A testet öltött létezés törvényeiről

A világban zajló események erősen megkérdőjelezik a jövőnk kimenetelét, mert a világban jelenleg egy szükségszerű változás zajlik, amelyet pozitív vagy negatív fordulatként is megélhetünk, de egy biztos, hogy az életünk már nem lesz olyan, mint korábban volt.

A zűrzavaros mindennapokban mindannyian keressük a stabil támpontokat. A fél-elemek okozta bizonytalanságban a tények számbavétele segítheti a biztos talajon való haladásunkat.

Az alábbi okfejtés talán segíteni fog az olvasónak is:

 1. Tény, hogy létezünk, és hogy létezésünk tapasztalásokon alapszik. Tapasztalatunk ebben a földi világban zajlik, mely szintén létezik.
 2. Fizikai világunkban levő élőlények közül magunkat tartjuk a legértelmesebbnek, de tény, hogy e világ működése messze meghaladja a mi tudásszintünket, működésének összefüggéseit csak részben látjuk át, és nem tudjuk azt teljes mértékben értelmezni. Ezért kijelenthetjük, hogy ezt a fizikai világot nem az ember teremtette.
 3. Vagyis, ha ez a világ létezik, akkor lennie kell egy magasabb szellemi és tudati szinten lévő létezőnek, amely ezt a világot létrehozta. Őt hívjuk Teremtőnek. Ha úgy gondoljuk, hogy a természet véletlenül, nagyon hosszú idő alatt alkotott meg minket és mindent, ami minket körbevesz, akkor a természetet hívjuk Teremtőnek.
 4. Ha a földi síkot egy rendszerként kezeljük, melyben minden mindennel összefügg és mindennek szerepe van, akkor semmi sem hiábavaló, mert mindennek kölcsönható, szabályozó szerepe van. Ha ezt tényként elfogadjuk, akkor valójában a világunk létezése egy okozat, vagyis lennie kell egy oknak, amely ezt kiváltotta. Emberi létezésünknek is meghatározott értelme van, ezért az nem lehet, hogy a létezésünk céltalan, jelentéktelen.
 5. A világban mindennel kölcsönhatásban állunk, akár közvetlen, akár közvetett formában. Az életünk folyamán megtapasztaljuk ezek következményeit, amelyek által valódi tudásra teszünk szert. Vagyis az ok a tudás megszerzése, az okozat a kölcsönhatás.
 6. Elfogadhatjuk tényként, hogy kölcsönhatás nélkül nincs tapasztalat. Ha ezt az állítást a Teremtő szempontjából vizsgáljuk és elfogadjuk azt az állítást, hogy előtte semmilyen tudatos létezés nem volt, akkor a Teremtő is abban az esetben tud fejlődni, ha kölcsönhatásba kerül. Mivel ezt saját magával nem teheti meg, szüksége van a világra, mint neveltető, tapasztalatszerző közegre és az ő minőségéből fakadó tapasztalatszerző elemekre, köztük az emberre is. Ezért a földi közegben minden az ember tapasztalatainak és tudásának gyarapítását szolgálja.
 7. Ha az ok a tudás megszerzése, és semmi sem történik hiába, akkor el kell fogadnunk azt a következtetést, hogy földi életünk végén a megszerzett tudásunkat a létezés nem engedi elveszni, mert az hiábavaló lenne. Ezért léteznie kell egy olyan közegnek, amely ezt a tapasztalatot és tudást átmenti egy magasabb szintre. Ezt hívjuk léleknek.
 8. Ha a lelket elfogadjuk, mint életeken át tartó tapasztalat- és tudásgyűjtő közegnek, akkor következik belőle, hogy a lélek halhatatlan. A lélek a Teremtőtől való, tartalmazza az életeink tapasztalatait, ezért az egyéni minőségünk is benne van.
 9. A kölcsönhatás a tudást és tapasztalatszerzést szolgálja, amelynek csak akkor van értelme, ha nem mindig ugyanazt az eredményt képezi le, hanem több eredmény létrehozását is lehetővé teszi. Ez a szabad akarati döntéssel érhető el, mely a földi világunk egyik alaptörvénye. Nélküle értelmetlenné válna az emberi létezés, mert nem lenne benne lehetőség a fejlődésre.
 10. A tudás megszerzését segíti elő a sors és karma törvénye. A sors törvénye szerint azokat az élethelyzeteket kell megélnünk, amelyek még hiányoznak a lelkünk tudástárából, a tudatunkból. A karma törvénye kikényszeríti, hogy egy adott helyzetet ne csak egy nézőpontból, hanem legalább két végletből is megtapasztalhassuk és ily módon alakítsuk ki a helyes nézőpontot. Noha ezek a törvények látszólag korlátozzák a szabad akarat törvényét, de maradnak szabad akarati pontok az élet mindennapjaiban, mert a sors és karma törvényei csak az élet jelentősebb döntéseire vonatkoznak, oly módon, hogy meghagyják ez esetben is a szabad akarat döntésének látszatát. Ezek a törvények a tudatunk összességét, előző életeink tapasztalásait is figyelembe véve olyan élethelyzetekbe sodornak minket, melyek még hiányoznak a tapasztalások közül a lélek tudástárából. Ebből következik, hogy a sors és karma törvények a tudati fejlődésünket szolgálják, és ezen keresztül a Szellemi Hierarchia és a Teremtő fejlődését is.
 11. Fizikai testünk csak egy szkafander, amelyben az utazó lélek helyet foglal. Ezt a „ruhát” nemcsak földi lelkek, hanem más minőségű lények is magukra ölthetik emberi forma látszatát keltve, noha tudásuk, képességeik és indíttatásaik merőben eltérhetnek a földi lelkekétől. Ezek lehetnek az emberiséget segítő vagy az emberi fejlődést gátló lények is.
 12. Mivel a földi környezetünk egy lélek kiképző központ, a benne fejlődő egyén tudati szintjének megfelelően hozhat döntést tetteinek irányáról. Amíg van választási lehetőség, addig minden eltérő tevékenység megengedett ebben a közegben, mert végső soron az is a fejlődést és tapasztalást szolgálja. Életünk jelen helyzetében a háttérhatalom igyekszik tudatilag befolyásolni az embereket minden elérhető módszerrel. Mindig is ezt tette, de hatása most fokozódott. Olyan időszakba léptünk, amikor adott a lehetőség az emberiség számára, hogy tudati szintlépést érjen el, de a világot irányító háttérhatalomnak nem áll szándékában a vezetői szerepet kiengedni a kezéből. Minden olyan eszközt bevet, ami az emberi tudatosság fejlődését korlátozza.
 13. Amíg megvan az emberek szabad akarati lehetősége és az emberiség fejlődési lehetősége, addig a Teremtő hagyhatja futni a háttérhatalom tervét. Amikor viszont az egyén tudata olyan befolyás alá kerül, amin akarata ellenére sem tud felülkerekedni és meghozni saját egyénre szabott döntéseit, úgy ez az utca egyirányúvá válik, és már nem szolgálja a lélek és az emberiség fejlődését sem. Mi több, szembe megy a szabad akarat, illetve a sors és karma törvényeivel!
 14. Ha ez a helyzet előáll, a Teremtő és a Szellemi Hierarchia elpusztítja mindazt, ami az eredeti tervet akadályozza. Ha hihetünk az ősi írásoknak, a Földön már ötször megtörtént, hogy szinte a teljes lakossága kipusztult. Ilyen volt Atlantisz elsüllyesztése vagy akár az Özönvíz korszaka is.

Mindenki döntse el saját tudati szintjének megfelelően, hogy mi a követendő útja! Vagy tesz azért, hogy saját életében a szívéből jövő sugallat szerint éljen, vagy továbbra is a félelmet, a mások által kijelölt utat választja és biorobottá válik.

Mágia

Mi is a mágia? Mielőtt válaszolnánk, érdemes körüljárni „a tanú pozíciójából” is a témát.

Ha megkérdezünk 10 olyan embert, aki nem foglalkozott a mágiával, legalább 7 ember a hiedelmük alapján, valami rossznak gondolja, amitől igyekszik távol maradni, mivel a mágia szó hallatán az úgynevezett „fekete mágia” jut eszükbe. A mágiának persze nincs színe, csak használatának a célja határozza meg a poláris világnézet alapján annak irányultságát. Mégis honnan eredeztethető az emberek viszolygása a mágiától? Régen az emberek sokasága vágyott arra, hogy spirituális beavató iskolákban megszerezze ezt a tudást. A meghatározó válasz a kanonizált Bibliában keresendő, amikor a nicea-i zsinat résztvevői (i.sz. 325) és I. Konstantin császár kiválasztották saját érdeküknek megfelelően a kanonizálandó részt, míg a többit apokrifnek nyilvánították. A kanonizált részt sok helyen átírták, annak a szándéknak megfelelően, hogy a Biblia segítségével befolyásolják a világot. Ennek egyik célja az egyházi vagyon megőrzése volt, melynek következménye a katolikus papok házasságának megtiltása, a női minőség alacsonyabbá tétele, valamint a bűnbocsátó cédulák árusítása volt. Sajnos ennek egyik eredménye az, hogy Jézus tanításainak zömét, apokrif iratnak minősítették és száműzték a Bibliából. Jézus tanításait szándékosan félremagyarázták. Mind a mai napig a köztudatban az áll, hogy Jézus megváltotta bűneinket, pedig csak példát igyekezett mutatni.

A Parapszichológia, más mágiáról szóló forrásokkal egyetemben, úgy határozza meg a mágiát, mint egy olyan „tudományt”, mely az erők uralását írja le.

Bizonyos források szerint, a 12 hun törzs között, amelyek visszajöttek a Kárpát medencébe, volt egy törzs – a magyarok – vagy inkább a magarok törzse, amelyről azt tartják, hogy a mágusok törzse volt. Innen leginkább a spirituális vezetők, a táltosok kerültek ki. Sok későbbi szakrális uralkodónkat ebből a törzsből eredeztetnek. A források szerint ők képesek voltak égi irányítás alatt vezetni a népet. Itt nagy jelentőséget kap a Szent Korona, mely, mint entitás van jelen a köztudatban, és egyben egy közvetítő eszköz is, mondhatjuk egy antennának, mellyel az éppen aktuális uralkodó idézőjelben fogni tudta” az égi irányítást. Az erre alkalmas személyt, a szakrális királyt a Pálos szerzeteseknek is el kellett fogadni, majd csak ezt követően koronázták meg. A Pálos szerzetesekről is sok misztikus történet kering, amelyekben különleges tudást és képességeket tulajdonítanak nekik. Ebből a rövid történetből le tudjuk azt szűrni, hogy a mágiának a mai felfogásunk szerint természetfeletti vagy paranormális erőket tulajdonítanak.

