatottságát és a feladatkörét is igyekeznek befolyásolni.

Ezért a tiszta önvalótok nem minden alkalommal egyezik azzal a vehemenciával vagy életritmussal, mellyel ti rendelkeztek jelen életetekben. Így hát mondhatnánk azt is, hogy nem mindenki, aki tüzes, hirtelen reagálású vagy akár megfontolt, lassú, az az ő minőségét is takarja a tiszta önvalójában, hiszen ezek csak szerepek, melyeket a földi színdarabban, jelen felvonásban el kell játszanotok.

Az énkép az egy speciális szűrő, melyet egyrészt a leszületésetekkor a Sors és Karma Nagyurak belétek tápláltak, másrészt környezetetek hatásaképpen rakódik rátok. Ily módon egy speciális elegyét alkalmazza annak, ahonnan elindulva rá kell találnotok a saját utatokra és azt megjárva, kipipálva mindazon karmikus feladatokat, melyet elvállaltatok, hogy leéljétek életeteket. A cél mindazoknak a hiedelmeknek és szennyezett nézőpontoknak a letisztítása és közeledése ahhoz a belső minőségetekhez, melyek igazából ti vagytok.”

Golenya Ágnes szerint: Életveszélyes az ego-ról, mint valamiféle ellenségről beszélnünk, akit „meg kell ölnünk” (amit sajnos nem egy spirituális irányzat tanít). Ha megölöd az ego-d, akkor nem Mester leszel, hanem egy szánalmas figura, aki itt e téridőben identitás nélkül botorkál. A földi karmikus identitásunk maga az ego, ami nem valamiféle felesleges kacat, netán kiiktatandó akadály, hanem maga az az énünk, akinek itt és most dolga van! Nem is kevés!

Antírius Nagyúr tanítása szerint az ego az érzelmeken és a vágyakon keresztül befolyásolja a tudatot. Nem mindegy, hogy az érzelmeink és a vágyaink befolyásolják a tudatot, vagy fordítva, a tudat segítségével uraljuk az érzelmeinket és vágyainkat.

Leszületésünkkor tiszta egoval jövünk a világra, ami azokat a tulajdonságokat kódolja magába, ami a lelkületnek az adott leszületéshez szükséges. Életünk során erre rakódnak a szennyezett ego rétegei, családi-, társadalmi minták, befolyás hatására. A megtapasztalások során kialakul az én-kép, amely egy hiedelmesített, aktuális én-ismeret. Ez határozza meg az egyén gondolkodását, életvitelét és cselekedeteit.

Az én-kép egy torzított változata a tiszta egonak. A lélek ismeri, tudja feladatát, de miután testet kap, a tudása elhomályosodik a test tulajdonságai miatt. Olyan hatások érik a lelket a megtapasztalások során, amelyek eltorzítják a lélekhangot, és a tudat befolyásolhatósága miatt egy torz én-kép jön létre. Ezt kell tudni megtisztítani a hiedelmek, torz minták felismerésével, belátásával, amely az önismereti út kezdete. Ezt követően tudatos tettek sorozatával, a szellemiség erejével tudunk közelebb kerülni a tiszta ego minőségünkhöz.

Az ego értelmezéséhez tekintsünk meg a következő részletet a Galaxis őrzői 2 című filmből:

A filmben EGO személye egy bolygónak az emberi kivetülése, ahol a bolygó egy rendszer, mely igyekszik értelmet adni a létének és fejlődni.

Ebből a megközelítésből nézzük meg az ego és a manapság egy oly gyakran használt eszköz párhuzamát, mint a számítógép, annak is az operációs rendszere, mely működését tekintve leginkább hasonlít az ember egojához. Az ego a léleknek olyan, mint a számítógépnek az operációs rendszer…

Folytatása Michael Arkangyal nagyúr 2021.12.27. napon leadott tanításának:

“Az életek folyamán ezek a minőségek egyre inkább tisztulnak, és lehetőséget kaptok arra is, hogy önmagatokkal azonosulva közeledjetek ahhoz a minőséghez, amely a ti igazi összetételeteket takarja.

Így hát az életutak folyamán a különböző szerepek arra jók, hogy megtapasztalva az évek által adott lehetőségeket, el tudjátok engedni mindazt, ami zsákutcát jelent, de megtartva azt a tapasztalást, amit ezek adnak, közeledjetek ahhoz a minőséghez, mely igazából ti vagytok.

Ezért az énkép és az önkép a végtelenben találkozik. Ez az a pont, amikor már nem szükséges többé a fizikai síkon leszületnetek, hanem egy másik megmérettetés lehetőségével tudtok tovább szállni.

Ezek a minőségek mindenképpen fontosak ahhoz, hogy meg tudjátok élni, hogy valóságosnak higgyétek mindazt, ami körülöttetek van, hisz a szűrő, melyen keresztül látjátok a világot, kapcsolódik az érzelmekhez, hogy meglépjétek.

A valódi önmagatok, a ti belső minőségetek ad egyfajta bizonyosságot mindarról, hogy mi is az, ami igazán nektek való.

Összességében minden összetevő, kezdve a ti tudatotoktól, az egotokon át, azt hivatott szolgálni, hogy fizikai testetekben meg tudjátok élni a helyzetet, és érzéseitek által befolyásolva döntéseket hozzatok annak érdekében, hogy a feladatotokat megoldhassátok.”

HOGYAN KEZD, VAGY FOLYTASD A SPIRITUÁLIS UTAD?

Útjárást segítő prevenciós workshop

Kedves Érdeklődő!

Mindenkinek jó, ha talál kiskapukat, amelyekkel gyorsabban és olcsóbban juthat el egy cél megvalósításához.

Már több ezer esetben bebizonyosodott, hogy amikor az emberek valamilyen indíték okán spirituális tevékenységbe kezdenek (ami önmagában jó), kis idő elteltével, olykor el is vesznek benne.

Igaz, minden nem kerülhető el az életben, de a tájékozottság növelésével az idő és a költségek jelentős részét megtakaríthatjuk.

Szeretnél optimális spirituális útkezdést alkalmazni, hogy megtévesztésed minimális legyen?

Eddig hiányzott egy olyan alapozó, felkészítő képzés, amely lehetővé teszi a fejlődési terv tudatosabb megalapozását.

A spirituális útjárást segítő prevenciós workshop révén:

 • helyesebben választod meg a tanulmányi formát, így kevesebbet hibázol
 • nem viszed be magad újabb labirintusba
 • tematikus önismereti utat alakíthatsz ki
 • nem a félelmeid és aggódásaid révén jársz majd fűhöz-fához
 • rakás pénzt spórolhatsz
 • időt takarítasz meg az amúgy sem sokból
 • kevésbé fogod azt érezni, hogy fél megoldással vagy nem megfelelő segítővel dolgoztál.

Nem vehető el a megtapasztalás útja senkitől, de attól még az igazság jár mindenkinek egy torzult, ármányokkal teli, káoszos világban.


 

Szeretnéd, hogy felkészítő tudás megalapozottságával:

 • pontosabban dönts egy segítő vagy kezelési módszer mellett?
 • számodra releváns tanfolyamra költs pénzt?
 • kikerüld a szentimentális csapdákat?

Akkor a spirituális útjárásra felkészítő prevenciós workshopot te is értékelni fogod!

Legyél fiatal vagy felnőtt útkezdő, mindenkinek előnyt jelent, ha mások tapasztalatából meríthet!

A felkészítő program során Dévity István támogatásával:

 • releváns fejlődés-stratégiai információkhoz jutsz
 • az életben azonnal alkalmazható gyakorlati eszközöket kapsz
 • tippeket kapsz olyanoktól,  akik a kezdő szintet már bejárták.

HOGYAN KEZD, VAGY FOLYTASD A SPIRITUÁLIS UTAD?
Spirituális útjárást segítő prevenciós workshop


Időpont: 2023.02.17. 18:00-21:30
Díj: 3.000,-Ft
Helyszín: Transpersonal Önfejlesztő Sprituális Központ (1073 Budapest, Erzsébet krt. 58., 1.em./4., kapucsengő: 15)

Kérdéseddel, jelentkezéseddel kapcsolatban hívd az alábbi telefonszámot:
+36 20 525 9592

Részvételi szándékodat kérjük jelezd az alábbi űrlapon!

Csak az tud bölcs útjárási információkkal támogatni téged, aki már végigment rajta.
Hozzon bármit is a közeli jövő, mi tudjuk, hogy a lelkeink találkozni fognak!

ÉLJ TE IS A SPIRITUÁLIS TUDÁS LEHETŐSÉGEIVEL

az ÖNmegvalósítók tanulócsoport tagjaként!

Ha az emberi önismeret mellett nem bővíted helyes spirituális ismeretedet, akkor nem élhetsz igazán boldogan, hanem több bosszúságot is teremtesz magadnak.

Szeretnéd elkerülni, hogy:

 • visszaess a változtatások megvalósításában amiatt, mert egyedül próbálkozol?
 • beleragadj az emberi és spirituális információk káoszába?
 • a további testi betegségeket és azok újra teremtését?
 • hiedelmeid, félelmeid, gátlásaid uralják a cselekedeteidet?
 • a problémák hosszú ideig fennmaradjanak az életedben?
 • az Egy Igaz Teremtő Isten előtti mérleged ne legyen lesújtó?

Ha igen, akkor javasoljuk, hogy szánj időt és energiát önfejlesztésedre, mert ez a jövőd titka!

Gyere el a az ÖNmegvalósíók tanulócsoport első műhelyfoglalkozására!

Május hónapban még becsatlakozhatsz!
Helyszín: Aranyfonal Spirituális és Önismereti Fejlődési Központ
1073 Budapest, Erzsébet krt. 58. I. em. (kapucsengő: 15)
Első felkészítő foglalkozás nap időpontja: 2023. május 17. 18:00-21:45


Mi egy olyan tradíciós önfejlesztő csoport vagyunk, amely közvetlen kapcsolatban áll a Szellemi Mesterekkel, így a fejlődésünket az emberi világon túli síkokból irányítják.

Neked is lehetőséged nyílik arra, hogy a Szellemi Mesterek által vezetett fejlődési útra lépj.

Te is részesülhetsz a közösségünk emelt szellemi tapasztalatának erejével támogatott önfejlesztésben mindaddig, amíg rá nem lépsz a saját önálló szellemi utadra.

Itt több nézőpontból juthatsz helyes, igaz, valós tudáshoz, elsősorban a Szellemi Mesterek által adott tanokból, csatornázott kommunikációkból merítve. Fejlődésedet, önrendeződésedet ezen túl a Mesterek által közvetített intelligens energiák is támogatják. A tanmenetet úgy állítottuk össze, hogy figyelmet fordítunk a szellemi-, energetikai- és életviteli fejlődésre is, így lehetőséged lesz a spirituális és az emberi életedet egyaránt magasabb szintre emelni.

Kitartó önfejlesztéssel eljuthatsz odáig, hogy kialakítsd saját szellemi kommunikációdat a Felsőbb Éneddel és a Szellemi Hierarchia entitásaival.

A tradíciós tudás elsajátításában a Mesterek is melléd állnak, és a Szellemi Hierarchia vezetésével megadják a lehetőséget Neked is az önrendeződésre, legyél akár kezdő vagy már haladó spirituális útonjáró.

A tanulócsoport tematikájából:
Ki vagyok én? – Test, lélek, szellem, tudat, ego, emberi és spirituális fejlődés
Emberi és spirituális önismereted segítségével rövidebb idő alatt alakíthatod ki belső békéd és tudatállapotod fejlődését.