Hogyan fér össze a bűneink megváltása a karma törvényével?

A Bibliában sok igazság van, de nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá, felszínesen olvassuk, vagy igyekszünk meglelni a mélyebb kulcsokat, melyek a felületes olvasó előtt rejtve maradnak.

A felületes olvasó a Bibliában azt olvashatja, hogy a mágia tiltott foglalkozás és a Sátántól való. Íme néhány idézet:

 • V. Mózes 18:9-14. „Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.”
 • V. Mózes 13:1-4: „Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, a melyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, a kiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből? Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.”

Ezek az idézetek az Ószövetségből vannak, ahol Isten haragos és szemet-szemért, fogat-fogért elvet követi. Ezek a tiltások azok, melyek a felületesen Bibliát olvasó személyekben azt a benyomást keltik, hogy a mágia egy sötét, rossz, tiltott dolog. Ezért alakulhatott ki a közvéleményben is ez a fajta hozzáállás. Másrészről, viszont tele van a Biblia jövendölésekkel, ami az előbbiek szerint tiltott dolog lenne. Így ez egy ellentmondás, nem beszélve az Újszövetségről, ahol Jézus egy másik Istenképet fest le. Ő azt mondja, hogy „Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!”(Mt 5,39)” (mintha nem ugyanarról a Teremtőről beszélne). Az ő születésénél is mágusok voltak jelen, akik követték a csillagot (sok helyen királyoknak nevezték őket).

A mágia alapvető törvénye: „Ne árts!” Ez ugye érthető a karma megközelítés szempontjából.

A Tarot kártya mágus lapja, a teremtő erőt szimbolizálja. A feje fölötti fény a magasabb szintű tudatosságot jelenti. A botok a tűz elemet, a kelyhek a víz elemet, a kardok a levegő elemet, míg az érmék a föld elemet jelképezik. Kezében van minden, ami szükséges, hogy megteremtse tudatos gondolatát. A háta mögött kirajzolódó kör az egységet, de akár a Földet is jelképezheti. Az elemek közti energianyalábok ez esetben a végtelen jelet jelentik, mely a teremtési lehetőségek sokaságát mutatja. A mágus nem rossz és nem jó, cselekedetei tükrében értelmezhető poláris világunkban.A Tarot és a mágia ugyanabból, az ősi tudásból merítkezik

A mágia, akár tetszik, akár nem – része az életünknek. Talán az univerzum teremtése, volt az első mágikus művelet. A mágia azóta bekúszott a mindennapjainkba, akár a teremtő gondolatok, az agykontroll, vagy mondhatnánk szertartásokat is. Nagyon sok ember szeretne a mindennapjaiba bevonzani pénzt, szerelmet, egészséget, sikert és még sorolhatnám tovább a vágyakat, mint a megjelent könyveket, amelyek biztos utat mutatnak az ilyen jellegű sikerek felé. Sokan tartanak elengedő, bőség, és egyéb szertartásokat. Mindezek ellenére, ha őszintén végiggondoljuk reálisan az eredményeket, azt látjuk, hogy többnyire nem valósulnak meg a kitűzött álmok, vágyak, amiket szertartásokkal kívánunk bevonzani.

Vajon miért?

Fizikai szinten sokunknak szükséges a pénz, siker, hírnév, csillogás, melyek legkevésbé sem visznek előre, direkt módon a spirituális fejlődésben. Inkább a negatív megtapasztalások, amelyek arra késztetnek, hogy változtassunk hozzáállásunkon, életvitelünkön, és a nehézségek megoldása a lelket komoly próbatétel elé állítja. A nehézségek megélése mentén képes a lélek az intenzív fejlődésre. Gondoljuk csak végig, ha minden, amire gondolunk és vágyunk egy szempillantás alatt megvalósulna, akkor mi lenne az, amiért hajlandóak lennénk cselekedni, változni és változtatni? Pont a földi lét egyik legfontosabb lehetőségét nulláznánk le azzal, hogy nem változnánk, nem tapasztalnánk, és nem fejlődne a lelkünk és tudatunk.

Ezért leginkább az visz minket előre, hogy megtapasztalunk egy csomó kellemetlen dolgot, amelyben a lelkünk meghasonul és kibillen a mindennapi állapotból. Ezen események után tudatos megéléssel tudunk előre lépni. A földi lét lényege nem csak a kellemes szórakoztató életvitel, noha inkább ezt hajszoljuk, hanem az, hogy elfogadjunk dolgokat, helyzeteket átéljük és átengedjük magunkon. Ezért van az, hogy a gazdagság, siker bevonzása nem visz előre. Azt se felejtsük el, hogy mindannyian egy céllal születünk le, hogy tapasztaljunk. Amennyiben ez a cél nincs összhangban a vággyal, amit a mágiával meg akarunk teremteni, akkor ez általában nem következik be. Ha nagyon makacsok, és kitartóak vagyunk, akkor a sors megadhatja nekünk amire vágyunk, de egyúttal a mérleg másik serpenyőjébe is tesz hasonló jelentőségű helyzetet vagy helyzeteket, amik nem visznek előre, és lehet, hogy plusz köröket kell futnunk, hogy továbbléphessünk. Példaként, amikor valaki mindenáron sok pénzt akar bevonzani, de a sorsát figyelembe véve, nem pont ezt az utat kellene járnia. Megkaphatja a lehetőséget a sok pénz megszerzésére, de kaphat egy olyan helyzetet, ahol el is kell költenie gyógyszerre és kezelésekre a megszerzett pénzt. Tehát óvatosan bánjunk a bevonzással!

Mikor segíthet a mágia? Ha biztosan tudjuk, hogy merre tartunk, milyen időszak várható az életünkben, és mit kell megélnünk, akkor ennek a folyamatnak az elősegítésében segítségünkre lehet a mágia. Fontos átgondolni, hogy nem teremtünk plusz karmát magunknak, és nem ártunk tettünkkel senkinek sem. A mágia megértése és tudatos alkalmazása egy tudati szintet meghaladva viszont már elkerülhetetlené válik. Így válik az adeptusból mester…
A mágiában adeptusnak hívjuk azt a beavatott tanoncot, aki már átlépte a neofita – újonc státuszt és önállóan tudja alkalmazni a tanokat.

Hogyan működik a mágia? Ha azt szeretnénk, hogy fizikai szinten is megnyilvánuljon, hogyan tudjuk azt elérni? Ha tudatosan megfogalmazunk egy célt, amelynek az eléréséhez szükséges a mágia használata is, nem ártunk sem másnak, sem magunknak. Az ily módon létrehozott és „programozott” gondolati elementálnak (olyan szellemi lény, amely a beletáplált programot igyekszik megvalósítani) szüksége lesz energiára, hogy fizikai síkon is megnyilvánuljon és véghezvigye a programot. Honnan kapja ezt az energiát? Az egyik módja, hogy értelmezzük a célt és annak megvalósítási módját, tehát szellemi síkról a lelki síkon keresztül hozzuk le a fizikai valóságba. Ezt leginkább a lélek érzéseivel, vágyunkkal tudjuk elérni. Ez az energia tudja táplálni a gondolati elementált. A másik módja, ha fizikai szinten tudatosan cselekszünk a célunk elérésének értelmében. Ez a cselekedet szintén képes az elementál munkáját elősegíteni. (51%) Ide tartozik az is, mikor hangosan mondunk ki dolgokat, vagy mantrázunk. A hang is energia, amely fizikai síkon nyilvánul meg. Mindezek hiányában, a mágikus cselekedet eredménye pusztán vágyálom marad.

A mágia használatában nagyon fontos szempont a fókusz megtartása. Amikor egy mágikus cselekedetet próbálunk véghezvinni, nagyon fontos, hogy figyelmünket mennyi ideig tudjuk az adott cselekedetre összpontosítani. Ha abból indulunk ki, hogy egy mágikus folyamatba fektetett energia, miként alakul át, nem mindegy a folyamatba fektetett energia mennyisége sem. Tapasztalat, hogy a legtöbb ember nagyon rövid ideig képes egy dologra koncentrálni, ezért a mágikus cselekedetbe fordított energia is kevés legtöbbször ahhoz, hogy véghezvigyünk valamit. A „mentális izmokat” is edzeni kell, mint a fizikai testben lévőket. Ezekre vannak különféle gyakorlatok, sőt arra is van eszköz, hogy ezeket le tudjuk mérni.

Ha a mágiát próbáljuk boncolgatni az igazi megértéshez ennyi nem elég, szükséges elmerülni és értelmezni a tradíciós anyagokat is.

A fizikai testen belül az idegpályák vezetik az energiát. Itt a kiinduló központ az agy, hiszen fizikai síkon az továbbítja az ingereket. Akkor beszélhetünk belső folyamat eredményéről, ha mi hozzuk létre a mágikus folyamat kiindulópontját. Ide sorolnám azokat a gondolatokat is, melyek foglalkoztatnak és elég érzelem kapcsolódik hozzá, hogy fizikai szinten is megnyilvánuljon.

Ezek egyik vállfaja lehet az átok is, melyet sokszor nem is tudatosan hoz létre az egyed, sértettségében, megbántottságában. Ennek a fajta mágikus cselekedetnek karmikus következményei lehetnek.

A belső folyamatok mentén a vágyainkon való elmélkedés, ha áthatja a gondolatainkat, akkor megteremthetjük pozitív környezeti körülmények között az adott álmunk megvalósulását.

A külsőn tényezőkön alapuló elméletek azok, amikor mástól származó olvasott vagy tanult mágikus cselekedeteket valósítunk meg.

A szimbólumok olyan jelképek, melyek azzal az energiájú és minőségű erővel rendelkeznek, amivel megillették őket. Az energia nem vész el, csak átalakul. Ahol a figyelem, ott az energia. Ha egy szimbólumhoz egyfajta jelentés kötődik a tudatunkban, akkor azt a szimbólumot azzal a minőségű energiával töltjük fel, illetve töltötték fel az entitások az emberiség megjelenése óta, melynek esszenciája változhat. Ha valaki egy mágikus folyamatba beilleszt egy szimbólumot, akkor annak a szimbólumnak az erejét, és minőségét is behívja a megvalósulás érdekében.

Az általunk létrehozott mágikus cselekedetek, addig fejtik ki hatásukat, amíg energiával tápláljuk azokat, különben megszűnik a hatásuk. Ha ráébredünk önmagunk isteni mivoltára, akkor önmagunkat bizalmi státuszba helyezve, erőnket folyamatosan táplálni tudjuk. Idézzük fel Jézus szavait: „Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.”