Létben létezés – Földi környezet és azon túli síkok
Könnyebben érted meg a Lét törvényeit és összefüggéseit a valóság érzékelésed kitágításával.

A Teremtés – Az eredet
Amint megérted a kezdetet, úgy fogod átlátni az Univerzum fraktális ismétlődési törvényét is.

A Szellemi Hierarchia felépítése, működése – Megnyilvánulása az emberi világban
Vele kialakul a tisztelet az Angyalok és más entitások iránt.

Lélek típusok – Mélyebb betekintés az emberi lélekbe
Sorsmentő megértéseket ad, ha a saját lényed működését átlátod.

Ha meghoztad döntésedet, akkor jelentkezz egy beiratkozást megelőző ingyenes
konzultációra!

Időpont egyeztetéshez, hívd a +36 20 525 9592 telefonszámot.

Ne feledd!
Egy kis iskola is jó lehet, hogy Nagy Mesterrel vagy Felső Éneddel kommunikálj!
Ha információt kaptál már vagy magadhoz vettél is valamelyest, de ha a köztes elemzés értelmével nem vagy társítva, akkor elvész a segítő intelem, legyél bárhol is gondolva magad az élet iskolájában.”
TSNDI

Szeretettel várjuk jelentkezésed.
Részvételi szándékodat előzetesen jelzed szellemi@szellemitanitasok.info emailben.
Kérdéseidet felteheted a +36 20 525 9592 telefonszámon.

Bármit is hozzon a közeli jövő, mi tudjuk, hogy a lelkeink találkozni fognak!

Dévity István szellemi fejlődés vezető és a Szellemi tanítások csapata

Szellemi középpontba kerülés gyakorlata

Előkészület

Az energiagyakorlatok végzéséhez szükségünk lesz a négy őselemre: a tűzre, vízre, földre és levegőre. A négy őserő összegyúrt színe a lila, ezzel a színnel fogunk dolgozni az energiagyakorlat elvégzése során.

Figyeljük meg, hogy a négy őselem mindig velünk van.

Az előkészülethez tartozik a:

 • Környezet megteremtése – javasolt az elvonulás. Ideje kimondanunk, hogy szükségünk van bizonyos időnként énidőre, regenerálásra. Tapasztalataink szerint a családtagok is tiszteletben tartják, főleg, amikor belátják az áldásos hatását a gyakorlatot végző közérzetében.
 • Tértisztítás – történhet szellőztetéssel, hanggal, füstölővel, a négy őselemmel stb. A tértisztítás lényege, hogy a körülöttünk lévő fizikai teret tisztítjuk energetikailag.
 • Öltözet – kényelmes öltözet javasolt. Előfordul, hogy ezt nem tudjuk megtenni, vagy fájdalmaink vannak (pl. nem tudunk letérdelni), ilyenkor kivetített testtel végezzük el a gyakorlatot, azaz elképzeljük a testünket mintha magunk előtt, kívülről látnánk.
 • Testtartás – a gyakorlatokat egyenes gerinccel végezzük és figyeljünk arra, hogy kezeinket és lábainkat ne keresztezzük!
 • Gyertya – minden gyakorlat során javasolt egy fehér gyertyát vagy mécsest gyújtani. A gyertya fénye és füstje által kapcsolódhatunk a láthatatlan Szellemi Világhoz. Ha a gyakorlathoz több gyertya kellene, a gyertyagyújtást végezzük balról jobbra, és ugyanebben a balról jobbra sorrendben oltsuk majd el!

A gyakorlatot háton fekve vagy ülve, egyenes gerinccel végezzük, kezdetben hallgathatunk kellemes zenét is, amit később elhagyhatunk:

A gyakorlat lépései:

 1. végezd el legalább háromszor a következő légzést:
  • Lélegezz be 5 másodpercig az orrodon keresztül
  • Tarts 5 másodperc légzésszünetet
  • Majd fújd ki a levegőt 5 másodpercig a szádon keresztül
  • Tarts 5 másodperc légzésszünetet
 2. végezzük el az aura tisztító gyakorlatot
 3. csukott szemmel összpontosítsunk a 3. szemünkre, mintha belülről a homlokunkat néznénk
 4. helyezzük a figyelmünket és az érzést a tobozmirigyre, majd képzeljünk el egy lila színű energiát, mely a halánték két oldala felől áramlik a tobozmirigybe (ha figyelmünk elkalandozna a feladat gyakorlása közben, irányítsuk vissza a tobozmirigyre)
 5. vegyünk egy mély levegőt az orrunkon át, számoljunk el 7-ig és szájon át fújjuk ki a levegőt
 6. ha a gyakorlat végzése közben előjönnek gondolatok, akkor azokat utólag írjuk le és dolgozzunk velük!

Egyensúlyt teremtő dórok

Gondolkoztál-e már azon, hogy a földi létezésben mindennek meg van az ellentétpárja? Például nappal-éjszaka, fény-árnyék, apály-dagály, hideg-meleg, élet-halál.

A természet törvényeként elfogadjuk, hogy egyik sem létezik a másik nélkül, sőt mi több, a folyamat részeként a nappalból éjszaka lesz, majd az éjszakából nappal és így folytatódik tovább. A mindennapi emberi létezés szintjén azonban más a helyzet, szinte nem is veszünk tudomást az ellenét-párok létezéséről. A pozitív szóhoz a jó képzetét, a negatívhoz az előnytelent, a rosszat társítjuk.

Az ember gondolkodása eltorzult, mert mindenben csak a jót keresi, a szépséget, a bőséget, hogy hogyan lehetne boldog egész életében. Így az ellentétpárokból csak az egyikre, a saját gondolatai alapján inkább a jóra, kellemesre fókuszál, míg a másik oldaltól elfordul.

Miért ragadunk bele az egypólusú gondolkodásba? Miért fordulunk csak az egyik oldal felé?

Mi a szerepe az ellentétpároknak a földi létezésben?

A földi fejlődés kölcsönhatásokra épül, az ehhez szükséges katalizátort az ellentétpárok adják. A negatív megtapasztalások arra késztetnek bennünket, hogy változtassunk életvitelünkön, hozzáállásunkon, hiedelemrendszerünkön. A nehézségek megoldása komoly próbatételek elé állítják az embert, amelyek megélése kapcsán a lélek intenzív fejlődésre képes. A fejlődéshez szükség van mindkét oldal megélésére, hiszen, ha minden tökéletes és jó lenne, akkor nem fejlődnénk.

Ha megtagadjuk életünk, személyiségünk árnyoldalait, és csak az ellentétpár egyik oldalára fókuszálunk, akkor fejlődésünk megáll. Fontos, hogy életünkben tudatosan elfogadjuk az ellentétpárok létezését, mert ez indítja el a lélek fejlődéséhez szükséges folyamatokat.

Egy történés képes mindkét pólust hordozni, ami az egyik ember számára jó élményeket jelent, a másik számára kellemetlenséget okoz. Például egy vállalat két munkatársa lehetőséget kap egy külföldi szakmai konferencián való részvételre. Az egyikőjük lelkesen várja és számolja a napokat az utazásig, míg a másiknak összeszorul a gyomra, mert repülőre kell ülnie és egyedül kell boldogulnia egy idegen országban. Egy adott helyzet vagy esemény megítélése az egyén megélésétől függ.

A Teremtés kezdetén egyetlen létező volt, maga a Teremtő. A Teremtő nem talált senkit, aki által megtapasztalhatta volna önmagát, ezért különböző minőségeket választott ki saját magából, hogy azokon keresztül ismerhesse meg önmagát.

Az így teremtett entitásoknak egyéni lehetőséget adott a fejlődésre és a létezés felfedezésére. Ha abból indulunk ki, hogy ami fent van, az van lent is, akkor ezek a minőségek léteznek a Szellemi Hierarchia szintjein is. Gondoljunk csak a Teremtésben Satanel Nagyúr és az Arkangyalok történetére!

Satanel Nagyúr a világosságból született árnyék minőségét, míg az Arkangyalok a világosságból született fényoldalt képviselik. Satanel Nagyúr és az őt követő entitások kiváltak a Szellemi Szférából, hátat fordítva a Teremtőnek, hogy kibontakoztassák saját világukat. Annak érdekében, hogy egyik oldal se erősödhessen meg a másik kárára, a Teremtő létrehozta a legnagyobb tudatot, Annotius Nagyurat, akinek a feladata az egyensúly és a rend fenntartása. Ő önmagában semleges, egyenlő arányban képviseli mindkét oldal minőségeit. A dór lélekkaszthoz tartozik.

A dór az a lelki kaszt az Univerzumban, amely fény és árnyék egyensúlyának fenntartásáért felelős.

A Földön élő lélekminőségek érkezhetnek a fény, az árnyék és a dór lélekkaszt oldaláról. Emberként az első gondolatunk az, hogy az árnyék oldali lélek rossz vagy gonosz, pedig csak más. A lélek származása és fejlődése szempontjából nincs különbség, minden lélek a Teremtőtől származik. Mindannyian a tanulásért, tapasztalatszerzésért érkezünk a Földre, mert az emberi lét célja a fizikai megtapasztalás általi fejlődés.

A dór tudatú lélek ki tud szakadni az érzelmek körforgásából, azaz képes az érzelemmentességre. Erre nagy szükség van, hiszen döntései és tettei végrehajtásában gátló tényező lenne az érzelmi befolyásoltság. Nem megvesztegethetők egyik fél irányába sem, így a mérleg nyelveként a kiegyenlítő minőség szerepét töltik be a fény és az árnyék oldal fejlődésében.

Az emberiség nagy része nem tudatosan éli az életét, mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az élet túlmutat a puszta fizikai létezésen. Az ember a test-lélek-szellem hármasságából épül fel, és lélekminősége alapján lehet fény, árnyék vagy dór. Az emberek többsége még nem lát rá az elvállalt életfeladatára. Amint az ébresztés megtörténik a Szellemi Hierarchia által, a tudatára ébredt lélek rálát saját minőségére és az emberi lény elkezdi megvalósítani az életfeladatát.

A Szellemi Hierarchia számára a tudati és szellemi fejlődés a legfontosabb a lélekre nézve. Ezt biztosítja a Föld, mint tanító és fejlődtető hely, melynek működéséhez egyensúlyra van szükség. Mára az egyensúly eltolódott az egyik oldal felé, így nem véletlen, hogy jelenleg nagy létszámú dór lélek öltött testet a Földön.

Az emberiség fejlődése fordulóponthoz érkezett. Elég, ha csak körülnézünk, mi zajlik a világunkban. Válaszút előtt állunk mindannyian, hogy felébredünk és a saját minőségünket választva a szellemi fejlődés útjára lépünk, vagy elragad bennünket a mátrix színes, csillogó, illuzórikus világa.

A döntés a Tiéd!

A tudatos energia irányítása

A világon számos energetikai gyakorlatra épülő rendszer van, és mindenkinek lehetősége van kipróbálni azokat.

Most egy olyan rendszer ismertetését tesszük itt közzé, melynek írásos említései 7000 évre nyúlnak vissza az időben. Ez régebbi, mint a hivatalos történelem időszámítása. Ma már számos helyen beszélnek arról, hogy a civilizáció ciklikus, és már jóval ezt megelőzően is léteztek a maihoz hasonló fejlett társadalmak. Ezt érdemes abból a szempontból mérlegelni, hogy 7000 évnyi tudás és bölcsesség esszenciája található meg benne.