Ez kizárólag önmagunktól függő állapot, tettekkel érhetjük el vágyaink reális megvalósulását.

„Az útjáráshoz szorosan fűződő erők halmazát, a létezés törvényszerűsége szerinti megnyilvánuló erőknek definiálnám, míg a kivetített ármányerők alatt a pusztító, ártó erők halmazát értem.” (Eliphas Nagyúr tanítása – részlet)


A Yotengrit teremtéstörténetben, meghatározásra kerül az Ármány (Ahriman) név jelentése.
Homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánk, Naporcájú GÖNUZ istenatyánk akkor még egységben valának – még nem sodródott össze a fonál, a Láncszemetlen Láncszem, az egyből hármon át négyre jutó alapige, az építőkő, melynek varázs-szava: Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy.
Fényes orcával ékes magasságos Istenünk akkor még homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még TENGRIT volt.
TENGRIT az Urál gerincén megfenekelvén, nő meg férfi istenséggé teremtődvén, alkotá önmagából UKKÓ-t, az istenasszonyt, alkotá magából GÖNÜZaz istenférfit.
A Jó meg Rossz is eloszlának, leginkább GÓNUZ, a férfi istenbe szorulva. UKKÓ istenanyánk kiveté magából a Rossz-at, GÖNUZ istenapánkból pedig kiűzé.
Az ártó szellem, UDAG, akit ÁRMÁN-nak is mondanak, ezért ellensége a nősténységnek, az asszonynak azóta is. Ő maga nemtelen, ellensége a nőstény-hím ölelkezésből teremtődő, javuló, szépülő életnek. Éket akar verni férfi és nő közé, bontani akarja egyetértésük alapjait, meg az eleven életet rontja nyavalyákkal, balesetekkel, bajokkal.
YOTENGRlT-nek, az első istennek ő is része, ki sem jó nem volt, sem rossz, sem hím, sem nőstény, mert szunnyadó Ős-Erő volt, de az iKERÖRVÉNY-nek, az Iker FORGÓszÉL-nek, a Mérleg Két Serpenyőjé-nek nem része, hanem azok ellensége.
Ezt így hitte a Három Ős, így hagyta ránk örökül.”

Néhány idekapcsolódó idézet a Szellemi Hierarchia tanításaiból:

„Ott kezdeném el, hogy a teremtésünk negyvennégy fázisú dinamikájában az első pontban foglal helyet az őskép, egy Isteni minta képében. Ugye most már tudjuk, hogy a teremtés a világunkban, a legelső mágikus cselekedet volt.” (Eliphas Nagyúr tanítása – részlet)

„A mágián belül az emberi mivolt eszközei között található az emberi testben lakozó vas- illetve fémtartalékok százalékos megjelenítésének fontossága. Átlag esetben az emberi testben minimális fémtartalom található, ami megegyezik az aura alapvető minőségével fejlettségével, edzettségével. A mágia kapcsán az aura és az emberi test kölcsönösen hatással vannak egymásra. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy melyik a dominánsabb, a felső értelem, vagy a mágus az aurával hat a testre, vagy pont fordítva zajlik? A vastartalom nemcsak a test erősítését szolgálja, hanem a mágnesezhetőségére is hatással van. Így könnyedén lehet erősíteni az aurát és az aura és test egységét. Ez egy primitív megoldás, mely csak időszakosan hasznosítható. A nagyobb vastartalom okán az ingerek hatásának mértéke megváltozik, így az idegi, illetve az érzéki pályák felszabadulnak, elernyednek, relax állapotba kerülnek, majd munkába kezdenek, s erősebbé válnak teljes képükben, mint voltak egykori önmagukhoz képest. Így a testi mágneses mező manipulálható, és az aura ahhoz igazodik idővel.” (Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – részlet)

„Az erénye a mágusnak a türelem, a türelemnek szánt ajándéka a mágus, és kettőjük összhangja az élet. Az élet egy türelemjáték, a mágus a játékos. Mint minden valónak a mágiának is megvannak a maga félépítéseihez szánt törvénykezései.” (Ann Sah Attor tanítása – részlet)

 1. „Az első az egotlanódás. Ez egy olyan folyamat, mely megtagadja az énkép frontális torzulását az önvaló és az énvaló között. „
  Az önvaló egy leszületett lélek tiszta minősége, más szóval tiszta egoja, melyet még vagy már nem szennyez semmilyen hiedelem, hanem képes a világot és önmagát magasabb tudati szintről a tanú pozíciójából figyelni. Ezzel szemben az énvaló, a hiedelmünknek megfelelően kialakított kép önmagunkról és a világról. Ez a szennyezett ego. Az egotlanodás az a folyamat, mikor eltávolítjuk a szennyezett világképünkről a rárakodott hiedelmeket.
 2. A második a hiány és veszteség korrigálása. Az élet a maga módján hiányos a mágus fejlődését tekintve. A fejlődésére hatással vannak olyan elemek, mint az idő, ami a tudatra hat és a tér mi alátámasztja a kibontakozást. Ugyanakkor a mágus önmagában is képes kibontakozni, ezért rendelkezik egy belső térrel, egy oly világgal, melyet harmóniában kell tartania ahhoz, hogy egyes esetekben, mikor épülő erőterei megrogynak a térben, akkor a belső terében képes legyen magán segíteni. Ez az úgynevezett önben ön állapot, mi megadja a lehetőséget a mágus kibontakozására.
  Saját fejlődésünkben bekövetkezik egy életszakasz, amikor ki kell építenünk belső világunkat, melyből táplálkozik hitünk és tudatunk. Ezt egyensúlyban kell tartanunk, hogy biztos támasza legyen életünk kifelé irányúló cselekedeteinek. A vágyunk, hogy teremtsünk valamit külső világunkban egy hiányállapotot jelent. Idővel megjönnek a tapasztalások, melyek beépülnek tudatunkba, és a tér biztosítja tapasztalatszerzésünk színterét és annak körülményeit.
 3. Harmadik a pillanat és maradványainak értelmezése, azaz az életben vannak olyan momentumok, mik nyomot hagynak bensőnkben. Ezeket a pillanatokat kell kellőképpen beélni ahhoz, hogy ezekből a pillanatokból táplált energiák segítségével tovább jussunk, és időközben pusztítsuk is a gátat okozó tényezőket. A mágus kiegyensúlyozottsága nem a gátnélküli állapot, a mágus megérti a helyzet rávonatkozó elméletét, azt magába ömleszti és egy újabb lehetőség képében újra megéli. A mágus nem rendelkezik integritással, csupán egy álca az, mi megszabja a támadhatósági felületeket. Rés a pajzson, avagy lyuk a fazékon, ami az eredményét tekintve mindegy, ha a mágus nem rendelkezik egy belső privilégiummal egy sajátos dinamikával.
  Ebben a pontban az entitás azt magyarázza, hogy a tapasztalás csak akkor íródik be a tudatunkba, ha az egy új állapotot takar, mely minket egy másfajta dinamikájú cselekvésre késztet, amelyet az eddig megszokott reakcióval nem tudjuk kezelni. Ezeket a pillanatokat meg kell élnünk tudatosan, hogy megtanuljuk a benne rejlő tanítást. Csak azután válik tudássá, ha a másfajta megközelítési módot már sikeresen alkalmaztuk. Így jutunk előre és tudjuk egyre inkább csökkenteni azokat az élethelyzetek, melyek életünk során gátolják előrejutásunkat, fejlődésünket. A mágus egyensúlyra törekszik, azonban fejlődését a kibillentő helyzetek támogatják, így tud újabb helyzeteket megtapasztalni. A tanulságok levonása a tanú pozíciójában működik. Amíg nem tudjuk semlegesen nézni a helyzetet, addig nem fogjuk tudni a megfelelő következtetést levonni, mert csak szennyezett szűrőnkön keresztül látjuk azt. A védelmet vagy a pajzsot, a már megélt és tudatosan megtapasztalt élethelyzetek jelentik, a még megtanulandók a rések a pajzson, azokat is előbb-utóbb a megtapasztalásokkal kell megerősíteni.

Mégis hogyan tekintsünk a mágiára?

A Teremtő a mágiával hozta létre ezt a világot. Minden energia, ami körbevesz minket, melyek uralásához a mágia szükséges. Ha valaminek a kulcsát keressük, azt önmagában tudjuk leginkább megtalálni. Ha megtaláltuk, felfedeztük a mágiát, értelmezni kell azt. Rá kell jönnünk, hogy mihez tudunk kezdeni a kulccsal, melyik zárba is illik, foglalkozni kell vele, el kell sajátítani használatának feltételeit. Majd végső soron bele kell illeszteni a hozzá tartozó kulcslyukba és el kell fordítani a megfelelő irányba, hogy kinyithassuk a szabadság kapuját. Ez azt jelenti, hogy alkalmaznunk kell életünk során, hogy tudatosan teremtsük meg a továbblépés feltételeit.

Merlin a mágiával tanította az életre az ifjú Arthurt, a Mágus Tarot kártya az élet beavató lapja. Kedvenc filmjeinket is átszővi a mágia. A „Csillagok háborúja” történetében a Jedikkel van az erő, a „Mátrix” az ébredésről és a tudat teremtő erejéről szól, a „Gyűrűk Ura” trilógiában felfedezhetjük a mágia pozitív és negatív hatásait, az alkalmazójának szándéka szerint és így tovább folytathatnánk még a sort…

Ezért nem mindegy, hogy miként tekintünk a mágiára!


Végezetül Michael Arkangyal Nagyúr 2020. december 3.-i tanítása segít érthetően összefoglalni a mágia fontosságát életünkben.

„… segítünk a mágia anyag minőségének átadásában, hogy azt az értékrendet képviselje, mellyel az olvasó leginkább meg tud birkózni. Nem célunk a jelenleginél magasabb tanításokat leadni, mert a mágia az élet útja, a tapasztalásokon keresztül. A mágia áthatja mindazt, amit a fizikai síkon is meg tudtok élni. Tehát a mágiának a magasabb szintű ismerete csakis akkor következhet be, ha az életeteket tudatosan irányítani tudjátok, mert az irányítás a mágia része és a mágia eszköze. Ezért csak olyan információkat szeretnénk továbbítani, melyek a mágia működésének és fontosságának a jobb megértését szolgálják.

Minden mi e világban a Létben Létesített Létben létezik, energiából van. Az energia minősége meghatározza annak formáját, megnyilvánulását és erősségét. Ebből az következik, hogy az energia intenzitásán kívül, benne információ is található. Ez az információ szabályozza az erők megnyilvánulásának módját.