Franz Bardon – Az igazi beavatás útja című könyvében a mágia elsajátítását célzó gyakorlatok 80%-a ennek a rendszernek is része.

Dr. Joe Dispenza – Válj természetfelettivé című könyvében a leírt gyakorlatok egy része ennek a rendszernek egyszerűsített részeit tartalmazza.

Néhány éve megtartott Drunvalo féle Merkaba aktivációs tanfolyamon a bevezetőben lejátszottak egy videót, melyben ennek a rendszernek néhány mestere energetikai szinten megszüntet egy rákos daganatot, melyet egy monitorra kivetítve lehetett végigkísérni. A videó végén a résztvevők feltették a kérdést az előadónak, hogy tudja-e, hogy mit látott? Sajnos a rendszert nem ismerte, csak az eredmény tudatában mutatta be a videót.

A szóban forgó rendszernek része a Feng Shui, a Ba gua, a Tai chi, a Kung-Fu, Wu Xing vagyis az öt elem tana, a kínai gyógyászat alapja, a meridián rendszer, képmedicina és sorolhatnánk így tovább.

Azért lehet kiinduló pontja számos más rendszernek, mert a világot az alapjainál, vagyis az energián keresztül értelmezi, annak a művelésével és mesteri szintre való fejlesztésével foglalkozik.

Érdekes módon ezt az ősi rendszert nagyon kevés ember ismeri. Ennek egyik oka lehet, hogy az 1990-es évekig egy titkos beavatott tudásként kezelték, amelyet nem osztottak meg a nagyvilággal.

Amikor spirituális mestereket kérdezünk, hogy miért érdeklődnek oly kevesen e rendszer iránt, azt a választ kapjuk, az érdeklődés tudati fejlettség szintjéhez kötött. Más szóval csak azon személyek érdeklődnek iránta, akik fel tudják fogni a benne levő lehetőségek mértékét.

Világszemlélete végigkísér a saját egészségünk helyreállításától a spirituális fejlődésen keresztül egészen a testből való kilépésig. Teszi mindezt olyan összetett gyakorlatokkal, melyekben az energiák három szinten, fizikai, lelki-szellemi és információs szinten hatnak. Ezek alapján határozza meg az Univerzumot is.

Ez a rendszer nem más, mint a CSIKUNG.

A csikungot évszázadok óta úgy tekintik, mint egy régi kínai művészetet, amely gyógyulást, önszabályozást képes létrehozni a szervezetben, megszabadít a betegségektől, meghosszabbítja az életet, megerősíti a fizikai testet, megszilárdítja a szellemet és engedi megismerni a világot, annak igazi mélységében. Segít a lelki egyensúly és a harmónia elérésében, a bölcsesség megszerzésében.

Mi a csikung?

Két írásjelből áll az alábbiak szerint:

 • csi, vagy ki (Qi) – szubsztancia, amely a világegyetem minden pontján létezik. Többféle meghatározása van:
  • anyagi
  • energetikai
  • információ

Mondhatnánk energiának. Minden energia – Minden-Ki.

 • kung – cselekvés, munka

Csikung – energia felhasználásának a művészete. A csikungra szánt időt, erőfeszítést magyarul munkának, kínaiul kung-fu nevezzük.

Többfajta csikung irányzat létezik:

 • konfuciánus
 • taoista
 • buddhista
 • gyógyító
 • harcművészeti

Tágabb értelemben a csikung az egészség megtartásának művészete, tudomány, filozófia, gondolkodásmód, a környező világgal és a világegyetemmel történő energia- és információcsere módszere.

Sokféle leírás és még több információ kering róla. Az egyik fő irányzatáról a Csung Jüan csikungról ezen a hivatkozáson is olvashatsz.

A csikung lehetőséget biztosít, hogy az energiákkal közvetlenül a testünk anyagi szerkezetére hassunk. Nem összekeverendő az energiának közvetett módon testünkre ható gyakorlatokkal (aura, csakra).

A csikung energetikai részei (Hszü Ming-Tang, Tamara Martinova: Csung Jüan Csikung, Első szint című könyvéből):

 • Yin-Yang
 • Wu Xing (Öt elem tana)
 • Meridiánok
 • Tantienek

Yin-Yang

Az ősi kínai elképzelés szerint a létezésben minden két egymással ellentétes, de nem szembenálló ősi minőségből (energiából) áll: Yin-ből és Yang-ból. Ők egymástól függően és oszthatatlanul léteznek, ráadásul a Yin-ben mindig van Yang rész és fordítva. A Yin és Yang az egyik legismertebb szimbólum.

Szó szerinti fordításban: a hegy árnyékos és a hegy napos oldala. A Yin és Yang a csi áramlásának pozitív és negatív fázisa. Ők az Erő gyökere, a Minden kezdete, az Élet és Halál oka. A Yang a férfi, a Yin a női minőség.

Fontos tudnunk, és megszoknunk, hogy ez a két alapminőség egyenértékű és egyenrangú. Sajnos hajlamosak vagyunk a pozitív szóhoz a jó képzetét, a negatívhoz az előnytelent, a rosszat társítani. A két jelleget nem lehet egy határozott vonallal elkülöníteni, hanem egy folyamatos átmenet van mindkét irányból. Erre jó példa egy kínai bölcs megállapítás: A pihenés állapota Yin-esebb azaz passzívabb, mint a munka, de Yang-osabb azaz aktívabb, mint az alvás.

A csikung egyik célja a Yin-Yang egyensúly megteremtése.

Wu Xing (Öt elem tana)

Az ősi tanítások szerint öt fő csoportra tagolták a világot, vagy öt mozgásfázisra, vagy öt elemre. Kínában ez a rendszer a Wu Xing elnevezést kapta, mely az öt elem tanát jelenti.

 • A fa a születés szimbóluma, a növekedés, az átváltozás a passzívtól (Yin) az aktív (Yang) felé;
 • tűz a maximális erőnlét szimbóluma, a Yang beteljesülését jelenti;
 • a fém a hanyatlás kezdetének szimbóluma, a Yang a Yin felé kezd tolódni;
 • a víz a minimális aktivitás szimbóluma, a Yin telítettségét mutatja;
 • a föld a központ, a világ ciklikus változásának tengelye.

Mind az öt elem, vagy ősi erő elválaszthatatlan kapcsolatban van egymással, mindegyiket a rá jellemző minőségű és színű energia határoz meg. E szerint a séma szerint bármilyen természeti elem – emberi szerv, élelmiszer, érzelem, hang, illat, stb. – rendszerezhető.

Meridiánok

Az energetikai csatornák (meridiánok) elmélete Kína távoli múltjában gyökerezik. Ez a hagyományos kínai gyógyítás alapja. Ezek alapján az embernek három szállító rendszere van: a vérkeringés, a nyirokkeringés és az energetikai (meridián) rendszer. Az energetikai rendszer az, amelyik összeköti a test felületét a belső szervekkel.

Minden meridiánon több biológiailag aktív pont található. Ezek alkotják a rendszer belépő és kilépő részét, ezeken keresztül valósul meg a csere és a kölcsönhatás az emberi csi és a világmindenség csije között. A meridián rendszer láthatatlan, nem lehet a test boncolása révén kimutatni, ezért is kételkedtek létezésében sokan. Ma már lehetséges a biológiailag aktív pontok közötti elektromos ellenállás mérése.

Ha a meridiánrendszerben akadálytalanul áramlik a csi, akkor az ember egészséges. Ahol elakadás van és ez a csi áramlását akadályozza, ott betegség alakul ki. Ez lehet helyi jellegű, de átterjedhet a környező területekre és szervekre is, amelyek az adott meridiánnal vannak kapcsolatban. A kínai gyógyászat szerint az eltorlaszolt területeken mindig jelentkezik a betegség és ennek megfelelően sérül az energetikai körforgás.

Tantienek vagy dantienek

A test energetikai rendszerének részei a tantienek (dantienek)is, más néven művelendő területek, üstök vagy katlanok. A tan a koncentrált, erős, igen sűrű energia. A tien jelentése mező, terület, zóna.

A Csung Jüan csikung három „üstöt” különböztet meg, itt lehet az energiát legkönnyebben érzékelni.

Az alsó tantien fejlesztésével testünk fizikai állapotát hozzuk normál állapotba, hogy az életünk során elhasznált csit pótoljuk, elraktározzuk és a minőségét javítsuk.

A középső tantiennel való munka megsokszorosítja az erőnket. Itt nem a fizikális erőnlétről van szó, hanem a készségről, hogy bizonyos kötelezettségnek eleget tegyünk, az önbizalmunkról, hogy képesek legyünk a feladatainkat megoldani. Fontos része a szív megnyitása és az érzelmekkel való munka.

A felső tantien gyakorlatok fejlesztik a képességeinket, az intellektusunkat, a szellemünket. Szélesítik az érzékelés csatornáit, pszichés erőnlétet biztosítanak, főként stresszes időszakban.

Mivel minden mindennel kapcsolatban van, így az eredmény a finomenergetikai rendszerünkre is hatással van.

A csikung energetikai (Csi-nek) a megnyilvánulási szempontjából megkülönböztetünk:

 • ködszerű energiát vagy csing-et. Ez leginkább fizikai testünk „táplálására” szolgál. Csak harmadik szemmel látható, lassan áramlik. Az alsó Tantien tudja hasznosítani, átváltoztatni fényenergiává.
 • Fényenergia, mely egy része a látható spektrum (400 nm – 700 nm között), a többi része csak harmadik szemmel érzékelhető. A középső Tantien alakítja át transzcendentális energiává.
 • Transzcendentális energia más néven Lin vagy Shen energiának is hívják. Harmadik szemmel sem látható. A mindent betöltő éter, melyet a modern tudomány kvantumfizikának hív. Információs tartományába tartozik a lélek és a szellem is. A felső Tantienben tudunk dolgozni vele.

Aki titkon azt remélte, hogy most gyakorlatokat kap majd, csalódni fog. Az alapszintű gyakorlatok elsajátítása 15 óra. Ezalatt tanulhatja meg mindenki az első szint önálló gyakorlását.

A további szintek egyre több lehetőséget adnak, melyek összefonódnak mindazokkal a helyes tudás alapú rendszerekkel és megközelítési módokkal, melyeknek a valódi önismeret kifejlesztése és tudás megszerzése a célja.

Ne feledd! A hegyre fel több út is vezet, de te magad választod meg, hogy melyiken mész!

A létben létesített lét, avagy mi (a fené)t tudunk a világról?

A Multiverzumot átjárja a létezés, így az abban zajló megtapasztalások összességét hívjuk Létnek. A lét az a mindenség. Minden, ami van, a létben létezik.

Ebben a Multiverzumban létezik egy kisebb világ, az Univerzumunk, azon belül a Föld, melyet szintén tapasztalat és tudás gyarapítási céllal létesítettek. Erről bővebben a Testet öltött létezés törvényeiben írunk, melyben az ok-okozat és egyéb törvények irányából közelítjük meg a témát.

A Földet ezek alapján szintén hívhatjuk egy létformának, azaz létnek. Jelen írásunkban tehát az Univerzumban létező Föld nevű bolygón zajló emberi élet tapasztalásait és annak szempontjait vizsgáljuk. Innen a tanításunk címe: „Létben létesített lét”.

Világunkat képzeljük el egy elkülönített környezetként, ahol fizikai testben, mintegy neveldében igyekszünk elsajátítani azokat a tanokat, melyek a tudati fejlődésünket szolgálják! Ha a tudatunk elér egy bizonyos szintet, akkor elhagyhatjuk ezt a tapasztalatszerzési közeget, a Földet.