Az őskáosz az egy olyan energia volt, melynek megvolt az amplitúdója, erőssége, de nem volt benne rend, információ. Ezért megnyilvánulási formája nem volt szabályozott. A Teremtő megjelenésének alapfeltétele az volt, hogy ebben az őskáosz minőségben egyfajta rendezett minőség jelenjen meg és ez a rendezett minőség az információ megjelenésével és egyirányú összpontosításával jöhetett csak létre. Ezért mondjuk azt, hogy a Teremtés az első mágikus cselekedet.

A mágiában nemcsak az erőt kell meghatározni, amivel egy másik energiára hatni próbálunk, hanem a benne levő információt is, amely az erőnek a megnyilvánulási formáját biztosítja. Ezért tudott az őskáoszból is egy rend-szer keletkezni és ebben a rendszerben mindent átitat és áthat a Teremtő információja. Ez szabályozza ebben a rendszerben működő összes energiát, hiszen ő adja a keretet azoknak a megnyilvánulási formáihoz.

A Létben Létesített Lét egy plusz keretet kapott, a „Föld” elem, mint őselem által, mely a másik három őselemet a „Tűz”, a „Víz” és a „Levegő” minőségét korlátozza és biztosítja ezen a rendszeren belül, mármint a fizikai, földi világunkban az előző három elem megjelenésének formáit és viselkedéseinek mintáit.

Így hát a mágia az információn kívül tovább haladva az energia formáira is bontható. Említésünket a négy őselemmel már többszőr megtettük. Ezek minőségéből és kölcsönhatásaiból jöhetett létre a jelenlegi világunk. Tehát minden olyan energia, mely ebben a világban hatni próbál, lebontható a négy őselem alapminőségeire. Ezt az energetikai nagyságán kívül befolyásolja az információ milyensége, amely utat mutat az energia megnyilvánulásának formájára.

Ezt az információt a mágus, mely saját életét földi környezetben próbálja magasabb tudatossági szintre varázsolni, befolyásolni tudja. Beleteszi mindazt, a gondolati, tudati minőséget, mely alapján igyekszik az erőt megnyilvánulásra késztetni. Ennek a minőségnek a megnyilvánulása kapcsán tudja előidézni gondolatai vágyának a bekövetkeztét, és itt a vágy egy munkálkodó közeg, mely a szív minőségének segítségével tud a gondolati, tudati szintről átkerülni a fizikai valóságba.

Ezért hát a vágy nemcsak, hogy utat nyit az energiának, hanem táplálja is azt. Minden mágikus cselekedet, megnyilvánulása addig tart, amíg az őt létrehozó energia táplálni tudja azt és oly módon fog megnyilvánulni, amiképpen a belé táplált program azt megkívánja. Ezért van az, hogy minden mágikus cselekedet, előbb vagy utóbb véget ér, hogyha az őt tápláló energiák megszűnnek létezni a fizikai síkon.

A tudat meghatározza a viselkedési mintákat, a viselkedési minták meghatározzák a vágyakat, a vágyak igyekeznek megnyilvánulni fizikai szinten. Ha az ember a tudatát nem tudatosan irányítja, hanem szennyezett emberi szűrőjén keresztül ösztönösen éli meg az élet által elé sodort akadályokat, akkor mondhatni nem tudatosan, hanem ösztönösen teremt az életében és az őt körülvevő környezetben. Amennyiben az ösztön szennyezett, mármint a rárakodott tudati ferdülések eredményeképpen, úgy a létrehozott mágikus cselekedet nem fogja az egyén fejlődésének célját szolgálni.

Ebből az következik, hogy akár tudatosan, akár nem, de minden ember mágiát gyakorol és ez által befolyásolja életének alakulását. A gondolatnak ugyanúgy ereje van, mint a kimondott szónak, annyi különbséggel, hogy a kimondott szó a fizikai világban is meg tud nyilvánulni, hiszen a hang lenyomatot képez, melyet fizikai érzékszerveinkkel is érzékelni tudunk. Ezért van az, hogy a hangosan kimondott szó, karmikus szempontból is jelentőséggel bír.

Tudatunk megnyilvánulásai lehetőséget adnak arra, hogy befolyásoljuk életkörülményeinket, és ezt olyan világba tudjuk eltolni, melyek a mindennapi gondolatunk által átitatott közeg megnyilvánulási formái. Ezért hát, ha nem tudatosan kezeljük gondolatainkat, akkor az életünk annak tükörképe lesz. Itt kell megemlíteni az átok, rontás és egyéb mágikus cselekedeteket, melyek szintén karmikus kiegyenlítésre vágynak. Akár szennyezett tudattal, akár tudattalanul, hangosan vagy érzelemmel kinyilvánítunk bizonyos érzelmeket, akkor ezek megfoganhatnak és véghez vihetik azt a programot, amelyet belétettünk.

Éppen ezért a tudatos mágus, a karmikus terhelések elkerülése végett, úgy végez mágiát, hogy annak ne sértse azt az alaptörvényét, hogy „Ne árts!”, mert amennyiben másoknak olyan megéléseket okozunk gondolataink érzéseink által, amely nem képezi az ő életüknek karmikus feladatát, de ez által mégis elszenvedő alanyai lesznek annak, ez számukra karmikus teherrel fog bírni. Éppen ezért a mágia használata tudatosan csak oly módon ajánlott, hogy az tényleg a felemelkedés útját erősítse. A természetesen tapasztalás mindenkinek a segítségére van, de nem feltétlenül szükséges az életcélod megéléséhez. A plusz tapasztalások színesíthetik tudásod állományát, de egyben növelik életfeladatod elérésének időtartamát is, vagy nehezítik azt az utat, amellyel mindezt be kell járnod. Ezért célszerű tudatosan csak úgy nyúlni a mágiához, hogy azzal egyértelműen saját utunknak nyújthassunk segítséget. Ez esetben érdemes tudni és ismerni, hogy milyen mágikus folyamat hogyan befolyásolható és hogyan programozható.

Ennek a tudománynak a lényege tulajdonképpen az élet tudománya is egyben, mert hát, ha minden energia és a mágia az energia uralásának művészete, úgy rájöhetnünk, hogy ebben a Létben Létesített Létben minden erről szól. Ezért fontos, hogy helyére tegyük gondolatainkban a mágia jelentését és el tudjuk engedni annak negatív kicsengéséhez társított életképeket.A mágia nem jó és nem rossz! A mágia az életünk fejlődése által megfogalmazott ok okozatának, a kölcsönhatásnak az eszköze. Tehát létfontosságú és elkerülhetetlen a fizikai világban való használata. Ebből a megközelítésből célszerű tudatosítani és alkalmazni mindazt, mit a mágiáról tud kell.”

A kereszt tanítása

A kereszt az egyik legősibb szimbólumunk, amely magába foglalja a teremtés képletét is. Nem csoda, hogy az évezredek folyamán nagyon sok változata terjedt el. Mindegyik változatnak van egy magyarázata, hogy hogyan is kell értelmezni, mint szimbólumot.

Nem foglalkozunk a kereszt szimbólumok sokaságával, hiszen ezt már megtették mások a Wikipédián. Inkább egy olyan értelmezést társítunk a kereszthez, mely a világunk működésének megértését és tudatos fejlődésünk irányvonalát segíti.

A világmindenségben minden energiaminőség olyan formát próbál felvenni, amely a legkisebb erőfeszítés elvén fenntartható. Ez a gömb forma. Ilyen formájúak az égitestek (Föld, Nap, Hold stb.), az atomok és a vízcsepp is légüres térben.

Mivel minden, amit a Teremtő teremtett (Létben Létesített Lét) az Ő minőségéből fakad, ezért a Teremtőt is gömbént képzelhetjük el, és minden, amit Ő teremtett Őbenne van, ezért a mi világunk is gömb alakú. Ha gömböt le akarjuk rajzolni, akkor nem tudjuk térben, csak síkban ábrázolni. A gömb síkbeli ábrázolása a kör.

Ha a világunkat körként ábrázoljuk, akkor a Teremtő minőségének esszenciája a kör középpontjában található, amit a Teremtés folyamatával tágít egyre nagyobb körré.

A Teremtő a Teremtés folyamatában önmagát, alkotó minőségekre osztotta és így jött létre a két elsődleges princípium a tűz és a víz elem. E két elem kölcsönhatásából keletkezett a levegő elem, majd a Létben Létesített Lét esetében a Föld elem keretet szabott a három másik elemnek. Így a világunkat egy körként ábrázolhatjuk, melyet két egymásra merőleges egyenes négy egyenlő körcikkre oszt, melynek középpontjában ott van a Teremtő esszenciája. Ezt az ősmagyar nyelvben kör-oszt-nak nevezik, melyből később kialakult a kereszt szavunk. Ebből a szimbólumból egyértelműen kiderül, hogy az eredeti kereszt mindig egyenlő szárú volt, ez később változott meg a különböző ábrázolások, és hozzá kapcsolt magyarázatok alapján.

Ha a szakrális geometria mentén ábrázoljuk a Teremtést, akkor síkban az „Élet magját” (az „Élet virágának” középpontja) kapjuk.

Ha az élet virágát térben ábrázolnánk, akkor a Merkaba forma alakulna ki melyet, ha megpörgetünk szintén gömb alakot kapunk. Az érdekesség az, – miként Thoth is megfogalmazta „Ahogy fent, úgy lent…”, – hogy a gyerek fogantatásánál is a sejtek osztódása a Merkaba mintázata szerint történik, mint ahogy sok minden más is világunkban.


Tudtad, hogy a Visoko-i piramisok alatt húzódó alagútrendszerben (Ravne) található monolittömbön (K1) székely-magyar rovásírással beazonosítható az ott található rovásjelek 80%-a? Ez a rovásírásunk ősiségét bizonyítja, mivel az alagút idegenvezetői az alagút rendszert kb. 35 000 évesnek tartják, amelyet egy előző emberiség épített óvóhely gyanánt.

Monolittömb (Ravne)
Rovásírás jelek

Ha a rovásírásunk „F” betűjét , mint szimbólumot vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a köroszt, azaz a kereszt szimbóluma is egyben. A rovás „F” betűnket a Földdel azonosítjuk, ily módon a rovásírásunk is ugyanígy jelképezi világunkat.

Így mondhatnánk, hogy a kereszt vízszintes szimbolikájának értelmezése, a világunk teremtése és azt jellemző elsődleges minőségek működésének a szimbóluma.

Ha a kereszt függőleges vetületének a szimbolikus elemzését végezzük, akkor azt külön bontjuk a vízszintes szár és a függőleges szár külön-külön történő elemzésére. A kereszt függőleges kivetülését akár egy koordináta rendszernek is elképzelhetjük, ahol a vízszintes szár a kétpólusú (poláris) világunkban a szélsőségek viszonyítására szolgál, míg a függőleges szár az emberi lélek fejlődését szimbolizálja.

Mivel önvalónkat (egonkat) szennyezi az evilági rárakodott hiedelem, mely a neveltetéstől, a tanultaktól, a média ráhatásán és társadalmunk elvárásain keresztül meghatározza azt a szűrőt, mellyel a világot szemléljük, és viszonyítjuk, hogy számunkra mi a jó és rossz. Ha a lélek egy magasabb fejlettségi szintre jut, akkor tudatossága alapján rájön, hogy nincs jó és rossz, csak különböző minőségek, melyet a vízszintes száron keresztül tudjuk a legjobban értelmezni.

Fizikai testben való létezésünk célja tudásunk gyarapítása, hogy magasabb tudatossági szintekre kerüljünk, amelyet a kereszt függőleges vetülete tökéletesen szimbolizál.

Ahhoz, hogy az információt tudássá alakítsuk, azt előbb minden szemszögből meg kell ismernünk, körbe kell járnunk. Ezt szimbolizálja a kereszt vízszintes ága, ami azt mutatja, hogy el kell menni mindkét végletig, hogy tökéletes képet kapjunk róla. A tapasztalatokat csak ezután tudjuk fizikai síkon sikerrel alkalmazni, hogy azt tudássá kovácsoljuk megéléseink által.

A karma törvénye is azt az elvet követi, hogy a felhalmozott karma pontokat előbb-utóbb a leszületéseink sorozatában ki kell egyenlítenünk. Ha körünk középpontja semleges, azaz „0” értékű, és a tengelyeket (átlókat) koordináta rendszerként alkalmazzuk, akkor a pozitív és negatív megélések a vízszintes tengelyen egyértelműen megjeleníthetők.

Megéléseink tudatosításához előbb fel kell ismernünk a tanítást, de ezt csak a vízszintes tengelyen való pozíció meghatározása után tehetjük meg. Ennél segít a tény vagy vélemény? kérdésre adott válasz. Ahhoz, hogy kívülről figyelhessük a körülöttünk zajló eseményeket, a tanú pozíciójába kell helyezkednünk. Ezt erősíti meg Michael Arkangyal Nagyúr 2020. 10. 09.-i tanítása.

“Az ok, hogy elérjük azon fejlettségünk szintjét, hogy tovább léphessünk, de okozatként ezért megjelennek olyan események, karmapontok, melyek újabb okot szülnek annak kiegyenlítésére. Így hát a karmát is minősíthetjük az ok-okozat törvényével. Ahhoz, hogy minden helyzetet tisztán lássunk a tanú pozíciójából, a kereszt szimbólumával kell megélni azt. El kell menni a végletekbe mindkét irányba, hogy tudjuk, hogy miről szól. Lássuk annak földi és lássuk annak szellemi hozadékait. Ily módon tudunk tiszta képet alkotni egy ilyen helyzetről.”

Az előző részletben a szellemi hozadékokra való hivatkozás egyértelműen a függőleges síkon való felfelé elmozdulás kulcspontja. Tudásunk gyarapításával lélektudatosságunk is bővül, szellemünk magasabb szinten tudja értelmezni a körülöttünk zajló eseményeket. A teremtett lelkek esetében nemcsak a lélek fejlődik, hanem annak Tethánja is gyarapodik a megélt események tapasztalatával. Keresztünk függőleges ága a lélek fejlődésének útját szimbolizálja a leszületések sorozatán keresztül, az isteni minőség felé.

Ahhoz, hogy életünk lépcsőfokain felfelé lépkedjünk, segítségünkre lehet az 5 szentség életviteli törvénye. Ha érezzük a változtatás igényét, akkor megérik bennünk a szándék a változásra. Belső hangunkra, érzésünkre hallgatva megszületik a gondolat, hogyan szeretnék kivitelezni azt. A hangos szóval kimondott elhatározás tudatosítja bennünk a célunkat, de vigyázzunk, mert ennek karmikus következményei is lehetnek. Ezért célszerű, ha a kimondott szót tettek követik. A holtpontról való elmozduláshoz legalább 51% energiát kell belefektetnünk ahhoz, hogy tervünk támogatásra kerüljön.

Ebben a folyamatban szerencsés, ha mágia ismerettel is rendelkezünk a négy őselem minőségét és tulajdonságait illetően, mely segíti a teremtéseinket.

 • A szándék a Tűz elemhez kapcsolódik.
 • A megérzésünkre, belső hangunkra való figyelés, az intuíciónk a Víz elemhez kötődik.
 • A gondolat a Levegő elem minőségét takarja.
 • A gondolat kivitelezése a Föld elemhez kapcsolódik, mely a világunkban az alapok lerakását takarja. A Föld elem a másik három elemet áthatja és keretet ad neki.
 • A tudatosítást követően ez a kör elölről kezdődik az elemek használatát illetően. A Tűz elem szükséges a holtpontról való kimozduláshoz és a további lendülethez, valamint ez kíséri végig a tanulási (tapasztalási) folyamatot is.
 • A tapasztalatok után a tanulságok levonásához a Víz elem, mint a Tűz elem ellentéte szükséges, hogy semleges állapotba kerüljünk. Így tudjuk a helyzetet a tanú pozíciójából, befolyás mentesen elemezni és helyesen értelmezni a tanítást.
 • A tanítás megértése a Levegő elemhez tartozik.
 • A tanítás megértésének alkalmazása életünkben a Föld elem minősége. Ezt követően a ciklus újra indul egy másik megélés kapcsán.

A leírt technikák és tanítások segíthetik az úton haladót, hogy megjárva a kereszt vízszintes ágának mindkét végletét, a létünk négy alapminőségének használatával tudatát és szellemét fejlessze, hogy a kereszt függőleges ágán felfelé mozduljon a magasabb teremtői minőség felé.

Ez a kereszt tanítása.


A keresztek formai világát tekintve kivételes helyet foglal el a kettős kereszt. Ennek legjobb magyarázatát szintén a rovásírásunk értelmezése adja. Rovásírásunk első és legegyszerűbb rovásjele az „Sz” betű   . A székely-magyar rovás ábécé az „Sz” betűvel kezdődik. Ez jelképezi az isteni szellemet, mely fizikai síkra alászáll, de egyben a „szer” szavunk alapja is. A „szer” szót nagyon sok helyen megtaláljuk. A fizikai világunk egy rend-szer, ha a Teremtőhöz fordulunk, akkor az egy szer-tartás, és ha szert isteni minőségként magunkhoz vesszük, mint táplálékot, akkor azt mondjuk, hogy a szer-etet. A szer szó még sok helyen előfordul, de ez esetben megállnánk itt, a rovás „Sz” betűnk jelentésénél, mint szeretet.

A kettős keresztünk elemzésének következő vonása egy vízszintes vonás, mellyel létrejön a kereszt. Ez a rovás „I” betűnk . Az „I” betűnk Istent szimbolizálja.

A harmadik rovásjelünk szintén egy vízszintes vonás, mellyel teljessé válik a rovás „Gy” betűnk . Ennek jelentése „egy”. Ebből összerakva a rovás „Gy” azt jelenti, hogy Szeretet, Isten Egy, vagy ahogy ma mondanánk: A Szeretet és Isten Egy.

Tény vagy vélemény

Hogyan tudod helyesen értékelni az aktuális helyzetedet? Ha nem vagy tudatos, a tudattalan éned automata működésre vált és ez fogja vezérelni a napjaidat. 

A pszichológia szerint 35 éves korunkra kialakul személyiségünk 95%-a. Egy sor viselkedéssel, hozzáállással, meggyőződéssel, érzelmi reakciókkal, szokásokkal, képességekkel és kapcsolódó emlékkel azonosítjuk magunkat, melyek miatt rögzült válaszok és észlelési mintázatok programozódtak tudatalattinkba. Például azt mondjuk:

 • lusta vagyok
 • szorongó természetű vagyok
 • önértékelési problémáim vannak
 • türelmetlen és hirtelen haragú vagyok
 • falánk vagyok
 • nem vagyok valami okos.

Ennek következtében egy-egy témához ugyanazokat a gondolatokat társítjuk, ugyanazokat az érzéseket éljük át, ugyanúgy viselkedünk, ugyanazon feltételezésekben, hiedelmekben hiszünk és ugyanúgy észleljük a saját elménk által torzított valóságot.

Napjaink zömét tudattalanul éljük, melyeket automatikus gondolatok, érzelmi programok irányítanak, amelyekkel azonosítjuk magunkat.

Amikor valamilyen tevékenységet sokszor végzünk vagy újra meg újra átélünk egy gondolatot, akkor reakcióink már rutinszerűen működnek és ismét a tudattalan vezérli mindennapjainkat.

Néhány példa testünk robotpilóta üzemmódjáról:

 • aggódunk a jövőnk miatt, mert mindig rossz történik
 • szorongunk, ezért túlesszük magunkat
 • folyamatosan panaszkodunk
 • mindent és mindenkit kritizálunk
 • mindenért a szüleinket hibáztatjuk
 • ha a pöttyös alsónadrágomat veszem fel, akkor sikerül a vizsgám
 • ha csokit eszem, akkor lelkiismeret furdalásom lesz, mert elhízom.

A fenti cselekvések azt mutatják, hogy a test uralkodik az elme felett, nem a tudatos elménk. Ha nem figyelünk a gondolatainkra, érzéseinkre és a rutinszerű cselekedeteinkre, akkor szokásaink rabjaivá válunk. Vagyis nem a jelenben élünk és azt sem vesszük észre, hogy nem magunk választjuk ki, hogy éppen mit gondolunk, érzünk vagy teszünk.

Ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, észre kell vennünk ezeket a viselkedési mintákat, szokásokat. Ez úgy történhet, hogy megfigyeljük magunkat egy külső, objektív szemlélő, tanú pozíciójából. Ez lehetőséget ad arra, hogy észrevegyük a kiváltó tényezőket.

A tanú pozíciójából szemlélve magunkat ítélkezés nélkül figyelhetjük meg az érzeteinket, gondolatainkat és az azokra adott érzelmi reakciókat. Ez nem egyszerű folyamat. Kitartás és sok gyakorlás szükséges hozzá, de egy idő után észrevesszük a visszatérő gondolatokat, érzelmeket, melyre a test automatikus választ ad.

Kezdetben csak utólag figyelünk fel ezekre a jelekre, később a történés közepette is nyakon csíphetjük testünk berögzült működését.

Ehhez nyújt segítséget a „Tény vagy vélemény?” kérdés.