A tudati lét nem feltétlen takarja a testben létet. A tudat és a szellem jelenléte egyszerre egy bizonyos energia mintázat, egy entitás, amely a létben létezik, teste maga az energia, a lény. Ahhoz viszont, hogy a Föld anyagi síkú rezgéstartományában tapasztalatokat tudjon gyűjteni, fizikai testre is szüksége van.

A létben létesített lét tehát egy olyan teremtett világ, amelyben anyagi értelemben is megtapasztalások jöhetnek létre egy adott rezgéstartományon belül. Nevezhetjük ezt akár tanulmányi kirándulásnak is.

Ennek a közegnek különféle szabályok határozzák meg a működését, melyekről később ejtünk néhány szót.

Gregg Braden és Dr. Joe Dispenza két tudós, akik jóbarátok. Manapság elég sokat lehet hallani róluk, mivel tudományos kísérletek eredményeivel támasztják alá azokat a kijelentéseket, amelyek a spirituális tanításokban is szerepelnek. Tudományos kísérleteik magyarázattal szolgálnak azokra a tanokra is, amelyeket itt közzéteszünk. Egy európai előadássorozat kapcsán sokat utaztak vonaton. Egy ilyen alkalommal a Mátrix című filmről beszélgettek. Dispenza akkor azzal a kijelentéssel élt, hogy a Mátrix című film nem egy sci-fi, hanem inkább egy dokumentumfilm.

További gondolatmenetünk felvezetéséhez a Mátrix című filmet vesszük alapul. Ebben a filmrészletben két szempontot kell megvizsgálnunk, ha összevetjük a történetet és jelen földi valóságunkat.

A filmből idézve: „… amit érzel, szagolsz, ízlelsz, látsz, a valóság csupán az agyad által megfejtett jelhalmaz.” A jelen világunkkal párhuzamot vonva csupán annyi a különbség, hogy mi nem a „Construct” programban vagyunk, hanem a földi világban. Valójában sokkal többek vagyunk annál, mint amit a felszíni, azaz emberi tudatunk szerint gondolunk magunkról. A valódi önvalónkhoz azonban földi tudatosságunkban nem tudunk hozzáférni az ahrimani vonal, azaz a felejtés fátyla miatt. Erről részletesebben a lélek fejlődési útja anyagunkban írunk.

A jelenet másik vezérgondolata szintén időszerű a jelenlegi földi korszakban, amikor a civilizált embert tudatlanságán és félelmein keresztül manipulálják földi és földönkívüli hatalmak, ezért nem a saját életét éli, inkább csak erő- és energiaforrás ezen hatalmak számára.

Világmindenségünknek csak egy szegletére van rálátásunk, így az egészet nem vagyunk képesek felfogni sem. Szellemi tanítóink elmondása alapján azt tudjuk, hogy a létezésben 46 milliárd lény kaszt él, bennük 145 billió lény, számunkra ők a földönkívüliek.

Most ejtsünk néhány szót fizikai világunk jellemzőiről, amelyek többsége már tudományosan is bizonyítást nyert. Ezek jó részét nem tanítják az iskolákban, nem említik a médiában, pedig bizonyos tudományos kísérletek eredményei már régi keletűek. A legtöbb ilyen tudományos megállapítás a kvantumfizika és hullámgenetika területéről érkezik, amely már magyarázatot ad a parapszichológia megállapításaira is. Az ok, amiért nem tudunk róla, hogy teljes mértékben felforgatná a világunkban jelenleg uralkodó nézeteket és a háttérhatalmi viszonyokat.

Amennyiben szeretnél többet megtudni ezekről a kísérletekről, a következő hivatkozásokon is találsz róluk információt:

*Mindkét videó angol nyelvű, de automatikus magyar feliratozást be lehet állítani.

Minden, ami a világunkat és a Multiverzumot alkotja, az energia.

Többféle energia létezik. Megkülönböztethetünk többféle szempontot, amely szerint körülírhatjuk őket. A teljesség igénye nélkül például:

 • Parapszichológia: természetes energiák (nem mérhető, spirális), mesterséges energiák (mérhető: hullámhossz, rezgésszám, amplitúdó).
 • Csikung: ködenergia (csak harmadik szemmel látható, többnyire hideg Yin eredetű), fényenergia (látható és csak harmadik szemmel látható, mérhető, többnyire meleg Yang eredetű) transzcendentális energia (nem látható).
 • Michael Arkangyal Nagyúr tana szerint: intelligens (reakcióba lép a környezettel) valamint általános energiák (információ megőrzésére szolgálhatnak).

Az emberiség még közelről sem ismeri az energiák minden megnyilvánulási lehetőségét. Ez abból adódik, hogy a Multiverzumban minden energia, de közelről sem ismerjük a Világmindenséget, ezért annak energiáit sem ismerhetjük teljességgel.

Az energiák minőségének és viselkedésének a feltérképezése folyamatosan történik. Ezt nyugodtan nevezhetjük tudatszint függő tényezőnek. Az energiák tanulmányozásának új tudományos ágazatai a kvantumfizika, hullámgenetika stb.

A továbbiakban azokkal az energiákkal foglalkozunk, melyekről behatóbb információink vannak és megnyilvánulásuk értehetőbb a laikus ember számára is.

A mérhető energia (sokan elektromágneses energiának ismerik) egy rezgés, amelynek van frekvenciája, ezáltal hullámhossza, valamint amplitúdója és tartalmaz információt is.

Az energia rezgése az, ami meghatározhatja annak megnyilvánulási formáit. A legalacsonyabb rezgésű elemek lehetnek a szilárd halmazállapotú anyagi testek. A rezgési frekvencia emelkedésével a halmazállapot is változik.

Mivel minden energia, vagyis az érzelmeink is energiából vannak, így rendelkeznek rezgésszinttel. A legalacsonyabb rezgésszintű érzelmek a félelem, düh, harag, bosszú stb. A magasabb rezgésű érzelmek közé tartozik a hála, szeretet, együttérzés, ezért nem mindegy, hogy a jelenben éppen milyen érzést élünk meg, mert ez kihat fizikai testünkre is.

Tehát fontos, hogy fizikai testünk, de ezen túlmenően tudatunk és szellemünk milyen rezgéstartományban tartózkodik. Végső soron ez határozza meg a valóságban megélt énvalónkat.

Ennek jobb megértése végett tekintsünk meg egy ábrát, mely Dr. Joe Dispenza: Válj Természetfelettivé című könyvéből való!

Ezt kiterjesztve mondhatjuk, hogy a Szellemi Hierarchia entitásai is rezgésszintjük alapján vannak rangsorolva. Ha innen közelítjük meg földi világunk neveldéjét, akkor mondhatjuk, hogy ezt egy magasabb frekvenciájú rezgés veszi körül (fénysebesség rezgésének megfelelő, lásd ábra), amely csak akkor engedi továbblépni egy másik síkra az utazó lelket, ha az eléri azt a rezgésszintet, amely ezt a védőpajzsot alkotja. Félreértés ne essék! Nem minket kell védeni a Multiverzumtól, hanem a Multiverzumot és entitásait tőlünk. Ez a földi leszületésünk programja, hogy amíg el nem érjük ezt a magasabb szintet, addig itt kell tanulnunk.

A létezésben minden mindennel kapcsolatban van. Amit régen a tudósok légüres térnek, semminek hittek, az valójában valami, amit ma éternek, kvantumnak hívunk. Spirituális értelemben a teremtői minőség megnyilvánulása, mely mindent átsző, mint a pókháló. Minden, mi létezik, a Teremtőben létezik, tehát kapcsolatban van egymással.

Az érzelmeink hatással vannak a fizikai testünkre, tehát a DNS-re is. Ugyanakkor a DNS is hatással van az anyagra. Tehát az érzelmek eszközével, a tudatunkkal módosítani tudjuk az anyagot! Ez a tudatos mágia tudományos alátámasztása. (Lásd a csatolt hivatkozásokat!)

A kvantumfizika bebizonyította, hogy minden, mi létező, az létezhet anyag és hullám formában is. Ezt tudatunk és érzelmeink befolyásolják, hogy milyen minőségben jelennek meg.

Az állítást Pjotr Garjajev hullámgenetikus is bizonyította kísérleteivel. Garjajevet 2020. októberében felfedezéséért Nobel díjra jelölték. Ő többek között azt is állította, hogy a Covid-19 vírus is ugyanúgy létezik hullámgenetikai lenyomatként, mint fizikai anyagként, és feltételezései szerint nemcsak fizikai, hanem inkább hullámgenetikai módon terjed. Ugyanígy gyógyítható is. Ezek után nem csoda, hogy nem élte meg Nobel díjának átvételét…

John Wheeler Einstein kollégája és munkatársa volt. Einstein nem akarta elfogadni azt az elméletet, hogy minden mindennel összefügg. Wheeler ezt másképpen látta. Ő azt mondta, hogy az emberiség soha nem fogja a legkisebb részecskét, vagy az Univerzum határait megtalálni, mert pusztán azzal a tudatos elvárásunkkal, amint éppen megfigyeljük a legkisebb részecskét, vagy a legtávolabbi bolygót, hogy ott valamit találni fogunk, létre fogjuk azt hozni a tudatunkkal és érzéseinkkel.

A világunkban zajló tudományos kísérletek az elmúlt 300 évben sokat fejlődtek, de még nagyon messze járnak attól, hogy mindent meg tudjanak magyarázni. Ami viszont mindenki számára biztató, hogy a kísérletek azt a spirituális tudást erősítették meg, amit hiteles spirituális források eddig is állítottak.

A hiányzó kvantum-mágia információk pótlására javasoljuk mágia anyagunk elolvasását, amely átfogóbb képet nyújt a létben létesített létben való teremtésről.

Földi világunkban lineáris módon érzékeljük az idő múlását és ennek láncára fűzzük fel megéléseink láncolatait. A földi síkon túl nincs lineáris idő, a múlt, jelen és jövő egyszerre van jelen. Ez az Idő paradoxona. Ennek szemléltetésére teszünk közzé egy részletet a Lét Egy Igaz Teremtője 2021.01.28-i kommunikációjából:

„Várakozás lehet édes és lehet keserű, mert, ha hagyod, hogy a félelem a bekövetkezendő eseményektől beárnyékolja azt az időszakot, amikor önmagadban lehetsz és élvezheted mindezt a lehetőséget, melyben akár gondok nélkül is teheted a dolgod, akkor keserűvé válik mindaz, aminek édesnek kellene lennie. Ne hagyd, hogy azok a lehúzó gondolatok elvigyék a fókuszodat arról, aminek ott lenne az ideje és ha már megint az időről beszélünk, mely a 3D-s világ paradoxona, ugyanis értelmetlenül álltok mindazon a megnyilvánulások előtt, melyek az idő síkjához kötődve igyekszenek mindazon lehetőségeket megmutatni, hogy mi lenne, ha nem úgy lenne. Hogyha egy párhuzamos létezés megnyilvánulásai egy párhuzamos lehetőség kifejeződését adnák, akkor melyik utat választanád, hisz mind a kettő ugyanarra visz? A tudatodban, ha valami közelebb áll a megérzéseidhez, azt egyéni módon rögzíted magadnak, és ez az út lesz a valóság!