A fenti egyszerű eldöntendő kérdés segítségével leállíthatod az automata üzemmódból érkező gondolataidat és érzelmeidet. A következő bizonytalanságot vagy szorongást keltő helyzetben csak tedd fel a kérdést: Ez tény vagy vélemény?

A kérdésre adott válaszod megmutatja majd, hogy egy bizonyítható ténnyel állsz szemben vagy csak elméd játéka, mely a saját hiedelem- és eszmerendszeredből táplálkozik.

Viselkedésmintáink táplálkozhatnak gondolatainkból, érzelmeinkből vagy megéléseinkből. Ha kiderül, hogy ez a félelem vagy szorongás csak a saját gondolataid szüleménye, akkor bosszankodás helyett csak nevess egy jóízűt magadon! Örülj annak, hogy az adott helyzetben számtalan más végkifejlet is lehetséges, nemcsak az az egy, amit az elméd kiválasztott.

Egy példa: a számviteli szigorlatra nem sokat készültem és sorsomat a szerencsére bíztam. Csodával határos módon négyesre vizsgáztam és úgy éreztem, hogy ez csakis a pöttyös alsónadrág eredménye lehet. Ebből született meg a szokás, hogy ha a pöttyös alsónadrágot veszem fel, minden vizsgám sikerül. Azóta kínosan figyelek rá, hogy minden vizsga előtt a pöttyös alsónadrág elő legyen készítve.

Ez egy jó példa arra, hogy hogyan vált egy vélemény az elmében ténnyé. Egészen addig, míg fel nem tettem a kérdést: ez tény vagy vélemény? Ha a racionális agyammal közelítem meg a kérdést, be kell lássam, hogy az egész csak a fantáziám szüleménye, azaz a saját véleményem, nincsen rá egyetemes bizonyíték. A végkövetkeztetés: másik alsónadrágban is mehetek vizsgázni, úgy is sikeres vizsgát tehetek.

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy észrevedd az agyad automata működése által felépített falakat, amelyekkel körbeveszed magad és korlátozod a mindennapjaidat. A kérdés segítségével írd át ezeket a viselkedésmintákat és adj sokkal több lehetőséget magadnak!

Élj korlátok nélkül, felszabadultan!

Az élet alaptörvényei: az 51% törvénye

Ha képes vagy az élet alaptörvényeit alkalmazni, amelyek a Tradíciós tudás, azaz a létezés fennállása óta kialakult törvényiségek, úgy képes leszel változtatni azokon a dolgokon, amiket már régóta szeretnél, vágynál, de még nem sikerült megvalósítanod. Ezek közé tartozik az 51% törvénye is.

Ha alkalmazod ezt a törvényt a mindennapokban, akkor az életed nagy kérdéseire is megkaphatod a választ a megtapasztalásaid mentén.

A legtöbb embert olyan kérdések foglalkoztatják, mint például:

 • Szeretnék jobb életet, jobb körülményeket, hogy érem el?
 • Szeretnék egészséges lenni, mit tegyek érte?
 • Szeretnék jobb munkát és több fizetést, hogyan tudok változtatni a jelenlegi helyzetemen?
 • Szeretnék egy harmonikus párkapcsolatot, hogy találom meg?

Melyek lehetnek azok a visszahúzó erők, amelyek nem engednek a haladásodban?
Az esetek többségében a FÉL-ELEM a gyökere annak, ami visszatart (példák):

 • Nem érek rá. (félek a változástól)
 • Majd holnap kezdem el. (félek feladni a jelenlegit)
 • Nem vagyok rá képes. (félek a hibázás lehetőségétől)
 • A körülményeken úgysem tudok változtatni. (félek, hogy kiderül, hogy nem vagyok elég erős)  
 • Lusta vagyok. (félek, hogy elvesztem a megszokott kényelmet)
 • Nekem úgyis mindegy. (félek felvállalni a véleményem)
 • Nem vagyok elég jó hozzá. (félek a csalódástól)
 • Megváltozom, ha Ő is megváltozik. (félek, hogy megváltozik a kapcsolatunk)
 • Úgysem fog sikerülni. (félek a kudarctól)
 • Jó lenne, ha úgy néznék ki, mint… (félek, hogy nem fogadnak el úgy, ahogy vagyok)
 • A szeretteimért megteszek mindent. (félek, hogy nem fognak szeretni)

Felteheted magadnak a kérdést, hogy miért nem tartasz ott az életedben, ahol valójában lenni szeretnél!

A válasz a tettekben rejlik. Ide kapcsolódik az 51% törvénye.

Ezt jól szemlélteti a búzatáblán álló madárijesztő. A madarak félnek a madárijesztőtől, ezért meg sem próbálják megközelíteni. Pedig ha tudnák, hogy ott van az eleség, ahol a madárijesztő, úgy nem maradnának éhen.

Ez a példa jól rávilágít arra, hogy mi lenne akkor, ha felülemelkednél a félelmeiden, és tennél annak érdekében, hogy elérjed vágyott céljaidat, ami az életedet pozitív irányba változtatja meg.

A Bibliában ezt olvashatjuk: „Kopogtass és ajtó nyílik néked.” (Máté 7:7) Ahhoz, hogy kopogtass, előbb el kell jutnod az ajtóig, vagyis meg kell tenned a szükséges lépéseket.

Ha megteszed a saját 51%-at, a másik 49%-ot az univerzum hozzáteszi, és „ajtó nyílik néked”.  

Hogy miért kell legalább 51%?
A változás beindításához szükséges a többlet energia, hogy elinduljon a megfelelő irányba.

Akkor is, ha egy nehéz, ijesztő helyzetben találod magad, NE menekülj el, hanem állj bele! Ha bánt valami, ne tartsd magadban, mondd ki! Ha szeretnél jobb munkát, küldd el az önéletrajzodat és menj el interjúkra! Ha szeretnél egészséges lenni, kezdj el egészséges ételeket enni és mozogni!

Mindig mindennek meglesz az eredménye, az energiák kiegyenlítődnek.

Amikor hárítod a veled szembe érkező eseményeket, lehetőségeket, a megtapasztalás lehetőségét eltolva magadtól egyben a fejlődésedet utasítod el.

A fejlődés legtöbb esetben karcos események, életpofonok mentén történik meg. Ha alkalmazod az 51% törvényét és belemész egy adott helyzetbe, úgy megengeded magadnak a tapasztalásokat, amelyekből tanulva a tudatosságod is emelkedik.

Ha nem teszel lépéseket, mindig csak az ábrándozás szintjén maradsz, úgy elfelejtesz élni, illúzióban tartod magadat, távol a valódi megélésektől, a lehetőségtől a változásra és fejlődésre.

5 szentség

 • Mennyire vagy jelen az éltedben?
 • Az élet csak történik veled, de Te nem vagy a részese?
 • Van benned feszültség, de nem tudod az okát?
 • Nem azt csinálod, amit szeretsz vagy amire készültél gyermekkorod óta?

Ha felmerültek benned ezek a kérdések, akkor nagy valószínűséggel nem vagy önazonos magaddal. Az 5 szentség gyakorlása a mindennapi életben megoldást ad ezekre a kérdésekre.

Az 5 szentség szerint élni azt jelenti, amikor a szándék, az érzelem, a gondolat, a kimondott szó és a tett harmóniában van.

Egy tett úgy jön létre, ha észrevesszük a belső hangot, mely arra késztet bennünket, hogy megtegyünk valamit, ehhez a késztetéshez egy érzelmet kapcsolunk, ezek folyamatából megszületik egy gondolat, melyet megfogalmazzuk önmagunknak, kimondjuk, majd megvalósítjuk.

Ha ennek mentén élünk akkor összhangban működünk önmagunkkal, hiszen lekövetjük az belőlünk érkező késztetéseket, majd megvalósítjuk azokat. Így nem kényszerítünk magunkra olyan gondolatokat, érzelmeket, hamis megnyilvánulásokat, mind szóban és tettben, amelyek ellenkeznek belső világunkkal. Saját céljaink egyre tisztábbá és reálisabbá válnak, szorongásunk, belső ellentétünk enyhül, így kevésbé okozunk problémát magunknak és másoknak társas érintkezéseinkben.

Az emberek általában egyetértenek az 5 szentséggel, de a legtöbben elakadnak a kimondott szó és tettek megvalósításánál. Mégis hol bukik meg az 5 szentség képlete? Talán megvolt a szándékod, megszületett a gondolat is, hogy szeretnéd megcsinálni, de mégsem tetted meg. Nem voltál elég lelkes és eltökélt? Vagy megriadtál attól, hogy mit szólnak mások?

A következő fázisokban akadhatsz el a folyamatban:

 • nem hallgatsz a belső hangodra, a valódi szándékodra
 • nem fogadod el és nem vállalod fel az érzelmeidet
 • elnyomod a gondolatodat
 • nem mondod ki vagy nem azt mondod ki, ami benned van
 • halogatod a tetteidet vagy a belső igazságod ellenére cselekszel

Tipikus példa, amikor valamire képtelen voltál nem-et mondani, pedig semmi, de semmi kedved nem volt megcsinálni vagy részt venni benne. Esetleg bűntudatot éreztél, amikor nem csináltad meg. Például a kollégád megint elkezdte mesélni az újabb történetét, de te legszívesebben már az autódban ültél volna, mert siettél egy számodra fontos eseményre. De ahelyett, hogy ezt őszintén megmondtad volna neki, inkább satuba tetted magad és számoltad a perceket, „mindjárt vége és megszabadulok”.

Egy másik példa a halogatáshoz kapcsoltan: sokan tettek már olyan újévi fogadalmat, hogy január 1-től sportolni fognak, de az nem valósult meg soha. Úgy kezdték, hogy majd holnaptól csinálják, de a következő napon biztosan találtak egy másik kifogást, hogy miért is ne tegyék meg.

Mi történik akkor, ha az 5 szentség szerint élsz?

Elkezded tisztelni magadat azzal, hogy felvállalod azt, aki valójában vagy. Eleinte nehéz lesz, mert úgy érzed, hogy elveszíted a népszerűséged vagy egy vágyott ember szeretetét, de ha a saját utadat járod, az felszabadít és döntéseid könnyűek, feszültségmentesek lesznek. Kommunikációd letisztul és hitelessé válsz, egyre jobban fogod érezni magadat a bőrödben. Később rájössz, hogy úgy is tudsz másokkal kapcsolatot ápolni, hogy közben nem kell megtagadnod önmagad.

Ha például egy csoportos edzésen az edző a fizikai határaidat meghaladó gyakorlatot erőltetne rád, de te biztosan érzed, hogy annak káros következményei lennének (pl. húzódás), akkor tiszteld magad annyira, hogy kiállsz magadért és felvállalod, hogy nem csinálod meg.