A mátrix, ha úgy tetszik, vagy legyen ez inkább rendszer, tartalmazza mindazokat a lehetőségeket, melyek minden esetben, minden egyes választásban megnyilvánulhatnak, de ezeknek a lehetőségeknek a variációi csak akkor létezhetnek egyidőben, hogyha az idő paradoxona valójában nem is létezik és ha innen nézve látjuk, hogy minden egyszere van itt múlt, jelen és jövő, akkor tudni kell a hangsúlyt arra a helyzetre tenni, amely megélésére leginkább vágyunk.

Az aggodalom a jövő iránt, az a múltban elkövetett olyan helyzetek, melyek úgymond beárnyékolják az egyén gondolatával a lehetőségeit, megakadályozzák abban, hogy azt a lehetőséget élje meg, amely leginkább megnyilvánulni szeretne. A megakadályozás nem feltétlenül eldöntött tény, de befolyásolni tudják és ily módon nem mindig a legjobb eredménnyel kecsegtető forgatókönyv nyilvánul meg. Válaszút, mely ilyenkor kibontakozni látszik igyekszik feltűntetni más helyzetek nyomaiból adódó nehézségeket, de egy helyzet a megoldása után pozitív tapasztalt eredményével illendő feltárulni, hogy örömmel lehessen kipipálni a tanulságot, a megpróbáltatás végén. Ezért az egyik negatív hozadékai esetleg egy másik helyzetnek nem árnyékolhatják be annak az örömét. Tehát pozitív visszacsatolás szükséges, tudatosítás beégetésére.”

A létezésben párhuzamos létsíkok vannak, hogy melyik válik megélt valósággá, azt az épp aktuális döntésünk befolyásolja. Jól szemlélteti a különféle létsíkok egyidejű létezését és azok megélését az álmok világa. A bennük lezajló történéseket egy másik létsíkként tudjuk érzékelni és megélni. Ennek részletesebb magyarázata egy 2021.02.08-i kommunikációban található, mely az álmok világának Mesterétől származik:

„Az álmok egy másfajta tudatosság létezését feltételezik, melyben a fizikai szintű gondolat, a szennyezett tudat kiiktatásra kerül. Ebben az állapotban akár egy másik valóság képeit is meg tudjuk idézni, meg tudjuk élni és ha elég tudatosak vagyunk, akár tapasztalhatunk is belőle. Mégis nem ez az elsődleges megélési forrásunk, hiszen az álmunk világa nem kapcsolódik közvetlenül a fizikai testben gyűjtött tapasztalatok valóságához.

Hogy mikor, kivel lépsz kapcsolatba álmodban az egy tudati kibocsátás az isteni rendszerben, melyben az épp aktuálisan benned rejtőző gondolatiságok információk kikerülnek az éterbe és itt más lelkek minőségével kapcsolódhatnak és a hatás-ellenhatás, ok-okozat törvényei szerint hatással vannak egymásra. Hogy abban a tudati mezőben ki az, aki még tartózkodik, az fogja meghatározni, hogy kivel fogsz együtt álmodni vagy álmodban kivel fogsz kapcsolódni.

Tudati mezők különböző létsíkokon, különböző zárt kis világokként nyilvánulhatnak meg, melyben az oda belépő tudat az éppen aktuális színdarabját igyekszik megvalósítani, azokkal a kölcsönhatásra nyitott tudatokkal, akik az adott sík „kellék-készletében” szintén lejátszák saját színdarabjukat. Az érzelem, mint olyan eltárolódik a felszínes tudat tárolójában, ideiglenesen, de lenyomatot hagy egy mélyebb tudati szinten is. Ha az álomból való visszaérkezésedkor képes vagy ebbe a tudati memóriatárba betekinteni, úgy ezt tudatosan is meg tudod élni és azok a megélések fizikai állapotod függvényében érzéseket generálnak belőled. Ha ezeket a gondolatokat tudatosan nem futod végig, úgy a felszíni tudat időleges tárolójából törlésre kerülnek. Maximum egy lenyomat marad belőle, melyben egy hasonló megélés vagy ugyanarra a tudatsíkra való visszaérkezés kapcsán, vagy akár egy másik álomban is deja-vu érzete keletkezhet az álmodónak.”

A földi világunkban felgyorsultak az események. A tanításunk elején hivatkoztunk a „Testet öltött létezés törvényeire”, mely némi magyarázatot ad a jelen helyzet megértésére is. Az emberiség egy váltás és egy döntés előtt áll, mely nagymértékben meghatározza további létünket. A világ eseményei mind ezt tükrözik vissza. Ennek szemléltetésére csatolunk még egy utolsó részletet egy 2021.02.16-i kommunikációból.

„Fájdalmas vagy zavaró lehet az a világ, melyben illúzióitokat kivetítve próbáljátok megtalálni azt az irányt, mely mindennapi tudatotok eszmefuttatásában igyekszik megtalálni a kivezető utat. Habár emberi fejjel ez logikusnak tűnhet, de fentről nézve ez csak az útvesztő következő kanyaráig visz el, melyet onnan lentről értelmezni csakis úgy lehet, hogy egy felsőbb iránymutatás megmutatja azt az utat, mely végső soron kivezet ebből az útvesztőből. Habár sohasem mondottunk vagy tettünk olyan ígéreteket, hogy mindenki ki fog jutni belőle, mert hát ez a lehetőség elődlegesen rajtatok múlik, ezért titkon reméljük, hogy erőfeszítésétek gyümölcse meghozza azt a fajta minőségváltozást, melyre mindannyian várunk.

Várva-várva eljön az az idő, mely ott lent igencsak nehezen telik, de meghozza azon eseménysorozatok konfigurációit, melyek furcsa csavarral megadják nektek azt a lökést, melyben megláthatjátok a kivezető út lehetőségét.

A hit, a tudat és annak a mágikus megnyilvánítása lehetőséget ad a teremtésre, melyet most egy új szemszögből is értelmezhetsz, noha a sejtés mindvégig benned volt, de a bizonyosság adta meggyőződés lehetőséget teremt egy magasabb szintű tudatosság megnyilvánítására. Nem mindegy, hogy mekkora önbizalommal és bizonyossággal teszed meg mágikus cselekedeteidet, mert minden annak függvényében nyilvánul meg, hogy a mögötte levő információ mennyire stabil és megingathatatlan. Mert ami összedőlhet, az össze is fog, hiszen az Univerzum számtalan összetevőjével, entitásaival, mellyel minddel kapcsolatban van, megtalálható benne az a fajta ellentétes irányítottságú szándék is, mely az általad létrehozni kívánt terv és energetikai cselekedet megnyilvánulását fékezi vagy akár semmisé is teszi. Így hát az általad kibocsátott teremtő energia arányában vagy képes bármit megvalósítani és csakis addig a mértékig, mely energiáiddal formálni enged az a tér, amelyben megnyilvánulni szeretnél és ez leginkább a fizikai világ.”

Anyagunk végére érve szeretnénk összefoglalni a lényeget. Noha a fizikai valóság csak létünk egyik kivetülése, mégis anyagi világunkban, mindennapi emberi tudatosságunkkal leginkább ezt éljük meg.

Ne tévesszen meg minket a színpad! Ittlétünk egyetlen célja a fizikai szintű tapasztalatszerzés. A lélek halhatatlan, ezért a fizikai életünk halála más elbírálás alá esik a Szellemi Hierarchia részéről, mint ahogy azt mi az emberi tudatunkkal gondoljuk. A sors és karma útjaink ennek a felsőbb értékrendnek vannak alárendelve. Ha szeretnénk földi létünk lélekneveldéjét boldogabban járni, akkor javasolt a tudat és szellem általi fejlődés fontosságának érdekében meghoznunk a döntéseinket.

„Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében…”

William Shakespeare

A testet öltött létezés törvényeiről

A világban zajló események erősen megkérdőjelezik a jövőnk kimenetelét, mert a világban jelenleg egy szükségszerű változás zajlik, amelyet pozitív vagy negatív fordulatként is megélhetünk, de egy biztos, hogy az életünk már nem lesz olyan, mint korábban volt.

A zűrzavaros mindennapokban mindannyian keressük a stabil támpontokat. A fél-elemek okozta bizonytalanságban a tények számbavétele segítheti a biztos talajon való haladásunkat.

Az alábbi okfejtés talán segíteni fog az olvasónak is:

 1. Tény, hogy létezünk, és hogy létezésünk tapasztalásokon alapszik. Tapasztalatunk ebben a földi világban zajlik, mely szintén létezik.
 2. Fizikai világunkban levő élőlények közül magunkat tartjuk a legértelmesebbnek, de tény, hogy e világ működése messze meghaladja a mi tudásszintünket, működésének összefüggéseit csak részben látjuk át, és nem tudjuk azt teljes mértékben értelmezni. Ezért kijelenthetjük, hogy ezt a fizikai világot nem az ember teremtette.
 3. Vagyis, ha ez a világ létezik, akkor lennie kell egy magasabb szellemi és tudati szinten lévő létezőnek, amely ezt a világot létrehozta. Őt hívjuk Teremtőnek. Ha úgy gondoljuk, hogy a természet véletlenül, nagyon hosszú idő alatt alkotott meg minket és mindent, ami minket körbevesz, akkor a természetet hívjuk Teremtőnek.
 4. Ha a földi síkot egy rendszerként kezeljük, melyben minden mindennel összefügg és mindennek szerepe van, akkor semmi sem hiábavaló, mert mindennek kölcsönható, szabályozó szerepe van. Ha ezt tényként elfogadjuk, akkor valójában a világunk létezése egy okozat, vagyis lennie kell egy oknak, amely ezt kiváltotta. Emberi létezésünknek is meghatározott értelme van, ezért az nem lehet, hogy a létezésünk céltalan, jelentéktelen.
 5. A világban mindennel kölcsönhatásban állunk, akár közvetlen, akár közvetett formában. Az életünk folyamán megtapasztaljuk ezek következményeit, amelyek által valódi tudásra teszünk szert. Vagyis az ok a tudás megszerzése, az okozat a kölcsönhatás.
 6. Elfogadhatjuk tényként, hogy kölcsönhatás nélkül nincs tapasztalat. Ha ezt az állítást a Teremtő szempontjából vizsgáljuk és elfogadjuk azt az állítást, hogy előtte semmilyen tudatos létezés nem volt, akkor a Teremtő is abban az esetben tud fejlődni, ha kölcsönhatásba kerül. Mivel ezt saját magával nem teheti meg, szüksége van a világra, mint neveltető, tapasztalatszerző közegre és az ő minőségéből fakadó tapasztalatszerző elemekre, köztük az emberre is. Ezért a földi közegben minden az ember tapasztalatainak és tudásának gyarapítását szolgálja.
 7. Ha az ok a tudás megszerzése, és semmi sem történik hiába, akkor el kell fogadnunk azt a következtetést, hogy földi életünk végén a megszerzett tudásunkat a létezés nem engedi elveszni, mert az hiábavaló lenne. Ezért léteznie kell egy olyan közegnek, amely ezt a tapasztalatot és tudást átmenti egy magasabb szintre. Ezt hívjuk léleknek.
 8. Ha a lelket elfogadjuk, mint életeken át tartó tapasztalat- és tudásgyűjtő közegnek, akkor következik belőle, hogy a lélek halhatatlan. A lélek a Teremtőtől való, tartalmazza az életeink tapasztalatait, ezért az egyéni minőségünk is benne van.
 9. A kölcsönhatás a tudást és tapasztalatszerzést szolgálja, amelynek csak akkor van értelme, ha nem mindig ugyanazt az eredményt képezi le, hanem több eredmény létrehozását is lehetővé teszi. Ez a szabad akarati döntéssel érhető el, mely a földi világunk egyik alaptörvénye. Nélküle értelmetlenné válna az emberi létezés, mert nem lenne benne lehetőség a fejlődésre.
 10. A tudás megszerzését segíti elő a sors és karma törvénye. A sors törvénye szerint azokat az élethelyzeteket kell megélnünk, amelyek még hiányoznak a lelkünk tudástárából, a tudatunkból. A karma törvénye kikényszeríti, hogy egy adott helyzetet ne csak egy nézőpontból, hanem legalább két végletből is megtapasztalhassuk és ily módon alakítsuk ki a helyes nézőpontot. Noha ezek a törvények látszólag korlátozzák a szabad akarat törvényét, de maradnak szabad akarati pontok az élet mindennapjaiban, mert a sors és karma törvényei csak az élet jelentősebb döntéseire vonatkoznak, oly módon, hogy meghagyják ez esetben is a szabad akarat döntésének látszatát. Ezek a törvények a tudatunk összességét, előző életeink tapasztalásait is figyelembe véve olyan élethelyzetekbe sodornak minket, melyek még hiányoznak a tapasztalások közül a lélek tudástárából. Ebből következik, hogy a sors és karma törvények a tudati fejlődésünket szolgálják, és ezen keresztül a Szellemi Hierarchia és a Teremtő fejlődését is.
 11. Fizikai testünk csak egy szkafander, amelyben az utazó lélek helyet foglal. Ezt a „ruhát” nemcsak földi lelkek, hanem más minőségű lények is magukra ölthetik emberi forma látszatát keltve, noha tudásuk, képességeik és indíttatásaik merőben eltérhetnek a földi lelkekétől. Ezek lehetnek az emberiséget segítő vagy az emberi fejlődést gátló lények is.
 12. Mivel a földi környezetünk egy lélek kiképző központ, a benne fejlődő egyén tudati szintjének megfelelően hozhat döntést tetteinek irányáról. Amíg van választási lehetőség, addig minden eltérő tevékenység megengedett ebben a közegben, mert végső soron az is a fejlődést és tapasztalást szolgálja. Életünk jelen helyzetében a háttérhatalom igyekszik tudatilag befolyásolni az embereket minden elérhető módszerrel. Mindig is ezt tette, de hatása most fokozódott. Olyan időszakba léptünk, amikor adott a lehetőség az emberiség számára, hogy tudati szintlépést érjen el, de a világot irányító háttérhatalomnak nem áll szándékában a vezetői szerepet kiengedni a kezéből. Minden olyan eszközt bevet, ami az emberi tudatosság fejlődését korlátozza.
 13. Amíg megvan az emberek szabad akarati lehetősége és az emberiség fejlődési lehetősége, addig a Teremtő hagyhatja futni a háttérhatalom tervét. Amikor viszont az egyén tudata olyan befolyás alá kerül, amin akarata ellenére sem tud felülkerekedni és meghozni saját egyénre szabott döntéseit, úgy ez az utca egyirányúvá válik, és már nem szolgálja a lélek és az emberiség fejlődését sem. Mi több, szembe megy a szabad akarat, illetve a sors és karma törvényeivel!
 14. Ha ez a helyzet előáll, a Teremtő és a Szellemi Hierarchia elpusztítja mindazt, ami az eredeti tervet akadályozza. Ha hihetünk az ősi írásoknak, a Földön már ötször megtörtént, hogy szinte a teljes lakossága kipusztult. Ilyen volt Atlantisz elsüllyesztése vagy akár az Özönvíz korszaka is.

Mindenki döntse el saját tudati szintjének megfelelően, hogy mi a követendő útja! Vagy tesz azért, hogy saját életében a szívéből jövő sugallat szerint éljen, vagy továbbra is a félelmet, a mások által kijelölt utat választja és biorobottá válik.

Mágia

Mi is a mágia? Mielőtt válaszolnánk, érdemes körüljárni „a tanú pozíciójából” is a témát.

Ha megkérdezünk 10 olyan embert, aki nem foglalkozott a mágiával, legalább 7 ember a hiedelmük alapján, valami rossznak gondolja, amitől igyekszik távol maradni, mivel a mágia szó hallatán az úgynevezett „fekete mágia” jut eszükbe. A mágiának persze nincs színe, csak használatának a célja határozza meg a poláris világnézet alapján annak irányultságát. Mégis honnan eredeztethető az emberek viszolygása a mágiától? Régen az emberek sokasága vágyott arra, hogy spirituális beavató iskolákban megszerezze ezt a tudást. A meghatározó válasz a kanonizált Bibliában keresendő, amikor a nicea-i zsinat résztvevői (i.sz. 325) és I. Konstantin császár kiválasztották saját érdeküknek megfelelően a kanonizálandó részt, míg a többit apokrifnek nyilvánították. A kanonizált részt sok helyen átírták, annak a szándéknak megfelelően, hogy a Biblia segítségével befolyásolják a világot. Ennek egyik célja az egyházi vagyon megőrzése volt, melynek következménye a katolikus papok házasságának megtiltása, a női minőség alacsonyabbá tétele, valamint a bűnbocsátó cédulák árusítása volt. Sajnos ennek egyik eredménye az, hogy Jézus tanításainak zömét, apokrif iratnak minősítették és száműzték a Bibliából. Jézus tanításait szándékosan félremagyarázták. Mind a mai napig a köztudatban az áll, hogy Jézus megváltotta bűneinket, pedig csak példát igyekezett mutatni.

A Parapszichológia, más mágiáról szóló forrásokkal egyetemben, úgy határozza meg a mágiát, mint egy olyan „tudományt”, mely az erők uralását írja le.

Bizonyos források szerint, a 12 hun törzs között, amelyek visszajöttek a Kárpát medencébe, volt egy törzs – a magyarok – vagy inkább a magarok törzse, amelyről azt tartják, hogy a mágusok törzse volt. Innen leginkább a spirituális vezetők, a táltosok kerültek ki. Sok későbbi szakrális uralkodónkat ebből a törzsből eredeztetnek. A források szerint ők képesek voltak égi irányítás alatt vezetni a népet. Itt nagy jelentőséget kap a Szent Korona, mely, mint entitás van jelen a köztudatban, és egyben egy közvetítő eszköz is, mondhatjuk egy antennának, mellyel az éppen aktuális uralkodó idézőjelben fogni tudta” az égi irányítást. Az erre alkalmas személyt, a szakrális királyt a Pálos szerzeteseknek is el kellett fogadni, majd csak ezt követően koronázták meg. A Pálos szerzetesekről is sok misztikus történet kering, amelyekben különleges tudást és képességeket tulajdonítanak nekik. Ebből a rövid történetből le tudjuk azt szűrni, hogy a mágiának a mai felfogásunk szerint természetfeletti vagy paranormális erőket tulajdonítanak.

Hogyan fér össze a bűneink megváltása a karma törvényével?

A Bibliában sok igazság van, de nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá, felszínesen olvassuk, vagy igyekszünk meglelni a mélyebb kulcsokat, melyek a felületes olvasó előtt rejtve maradnak.

A felületes olvasó a Bibliában azt olvashatja, hogy a mágia tiltott foglalkozás és a Sátántól való. Íme néhány idézet:

 • V. Mózes 18:9-14. „Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.”
 • V. Mózes 13:1-4: „Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, a melyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, a kiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből? Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.”

Ezek az idézetek az Ószövetségből vannak, ahol Isten haragos és szemet-szemért, fogat-fogért elvet követi. Ezek a tiltások azok, melyek a felületesen Bibliát olvasó személyekben azt a benyomást keltik, hogy a mágia egy sötét, rossz, tiltott dolog. Ezért alakulhatott ki a közvéleményben is ez a fajta hozzáállás. Másrészről, viszont tele van a Biblia jövendölésekkel, ami az előbbiek szerint tiltott dolog lenne. Így ez egy ellentmondás, nem beszélve az Újszövetségről, ahol Jézus egy másik Istenképet fest le. Ő azt mondja, hogy „Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!”(Mt 5,39)” (mintha nem ugyanarról a Teremtőről beszélne). Az ő születésénél is mágusok voltak jelen, akik követték a csillagot (sok helyen királyoknak nevezték őket).

A mágia alapvető törvénye: „Ne árts!” Ez ugye érthető a karma megközelítés szempontjából.

A Tarot kártya mágus lapja, a teremtő erőt szimbolizálja. A feje fölötti fény a magasabb szintű tudatosságot jelenti. A botok a tűz elemet, a kelyhek a víz elemet, a kardok a levegő elemet, míg az érmék a föld elemet jelképezik. Kezében van minden, ami szükséges, hogy megteremtse tudatos gondolatát. A háta mögött kirajzolódó kör az egységet, de akár a Földet is jelképezheti. Az elemek közti energianyalábok ez esetben a végtelen jelet jelentik, mely a teremtési lehetőségek sokaságát mutatja. A mágus nem rossz és nem jó, cselekedetei tükrében értelmezhető poláris világunkban.A Tarot és a mágia ugyanabból, az ősi tudásból merítkezik

A mágia, akár tetszik, akár nem – része az életünknek. Talán az univerzum teremtése, volt az első mágikus művelet. A mágia azóta bekúszott a mindennapjainkba, akár a teremtő gondolatok, az agykontroll, vagy mondhatnánk szertartásokat is. Nagyon sok ember szeretne a mindennapjaiba bevonzani pénzt, szerelmet, egészséget, sikert és még sorolhatnám tovább a vágyakat, mint a megjelent könyveket, amelyek biztos utat mutatnak az ilyen jellegű sikerek felé. Sokan tartanak elengedő, bőség, és egyéb szertartásokat. Mindezek ellenére, ha őszintén végiggondoljuk reálisan az eredményeket, azt látjuk, hogy többnyire nem valósulnak meg a kitűzött álmok, vágyak, amiket szertartásokkal kívánunk bevonzani.

Vajon miért?

Fizikai szinten sokunknak szükséges a pénz, siker, hírnév, csillogás, melyek legkevésbé sem visznek előre, direkt módon a spirituális fejlődésben. Inkább a negatív megtapasztalások, amelyek arra késztetnek, hogy változtassunk hozzáállásunkon, életvitelünkön, és a nehézségek megoldása a lelket komoly próbatétel elé állítja. A nehézségek megélése mentén képes a lélek az intenzív fejlődésre. Gondoljuk csak végig, ha minden, amire gondolunk és vágyunk egy szempillantás alatt megvalósulna, akkor mi lenne az, amiért hajlandóak lennénk cselekedni, változni és változtatni? Pont a földi lét egyik legfontosabb lehetőségét nulláznánk le azzal, hogy nem változnánk, nem tapasztalnánk, és nem fejlődne a lelkünk és tudatunk.

Ezért leginkább az visz minket előre, hogy megtapasztalunk egy csomó kellemetlen dolgot, amelyben a lelkünk meghasonul és kibillen a mindennapi állapotból. Ezen események után tudatos megéléssel tudunk előre lépni. A földi lét lényege nem csak a kellemes szórakoztató életvitel, noha inkább ezt hajszoljuk, hanem az, hogy elfogadjunk dolgokat, helyzeteket átéljük és átengedjük magunkon. Ezért van az, hogy a gazdagság, siker bevonzása nem visz előre. Azt se felejtsük el, hogy mindannyian egy céllal születünk le, hogy tapasztaljunk. Amennyiben ez a cél nincs összhangban a vággyal, amit a mágiával meg akarunk teremteni, akkor ez általában nem következik be. Ha nagyon makacsok, és kitartóak vagyunk, akkor a sors megadhatja nekünk amire vágyunk, de egyúttal a mérleg másik serpenyőjébe is tesz hasonló jelentőségű helyzetet vagy helyzeteket, amik nem visznek előre, és lehet, hogy plusz köröket kell futnunk, hogy továbbléphessünk. Példaként, amikor valaki mindenáron sok pénzt akar bevonzani, de a sorsát figyelembe véve, nem pont ezt az utat kellene járnia. Megkaphatja a lehetőséget a sok pénz megszerzésére, de kaphat egy olyan helyzetet, ahol el is kell költenie gyógyszerre és kezelésekre a megszerzett pénzt. Tehát óvatosan bánjunk a bevonzással!

Mikor segíthet a mágia? Ha biztosan tudjuk, hogy merre tartunk, milyen időszak várható az életünkben, és mit kell megélnünk, akkor ennek a folyamatnak az elősegítésében segítségünkre lehet a mágia. Fontos átgondolni, hogy nem teremtünk plusz karmát magunknak, és nem ártunk tettünkkel senkinek sem. A mágia megértése és tudatos alkalmazása egy tudati szintet meghaladva viszont már elkerülhetetlené válik. Így válik az adeptusból mester…
A mágiában adeptusnak hívjuk azt a beavatott tanoncot, aki már átlépte a neofita – újonc státuszt és önállóan tudja alkalmazni a tanokat.

Hogyan működik a mágia? Ha azt szeretnénk, hogy fizikai szinten is megnyilvánuljon, hogyan tudjuk azt elérni? Ha tudatosan megfogalmazunk egy célt, amelynek az eléréséhez szükséges a mágia használata is, nem ártunk sem másnak, sem magunknak. Az ily módon létrehozott és „programozott” gondolati elementálnak (olyan szellemi lény, amely a beletáplált programot igyekszik megvalósítani) szüksége lesz energiára, hogy fizikai síkon is megnyilvánuljon és véghezvigye a programot. Honnan kapja ezt az energiát? Az egyik módja, hogy értelmezzük a célt és annak megvalósítási módját, tehát szellemi síkról a lelki síkon keresztül hozzuk le a fizikai valóságba. Ezt leginkább a lélek érzéseivel, vágyunkkal tudjuk elérni. Ez az energia tudja táplálni a gondolati elementált. A másik módja, ha fizikai szinten tudatosan cselekszünk a célunk elérésének értelmében. Ez a cselekedet szintén képes az elementál munkáját elősegíteni. (51%) Ide tartozik az is, mikor hangosan mondunk ki dolgokat, vagy mantrázunk. A hang is energia, amely fizikai síkon nyilvánul meg. Mindezek hiányában, a mágikus cselekedet eredménye pusztán vágyálom marad.

A mágia használatában nagyon fontos szempont a fókusz megtartása. Amikor egy mágikus cselekedetet próbálunk véghezvinni, nagyon fontos, hogy figyelmünket mennyi ideig tudjuk az adott cselekedetre összpontosítani. Ha abból indulunk ki, hogy egy mágikus folyamatba fektetett energia, miként alakul át, nem mindegy a folyamatba fektetett energia mennyisége sem. Tapasztalat, hogy a legtöbb ember nagyon rövid ideig képes egy dologra koncentrálni, ezért a mágikus cselekedetbe fordított energia is kevés legtöbbször ahhoz, hogy véghezvigyünk valamit. A „mentális izmokat” is edzeni kell, mint a fizikai testben lévőket. Ezekre vannak különféle gyakorlatok, sőt arra is van eszköz, hogy ezeket le tudjuk mérni.

Ha a mágiát próbáljuk boncolgatni az igazi megértéshez ennyi nem elég, szükséges elmerülni és értelmezni a tradíciós anyagokat is.

A fizikai testen belül az idegpályák vezetik az energiát. Itt a kiinduló központ az agy, hiszen fizikai síkon az továbbítja az ingereket. Akkor beszélhetünk belső folyamat eredményéről, ha mi hozzuk létre a mágikus folyamat kiindulópontját. Ide sorolnám azokat a gondolatokat is, melyek foglalkoztatnak és elég érzelem kapcsolódik hozzá, hogy fizikai szinten is megnyilvánuljon.

Ezek egyik vállfaja lehet az átok is, melyet sokszor nem is tudatosan hoz létre az egyed, sértettségében, megbántottságában. Ennek a fajta mágikus cselekedetnek karmikus következményei lehetnek.

A belső folyamatok mentén a vágyainkon való elmélkedés, ha áthatja a gondolatainkat, akkor megteremthetjük pozitív környezeti körülmények között az adott álmunk megvalósulását.

A külsőn tényezőkön alapuló elméletek azok, amikor mástól származó olvasott vagy tanult mágikus cselekedeteket valósítunk meg.

A szimbólumok olyan jelképek, melyek azzal az energiájú és minőségű erővel rendelkeznek, amivel megillették őket. Az energia nem vész el, csak átalakul. Ahol a figyelem, ott az energia. Ha egy szimbólumhoz egyfajta jelentés kötődik a tudatunkban, akkor azt a szimbólumot azzal a minőségű energiával töltjük fel, illetve töltötték fel az entitások az emberiség megjelenése óta, melynek esszenciája változhat. Ha valaki egy mágikus folyamatba beilleszt egy szimbólumot, akkor annak a szimbólumnak az erejét, és minőségét is behívja a megvalósulás érdekében.

Az általunk létrehozott mágikus cselekedetek, addig fejtik ki hatásukat, amíg energiával tápláljuk azokat, különben megszűnik a hatásuk. Ha ráébredünk önmagunk isteni mivoltára, akkor önmagunkat bizalmi státuszba helyezve, erőnket folyamatosan táplálni tudjuk. Idézzük fel Jézus szavait: „Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.”

Ez kizárólag önmagunktól függő állapot, tettekkel érhetjük el vágyaink reális megvalósulását.

„Az útjáráshoz szorosan fűződő erők halmazát, a létezés törvényszerűsége szerinti megnyilvánuló erőknek definiálnám, míg a kivetített ármányerők alatt a pusztító, ártó erők halmazát értem.” (Eliphas Nagyúr tanítása – részlet)


A Yotengrit teremtéstörténetben, meghatározásra kerül az Ármány (Ahriman) név jelentése.
Homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánk, Naporcájú GÖNUZ istenatyánk akkor még egységben valának – még nem sodródott össze a fonál, a Láncszemetlen Láncszem, az egyből hármon át négyre jutó alapige, az építőkő, melynek varázs-szava: Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy.
Fényes orcával ékes magasságos Istenünk akkor még homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még TENGRIT volt.
TENGRIT az Urál gerincén megfenekelvén, nő meg férfi istenséggé teremtődvén, alkotá önmagából UKKÓ-t, az istenasszonyt, alkotá magából GÖNÜZaz istenférfit.
A Jó meg Rossz is eloszlának, leginkább GÓNUZ, a férfi istenbe szorulva. UKKÓ istenanyánk kiveté magából a Rossz-at, GÖNUZ istenapánkból pedig kiűzé.
Az ártó szellem, UDAG, akit ÁRMÁN-nak is mondanak, ezért ellensége a nősténységnek, az asszonynak azóta is. Ő maga nemtelen, ellensége a nőstény-hím ölelkezésből teremtődő, javuló, szépülő életnek. Éket akar verni férfi és nő közé, bontani akarja egyetértésük alapjait, meg az eleven életet rontja nyavalyákkal, balesetekkel, bajokkal.
YOTENGRlT-nek, az első istennek ő is része, ki sem jó nem volt, sem rossz, sem hím, sem nőstény, mert szunnyadó Ős-Erő volt, de az iKERÖRVÉNY-nek, az Iker FORGÓszÉL-nek, a Mérleg Két Serpenyőjé-nek nem része, hanem azok ellensége.
Ezt így hitte a Három Ős, így hagyta ránk örökül.”

Néhány idekapcsolódó idézet a Szellemi Hierarchia tanításaiból:

„Ott kezdeném el, hogy a teremtésünk negyvennégy fázisú dinamikájában az első pontban foglal helyet az őskép, egy Isteni minta képében. Ugye most már tudjuk, hogy a teremtés a világunkban, a legelső mágikus cselekedet volt.” (Eliphas Nagyúr tanítása – részlet)

„A mágián belül az emberi mivolt eszközei között található az emberi testben lakozó vas- illetve fémtartalékok százalékos megjelenítésének fontossága. Átlag esetben az emberi testben minimális fémtartalom található, ami megegyezik az aura alapvető minőségével fejlettségével, edzettségével. A mágia kapcsán az aura és az emberi test kölcsönösen hatással vannak egymásra. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy melyik a dominánsabb, a felső értelem, vagy a mágus az aurával hat a testre, vagy pont fordítva zajlik? A vastartalom nemcsak a test erősítését szolgálja, hanem a mágnesezhetőségére is hatással van. Így könnyedén lehet erősíteni az aurát és az aura és test egységét. Ez egy primitív megoldás, mely csak időszakosan hasznosítható. A nagyobb vastartalom okán az ingerek hatásának mértéke megváltozik, így az idegi, illetve az érzéki pályák felszabadulnak, elernyednek, relax állapotba kerülnek, majd munkába kezdenek, s erősebbé válnak teljes képükben, mint voltak egykori önmagukhoz képest. Így a testi mágneses mező manipulálható, és az aura ahhoz igazodik idővel.” (Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – részlet)

„Az erénye a mágusnak a türelem, a türelemnek szánt ajándéka a mágus, és kettőjük összhangja az élet. Az élet egy türelemjáték, a mágus a játékos. Mint minden valónak a mágiának is megvannak a maga félépítéseihez szánt törvénykezései.” (Ann Sah Attor tanítása – részlet)