Miért fontos, hogy felvállald önmagad? Sokan attól tartanak, hogy önzővé válnak azzal, ha a belső igazságukat követik. Ők viszont elfelejtik, hogy a saját sorsukat kellene beteljesíteni, nem azt, amit mások elvárnak tőlük.

Mert ha nem a saját sorsodat éled, akkor nem történnek meg azok az események, amelyek lehetőséget adtak volna neked és – mivel minden mindennel összefügg – másoknak is a tapasztalásra és a fejlődésre.

Kezd el ma! Mi tarthat vissza? Csakis önmagad.

Sors, Karma, Ok-okozat

Ezt a tanítást kezdhetjük akár a klasszikus Mátrix jelenettel…
– Te hiszel a sorsban Neo?
– Nem
– Miért nem?
– Jobb az a tudat, hogy én irányítom az életemet.

… de ezt a tanítást csak akkor értheted, ha hajlandó vagy bevenni a piros pirulát!

A sors, karma, szabad akarat, ok-okozat összefüggések megértéséhez szükséges némi támpont.

A Lélek fejlődési útja írásukban egy példával szemléltettük, hogy a karma megértéséhez ismernünk kell annak kiinduló okát. Ezt karmikus szintéziának hívjuk és az alábbiakban mutatjuk be.

 1. Szellemi Hierarchia (Tethán) szintjén elhangzik egy terv (pl. az emberi faj megmentése).
 2. Ez a Tethánnak egy fejlődési lehetőséget jelent, ezért leszüleszteti a szikráját.
 3. A lélekszikra ekkor értelemmel, érzelemmel, impulzussal és kollektív tudattal rendelkezik. A Tethán ehhez hozzáadja saját egójának egy részét, amivel megadja a léleknek a tudati formáját, minőségét. (Lélektudat)
 4. Ezután a sorsírók, karma írók megírják életfeladatát és sorsát. Így lesz a még testet nem öltött lélekből egyéni tudatú, útra kész lény.
 5. A kiszemelt hely ez esetben a Föld, ide születik le az emberi tudatú lények közé. Sorsát meg kell élje, hogy feladatát teljesíthesse. Karmája összemosódik az emberi sorsával.

Ha van olyan fejlődő lélek, amely képes ellátni ezt az életfeladatot, a Tethán dönthet úgy, hogy szerződést köt azzal a lélekkel. Mindenképpen létrejön egy szerződés, mert ez a leszületés alapfeltétele. A leszületendő lélek vállalja, hogy végigjárja azt az utat, amelyet a Karma Nagyurai karma pontonként meghatároztak, majd a Sors Nagyurai megírták sorsa el nem dönthető részét. Ezen felül léteznek az Élet- és Alku Nagyurai, melyekkel most nem foglalkozunk.

Mint látjuk minden szabályozott, tehát a karma is.

A karma szabályzat (Részlet – Kruder Nagyúr tanításából)

“A karma megmásítható

A karma, mint egy megírt könyv, létezik, de nem kötött. Amikor valaki azt hiszi, hogy kötött, olyankor köti le saját magának az elvakultságával.

A karma, mint szó, egy veled!

Bármit csinálsz, a karmádat magadról le nem moshatod, minden lépéseddel egy új szót írathatsz bele.

A karma bekövetkezik veled és velem! (kölcsönhatás)

Nincs attól könnyebb karmád, hogyha magas a rangod, vagyis többet érsz a halpiacon, „csak” ügyesebben tudod megoldani a problémáidat.

Az egyén karmája függ a csoportban levőkétől.”

A karma lényege, hogy megadott pályán tartsa a lelki fejlődést. Nem a fejlődés korlátja, hanem az adott lényegiség formáinak korláttényezője. Erre egy jó példa a folyó, melynek korlátja lenne egy gát, amely az útját állja, a meder viszont csak szabályozza folyási irányát.

A lélek leszületése előtt már eldöntött tény, hogy:

 • a lélek fizikai síkon nő vagy férfi lesz
 • a hely és az idő, ahová és amikor leszületik
 • meghatározottak a szülei és a leszületési környezet, melyek abba az irányba fogják emberi tudatát befolyásolni, hogy megélhesse azokat a karmapontokat, amelyeket szerződésében már elvállalt
 • fizikai teste, egészsége szintén hatással van a sorsának beteljesítésére
 • mi a sorsa, mely áll eldönthető és el nem dönthető részből. Az el nem dönthető rész mindenképpen bekövetkezik, amennyiben az Élet- és Alku Nagyurai azt meg nem másítják és a Sorsíró Nagyurak sorsát át nem írják (szerződés módosítás). Az eldönthető rész a szabad akarati tényező. Ezek jellemzően kisebb fontosságú esetek, melyek nem befolyásolják érdemben a lélek életútjának a beteljesülését.

Ebből következik, hogy a korlátlan szabad akaratnak csak az illúziója van meg, mert a már bennünk futó lélekprogram csak azokat a lehetőségeket adja meg, amelyek életutunkkal összhangban vannak. (Lásd Test, szellem, lélek)

A felejtés fátyla vagy ahrimáni vonal megakadályozza, hogy hozzáférjünk a lélektudatosságunkban levő információkhoz. Ily módon minden tapasztalásunkért meg kell küzdenünk, rá kell jönnünk megoldásuk nyitjára, mert a feladatok mindig kihívásként vagy nehézségként jelentkeznek. Csak így lehetséges, hogy megoldásuk és megélésük kapcsán tanításként, bölcsességként bekerüljenek a tudatunkba.

Ha a lélektudatosságunk hozzáférhető, nyitott könyv lenne a felszíni vagy emberi tudatosságunk számára, akkor a nehézségek megugrása nem jelentene kihívást, vagyis a gyarapodás elmaradna.

Ok-okozat

Ha meg kellene határoznunk az ok-okozat fogalmát, akkor birtokunkban lévő információk alapján:

 • az ok, egy kiindulási tény, egy olyan megállapítás, mely irritálja közeget, másult minőséggel rendelkezik, mely eltér a közegtől. Ezért kölcsönhatásba lép vele, módosítani kívánja azt.
 • Az okozat ennek következménye, mikor a tény (az ok) által egy olyan helyzet alakul ki a közegben, mely magába öleli a tényt és meghatározza a cselekvés formáját.

Az ok-okozat törvénye áthatja a karmát. Ha az ok a fizikai világban a tudás gyarapítása, akkor ebben a közegben az okozat a kölcsönhatás, melyből újabb okok és okozatok születnek. Például egy kisgyerek megfogta a forró vasalót, megégette kezét. Így megtanulta, hogy vigyáznia kell a vasalóval.

Az újabb és újabb élethelyzetek tanításainak megtapasztalására a Szellemi Hierarchia entitásai leszülesztik szikrájukat, ily módon fejlődik a fizikai és szellemi világunk, és gyarapodik újabb és újabb megélésekkel.

Mindezek jobb megértéséhez segítséget nyújt Michael Arkangyal Nagyúr 2020.10.09-i tanítása, melyet az összefüggések és a jobb követhetőség érdekében egyben teszünk elérhetővé.

“Itt és most. Mi az mi szükséges életed megélésében és mit kell még tenned, hogy beteljesülhessenek a továbblépéshez szükséges feltételek megteremtése?

Hát legalább és legelőször az ittben és a mostban kell lenned, mert az illúziótól való elrugaszkodás a pillanat megélésével kezdődik. Csak az ittben és csak a mostban tudsz változtatni bármin is és csak az ittben és csak a mostban lehetsz tudatos.

A tudat, mint információhalmaz bármikor a rendelkezésedre áll, de információt cserélni csak a jelenben tudsz. Ily módon a mélytudati tartalmaidhoz is csak akkor tudsz hozzáférni, hogy ha létezésed, tudatosságod minden pillanatban itt van. És ha nincs itt, akkor hiába van a most, mert, gondolataid elkalandoznak, érzékeid, érzéseid elvisznek és nem tudod megélni a mostot, úgy, ahogy azt tudatosan megtehetnéd.

Ezért minden pillanat, melyet tudattalanul élsz meg, egy elvesztegetett pillanat, ha a lélek fejlődési útját vesszük figyelembe. Minél több ilyen pillanat van az életedben, annál többször vagy tudatos és annál jobban tudsz haladni az utadon.

Azok a pillanatok, melyeket érzéseid befolyásolnak, azok sem feltétlenül elvesztegetett idő, amennyiben olyan irányba befolyásolnak téged, ami egyébként a sorsodban és karmádban benne foglaltatik.

Tudnod kell, hogy belső hangod olyan megélések felé irányít téged, melyek egyébként is az életed eseményei láncolatának a része. Így hát, ha nem is vagy mindig az ittben és a mostban, de ha le tudod csendesíteni gondolataidat, felszínre jönnek azok a mélytudati tartalmak, amelyek megadják a követendő útirányt.

És ha már útirányról beszélünk, akkor tudjuk, hogy sorsunk meg van határozva, hogy nem csak úgy véletlen létezünk a létezésben és olyan összevissza folynak életünk eseményei. Mert ez nem egy káosz állapot, mert maga a Teremtő létrehozásának és tudatának ébredése pillanatában egy rend keletkezett, mely egyfajta irányított előre meghatározott rendszerbe foglalva megváltoztatta a káosz minőségét.

És mivel mi a Teremtőben létezünk, és a Teremtőn belül is a létben létesített létben, itt minden szabályok szerint előre elrendeltetett. Mindennek megvan a módja és megvannak azok szellemi törvények, melyek ezeket felülírják és irányítják. Így hát életünk, sorsunk sem véletlen, hisz mindennek célja van és ezek a célok végső soron a saját fejlődésünket is irányítják és megmérettetik.

Hát épp ezért a Szellemi Hierarchia kiemelten figyel arra, hogy céltalan létezés ne legyen a fizikai síkban! Az, hogy fizikai síkban megnyilvánulhatunk, a lélek szempontjából egy lehetőség, és ezt a lehetőséget elszalasztani nem szabad, mivel az események láncolata oly módon összefügg egymással, hogy a meg nem élt karmikus pillanatok csak nehézséget és zűrzavart okoznak a fizikai létben. Éppen ezért a szabad akarat teljes mértékben nem adatott meg a leszületett léleknek, mert már eleve befolyásolva van az általa köttetett szerződés által.