 1. „Az első az egotlanódás. Ez egy olyan folyamat, mely megtagadja az énkép frontális torzulását az önvaló és az énvaló között. „
  Az önvaló egy leszületett lélek tiszta minősége, más szóval tiszta egoja, melyet még vagy már nem szennyez semmilyen hiedelem, hanem képes a világot és önmagát magasabb tudati szintről a tanú pozíciójából figyelni. Ezzel szemben az énvaló, a hiedelmünknek megfelelően kialakított kép önmagunkról és a világról. Ez a szennyezett ego. Az egotlanodás az a folyamat, mikor eltávolítjuk a szennyezett világképünkről a rárakodott hiedelmeket.
 2. A második a hiány és veszteség korrigálása. Az élet a maga módján hiányos a mágus fejlődését tekintve. A fejlődésére hatással vannak olyan elemek, mint az idő, ami a tudatra hat és a tér mi alátámasztja a kibontakozást. Ugyanakkor a mágus önmagában is képes kibontakozni, ezért rendelkezik egy belső térrel, egy oly világgal, melyet harmóniában kell tartania ahhoz, hogy egyes esetekben, mikor épülő erőterei megrogynak a térben, akkor a belső terében képes legyen magán segíteni. Ez az úgynevezett önben ön állapot, mi megadja a lehetőséget a mágus kibontakozására.
  Saját fejlődésünkben bekövetkezik egy életszakasz, amikor ki kell építenünk belső világunkat, melyből táplálkozik hitünk és tudatunk. Ezt egyensúlyban kell tartanunk, hogy biztos támasza legyen életünk kifelé irányúló cselekedeteinek. A vágyunk, hogy teremtsünk valamit külső világunkban egy hiányállapotot jelent. Idővel megjönnek a tapasztalások, melyek beépülnek tudatunkba, és a tér biztosítja tapasztalatszerzésünk színterét és annak körülményeit.
 3. Harmadik a pillanat és maradványainak értelmezése, azaz az életben vannak olyan momentumok, mik nyomot hagynak bensőnkben. Ezeket a pillanatokat kell kellőképpen beélni ahhoz, hogy ezekből a pillanatokból táplált energiák segítségével tovább jussunk, és időközben pusztítsuk is a gátat okozó tényezőket. A mágus kiegyensúlyozottsága nem a gátnélküli állapot, a mágus megérti a helyzet rávonatkozó elméletét, azt magába ömleszti és egy újabb lehetőség képében újra megéli. A mágus nem rendelkezik integritással, csupán egy álca az, mi megszabja a támadhatósági felületeket. Rés a pajzson, avagy lyuk a fazékon, ami az eredményét tekintve mindegy, ha a mágus nem rendelkezik egy belső privilégiummal egy sajátos dinamikával.
  Ebben a pontban az entitás azt magyarázza, hogy a tapasztalás csak akkor íródik be a tudatunkba, ha az egy új állapotot takar, mely minket egy másfajta dinamikájú cselekvésre késztet, amelyet az eddig megszokott reakcióval nem tudjuk kezelni. Ezeket a pillanatokat meg kell élnünk tudatosan, hogy megtanuljuk a benne rejlő tanítást. Csak azután válik tudássá, ha a másfajta megközelítési módot már sikeresen alkalmaztuk. Így jutunk előre és tudjuk egyre inkább csökkenteni azokat az élethelyzetek, melyek életünk során gátolják előrejutásunkat, fejlődésünket. A mágus egyensúlyra törekszik, azonban fejlődését a kibillentő helyzetek támogatják, így tud újabb helyzeteket megtapasztalni. A tanulságok levonása a tanú pozíciójában működik. Amíg nem tudjuk semlegesen nézni a helyzetet, addig nem fogjuk tudni a megfelelő következtetést levonni, mert csak szennyezett szűrőnkön keresztül látjuk azt. A védelmet vagy a pajzsot, a már megélt és tudatosan megtapasztalt élethelyzetek jelentik, a még megtanulandók a rések a pajzson, azokat is előbb-utóbb a megtapasztalásokkal kell megerősíteni.

Mégis hogyan tekintsünk a mágiára?

A Teremtő a mágiával hozta létre ezt a világot. Minden energia, ami körbevesz minket, melyek uralásához a mágia szükséges. Ha valaminek a kulcsát keressük, azt önmagában tudjuk leginkább megtalálni. Ha megtaláltuk, felfedeztük a mágiát, értelmezni kell azt. Rá kell jönnünk, hogy mihez tudunk kezdeni a kulccsal, melyik zárba is illik, foglalkozni kell vele, el kell sajátítani használatának feltételeit. Majd végső soron bele kell illeszteni a hozzá tartozó kulcslyukba és el kell fordítani a megfelelő irányba, hogy kinyithassuk a szabadság kapuját. Ez azt jelenti, hogy alkalmaznunk kell életünk során, hogy tudatosan teremtsük meg a továbblépés feltételeit.

Merlin a mágiával tanította az életre az ifjú Arthurt, a Mágus Tarot kártya az élet beavató lapja. Kedvenc filmjeinket is átszővi a mágia. A „Csillagok háborúja” történetében a Jedikkel van az erő, a „Mátrix” az ébredésről és a tudat teremtő erejéről szól, a „Gyűrűk Ura” trilógiában felfedezhetjük a mágia pozitív és negatív hatásait, az alkalmazójának szándéka szerint és így tovább folytathatnánk még a sort…

Ezért nem mindegy, hogy miként tekintünk a mágiára!


Végezetül Michael Arkangyal Nagyúr 2020. december 3.-i tanítása segít érthetően összefoglalni a mágia fontosságát életünkben.

„… segítünk a mágia anyag minőségének átadásában, hogy azt az értékrendet képviselje, mellyel az olvasó leginkább meg tud birkózni. Nem célunk a jelenleginél magasabb tanításokat leadni, mert a mágia az élet útja, a tapasztalásokon keresztül. A mágia áthatja mindazt, amit a fizikai síkon is meg tudtok élni. Tehát a mágiának a magasabb szintű ismerete csakis akkor következhet be, ha az életeteket tudatosan irányítani tudjátok, mert az irányítás a mágia része és a mágia eszköze. Ezért csak olyan információkat szeretnénk továbbítani, melyek a mágia működésének és fontosságának a jobb megértését szolgálják.

Minden mi e világban a Létben Létesített Létben létezik, energiából van. Az energia minősége meghatározza annak formáját, megnyilvánulását és erősségét. Ebből az következik, hogy az energia intenzitásán kívül, benne információ is található. Ez az információ szabályozza az erők megnyilvánulásának módját.

Az őskáosz az egy olyan energia volt, melynek megvolt az amplitúdója, erőssége, de nem volt benne rend, információ. Ezért megnyilvánulási formája nem volt szabályozott. A Teremtő megjelenésének alapfeltétele az volt, hogy ebben az őskáosz minőségben egyfajta rendezett minőség jelenjen meg és ez a rendezett minőség az információ megjelenésével és egyirányú összpontosításával jöhetett csak létre. Ezért mondjuk azt, hogy a Teremtés az első mágikus cselekedet.

A mágiában nemcsak az erőt kell meghatározni, amivel egy másik energiára hatni próbálunk, hanem a benne levő információt is, amely az erőnek a megnyilvánulási formáját biztosítja. Ezért tudott az őskáoszból is egy rend-szer keletkezni és ebben a rendszerben mindent átitat és áthat a Teremtő információja. Ez szabályozza ebben a rendszerben működő összes energiát, hiszen ő adja a keretet azoknak a megnyilvánulási formáihoz.

A Létben Létesített Lét egy plusz keretet kapott, a „Föld” elem, mint őselem által, mely a másik három őselemet a „Tűz”, a „Víz” és a „Levegő” minőségét korlátozza és biztosítja ezen a rendszeren belül, mármint a fizikai, földi világunkban az előző három elem megjelenésének formáit és viselkedéseinek mintáit.

Így hát a mágia az információn kívül tovább haladva az energia formáira is bontható. Említésünket a négy őselemmel már többszőr megtettük. Ezek minőségéből és kölcsönhatásaiból jöhetett létre a jelenlegi világunk. Tehát minden olyan energia, mely ebben a világban hatni próbál, lebontható a négy őselem alapminőségeire. Ezt az energetikai nagyságán kívül befolyásolja az információ milyensége, amely utat mutat az energia megnyilvánulásának formájára.

Ezt az információt a mágus, mely saját életét földi környezetben próbálja magasabb tudatossági szintre varázsolni, befolyásolni tudja. Beleteszi mindazt, a gondolati, tudati minőséget, mely alapján igyekszik az erőt megnyilvánulásra késztetni. Ennek a minőségnek a megnyilvánulása kapcsán tudja előidézni gondolatai vágyának a bekövetkeztét, és itt a vágy egy munkálkodó közeg, mely a szív minőségének segítségével tud a gondolati, tudati szintről átkerülni a fizikai valóságba.

Ezért hát a vágy nemcsak, hogy utat nyit az energiának, hanem táplálja is azt. Minden mágikus cselekedet, megnyilvánulása addig tart, amíg az őt létrehozó energia táplálni tudja azt és oly módon fog megnyilvánulni, amiképpen a belé táplált program azt megkívánja. Ezért van az, hogy minden mágikus cselekedet, előbb vagy utóbb véget ér, hogyha az őt tápláló energiák megszűnnek létezni a fizikai síkon.

A tudat meghatározza a viselkedési mintákat, a viselkedési minták meghatározzák a vágyakat, a vágyak igyekeznek megnyilvánulni fizikai szinten. Ha az ember a tudatát nem tudatosan irányítja, hanem szennyezett emberi szűrőjén keresztül ösztönösen éli meg az élet által elé sodort akadályokat, akkor mondhatni nem tudatosan, hanem ösztönösen teremt az életében és az őt körülvevő környezetben. Amennyiben az ösztön szennyezett, mármint a rárakodott tudati ferdülések eredményeképpen, úgy a létrehozott mágikus cselekedet nem fogja az egyén fejlődésének célját szolgálni.

Ebből az következik, hogy akár tudatosan, akár nem, de minden ember mágiát gyakorol és ez által befolyásolja életének alakulását. A gondolatnak ugyanúgy ereje van, mint a kimondott szónak, annyi különbséggel, hogy a kimondott szó a fizikai világban is meg tud nyilvánulni, hiszen a hang lenyomatot képez, melyet fizikai érzékszerveinkkel is érzékelni tudunk. Ezért van az, hogy a hangosan kimondott szó, karmikus szempontból is jelentőséggel bír.

Tudatunk megnyilvánulásai lehetőséget adnak arra, hogy befolyásoljuk életkörülményeinket, és ezt olyan világba tudjuk eltolni, melyek a mindennapi gondolatunk által átitatott közeg megnyilvánulási formái. Ezért hát, ha nem tudatosan kezeljük gondolatainkat, akkor az életünk annak tükörképe lesz. Itt kell megemlíteni az átok, rontás és egyéb mágikus cselekedeteket, melyek szintén karmikus kiegyenlítésre vágynak. Akár szennyezett tudattal, akár tudattalanul, hangosan vagy érzelemmel kinyilvánítunk bizonyos érzelmeket, akkor ezek megfoganhatnak és véghez vihetik azt a programot, amelyet belétettünk.

Éppen ezért a tudatos mágus, a karmikus terhelések elkerülése végett, úgy végez mágiát, hogy annak ne sértse azt az alaptörvényét, hogy „Ne árts!”, mert amennyiben másoknak olyan megéléseket okozunk gondolataink érzéseink által, amely nem képezi az ő életüknek karmikus feladatát, de ez által mégis elszenvedő alanyai lesznek annak, ez számukra karmikus teherrel fog bírni. Éppen ezért a mágia használata tudatosan csak oly módon ajánlott, hogy az tényleg a felemelkedés útját erősítse. A természetesen tapasztalás mindenkinek a segítségére van, de nem feltétlenül szükséges az életcélod megéléséhez. A plusz tapasztalások színesíthetik tudásod állományát, de egyben növelik életfeladatod elérésének időtartamát is, vagy nehezítik azt az utat, amellyel mindezt be kell járnod. Ezért célszerű tudatosan csak úgy nyúlni a mágiához, hogy azzal egyértelműen saját utunknak nyújthassunk segítséget. Ez esetben érdemes tudni és ismerni, hogy milyen mágikus folyamat hogyan befolyásolható és hogyan programozható.

Ennek a tudománynak a lényege tulajdonképpen az élet tudománya is egyben, mert hát, ha minden energia és a mágia az energia uralásának művészete, úgy rájöhetnünk, hogy ebben a Létben Létesített Létben minden erről szól. Ezért fontos, hogy helyére tegyük gondolatainkban a mágia jelentését és el tudjuk engedni annak negatív kicsengéséhez társított életképeket.A mágia nem jó és nem rossz! A mágia az életünk fejlődése által megfogalmazott ok okozatának, a kölcsönhatásnak az eszköze. Tehát létfontosságú és elkerülhetetlen a fizikai világban való használata. Ebből a megközelítésből célszerű tudatosítani és alkalmazni mindazt, mit a mágiáról tud kell.”