Az élet fontos pillanatai rögzítettek és ezek elkerülése szinte lehetetlen. Amennyiben a lélek olyannyira nem hallja belső hangját és nem követi ezt az utat, a Földön levő tapasztalatszerzése számára már felesleges, hiszen már nem fogja tudni beteljesíteni azt az életfeladatot és nem fogja tudni megélni mindazokat a dolgokat, amelyek fejlődési útján előre vitték volna. Ezért hát a lehetőség azoktól a leszületett lelkektől elvétetik, amelyek folyton keresztbe tesznek az általuk is elvállalt életfeladatok megvalósulásainak.

A karma, mint olyan és a sors, noha rokon értelmű szavak, de nem ugyanazt takarják. Ők meghatározzák egy fizikai szintű emberi élet leszületésének a célját és az azon való, a cél beteljesítéséig való végigjárásának sorrendiségét és eseményeit. Ezeket úgy hívjuk, hogy kötött karmapontok, melyek egy-egy bizonyos tanítás elsajátítását tartalmazzák.

Ezeket a Karma Nagyurai rögzítik és mintegy karmapontok végén ott áll az életcélunk, a sorsunk, amelyhez el kell jutnunk azon a kijelölt úton, melyet előre meghatározott szerződésben már rögzítettünk.

Így hát az élet bejárása legegyszerűbb módon úgy végezhető el, ha követjük azt az általunk kijelölt utat és megvalósítjuk annak pontjait megfelelő módon. Ez esetben az életünk nem terhelődik felesleges eseményekkel, megélésekkel, mert amennyiben ezt a jelen életünket tovább bonyolítjuk, úgy megannyi újabb kiegyenlítésre váró esemény keletkezik, melyeket a következő leszületések alkalmával kell kiegyenlítenünk.

A sorsunk előre meghatározott, de a karmánk gyarapodhat olyan általunk hozott döntések kapcsán olyan megélésekkel, melyek nem képezik célját sorsunknak jelen inkarnációnk folyamatában.

A földi létet és a földi életet, mint tapasztalatszerzési lehetőséget, teljesen átitatja a váratlan és kiszámíthatatlan események bekövetkeztének lehetősége is. Ily módon a fejlődés sosem áll meg, nincs egy véges halmaza mindazon események és tanítások elsajátításán, amiért ide leszületünk, hanem rugalmasan képes változni minden irányba.

Ily módon a mi életünk sem kőbe vésett. Nem mondhatjuk azt, hogy leszületünk, megéljük sorsunk minden pillanatát és már sikerül abszolválnunk sorsunkat, a végén egy nagy pipával teljesítve mindazt, amit előre elterveztünk. Ez elméletileg lehetséges, de gyakorlatilag a behatások és az érzelmek olyan szinten bonyolítják döntéseink, megnyilvánulásaink sorozatát, hogy azt a Szellemi Hierarchia, a Sors- és Karmaíró Nagyurak folyamatosan korrigálják, hogy az életcélunk, mint végső szempont, amiért leszülettünk, megélésre kerülhessen. Az apró kitérők, melyek eltérnek az eredeti tervtől plusz megéléseket, újabb helyzeteket generálnak, így hát a karmikus adósságunk gyarapodhat és gyarapodik is.

Mindaddig gyarapodik, míg a lélek leszületései kapcsán el nem éri azt az állapotot, amikor már nem annyira az érzései, hanem inkább a tudatossága veszi át az irányítást, mondhatni megvan az 51%, és innentől kezdve az életünkben felgyülemlett karmapontok csökkennek, majd a teljes tudatosság elérésének esetében letehetjük mindazt, mit a földi síkon felvállaltunk.

Az ezt követő változások a létben létesített lét esetében minket már nem érintenek, hiszen kijártuk annak iskoláját. Így hát, mint már eddig is mondottunk, az érzés szükséges, hogy a döntéseket meghozzuk, de ha elértünk már arra a szintre, hogy folyamatosan, legalábbis az esetek túlnyomó többségében a tanú pozíciójából szemléljük életünket, már mondhatjuk, hogy a tudatunk az, mely irányít minket, és innen életünk, leszületéseink már célegyenesbe fordulnak.

Ezt az állapotot megélni és megérteni csak fejlett tudattal és értelemmel lehetséges. Sajnos a jelen helyzetben az emberek túlnyomó többsége nem ezt tekinti feladatának.

A felejtés fátyla azért szükséges, hogy mindazokat az eseményeket, melyek előre visznek fejlődésünkben, rögzítsük magunkban, hogy legyen egy olyan karmapont, mely lenyomatot generál tudatunkba, ily módon ezek sorozata teszi ki életútjaink, tanításaink tömkelegét.

Enélkül minden egyes pillanat csak úgy átsiklana és nem kerülne megfelelő módon rögzítésre a tudatunkban. Ezért fontos, hogy minden egyes tanítás megélés legyen, melynek a megoldását magunkban dolgozzuk ki és a hozzávalókat tudatunkból tudjuk megszerezni. Ez egy valós folyamat, mely az itt és a mostban zajlik, melyet megélünk és megdolgozunk érte.

Ha mindent készen kapnánk és lehetőségünk lenne már az első pillanattól hozzáférni a közös tudati mezőhöz, majd aztán az előzőleg megélt életeink tömkelegéhez, ez a fajta megélési pillanat elmaradna és a benyomás nem lenne elégséges, hogy olyan impulzust generáljon a tudatban, mely rögzítésre kerül. Így hát a léleknek a fejlődése ezáltal történik, mondhatnánk, hogy mindennek oka van, de hogy minden ok kölcsönhatás elvén egy okozatot szül.

A mi leszületésünk oka és célja a fejlődés, a létben létesített létben a cél a kölcsönhatás. Így hát az itt lévő lelkek kölcsönhatásából változik, amit mi úgy hívunk, hogy világ, és ez az okozat. Változás az ok, a fejlődés és ez a fajta ok-okozatiság ily módon áthat mindent, mi a létben létesített lét esetében fennáll.

Az ok, hogy elérjük azon fejlettségünk szintjét, hogy tovább léphessünk, de okozatként ezért megjelennek olyan események, karmapontok, melyek újabb okot szülnek annak kiegyenlítésére. Így hát a karmát is minősíthetjük az ok-okozat törvényével. Ahhoz, hogy minden helyzetet tisztán lássunk a tanú pozíciójából, a kereszt szimbólumával kell megélni azt. El kell menni a végletekbe mindkét irányba, hogy tudjuk, hogy miről szól. Lássuk annak földi és lássuk annak szellemi hozadékait. Ily módon tudunk tiszta képet alkotni egy ilyen helyzetről.”

A mátrix-al kezdtük és azzal is fejezzük be.

Test, szellem, lélek

A test

A test fogalmát többféleképpen is értelmezhetjük:
Biológiai értelemben: biológiai egyedek, (növény, állat, ember) fajonként jellemző megjelenési formája, speciális értelemben a jól körülhatárolható anatómiai képleteket vagy azok fő részeit jelöli.

A Révai Nagy Lexikon szerint: Mindaz, amely valamely mérhető teret betölt. A szerves világban megkülönböztethetünk élő és holt testet. A fizikai testet szilárd, cseppfolyós és gázalakúakra különíti. A kémia egyszerű és összetett testekről tanít, s így a testen az anyag teret betöltő szerkezetét érti. A geometria csak a testek által elfoglalt térrel foglalkozik.

Platón szerint a test a lélek koporsója.

A test a lélek jelenlétének következtében fejlődik ki, de a lélek formailag nem változik és utódokat sem hoz létre. Tehát a lélek (szikra) fejleszti ki az aurát, a lélek fejleszti ki a testet, majd élteti. Amint a lélek kilép a testből, a test csak halott ruha marad, önmagától nem tud létezni.

„Az univerzális képlet fizikai testre már régóta létezik. Benne foglaltatik mindaz, ami ehhez a tapasztalatszerzéshez szükséges és oly módon van megtervezve, hogy alkalmazkodik a változó körülményekhez is, mondhatni egy biorobot, de bizonyos intelligenciával rendelkezik és rugalmasan tudja követni a lélek szárnyalásának útját. De ugyanakkor elpusztítható is, ha nem bánunk vele kellő odafigyeléssel és gondoskodással. A lelki kivetülés minden egyes csírája megtalálható benne, ezért hát igyekszünk az entitás tulajdonságait felvenni, úgy formában, mint minőségben.

Ezért lehetséges az, hogy egy embert az alakja, a kinézete alapján is meg tudunk határozni, vajon milyen tulajdonságokkal rendelkezik leginkább. Az arcolvasás, a tenyérjóslás és egyéb alternatív tudások mind erre alapozzák az információkat. A lélek tapasztalatszerzésből született le ide, hisz az impulzus az, amely változtat a minőségén, és a létben létesített lét földi körülményei között éri leginkább a legtöbb impulzus. Ezért ez koncentrált küzdőtér, ahol folyamatosan résen kell lenni és lekövetni a körülmények adta változásokat. Ennek a megvalósítására teszi alkalmassá az emberi test a lélek fejlődését, hiszen nélküle ebben a fizikai világban megnyilvánulni nem tudna. Nézzetek rá úgy, mint egy burokra, mely összeköttetést teremt a fizikai világ és lelki síkok történései között.” (Részlet – Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – 2020.09.16.)

Spirituális értelemben a fizikai test az a lélekruha, amely lehetővé teszi a lélek számára, hogy tapasztalatot gyűjtsön a létben létesített létben, azaz a fizikai világban. Úgy képzeljük el, mint egy szkafandert, amelyhez a lélek kapcsolódik és folyamatosan információt szállít számára. Az információkat ingerként az érzékszerveinktől az idegrendszeren keresztül juttatja el az agyba, ahol az információ feldolgozása után energia impulzusként válik elérhetővé a lélek számára.

Az információ meghatározza a formát. Ez a kijelentés igaz a fizikai testünkre is. Ez azt jelenti, hogy testünk jellemzői összhangban állnak az életfeladatunkkal, és arra hivatottak, hogy annak megvalósulását szolgálják. Noha genetikailag a testi jellemzőinket a szüleinktől örököljük, de a leszületésünk színhelye, mint környezet összhangban áll az életfeladatunkkal és már leszületés előtt kiválasztásra kerül. Így olyan testi jellemzőkkel és olyan környezetbe születünk, amely elősegíti azoknak a körülményeknek a kialakulását, amely életfeladatunk és tapasztalásaink középpontjában áll. Ezáltal a fizikai testünk a lelki minőségünk fizikai kivetüléseként is meghatározható. Gondoljunk csak azokra a személyekre, akik a fizikai testünk alapján végeznek arcelemzést, tenyérjóslást, írisz diagnosztikát és ezeken a folyamatokon keresztül olyan jellemzőket is ki tudnak olvasni, amelyek a lélekre vonatkoznak.

A testünk úgy működik, mint egy bio-robot, mely folyamatosan leköveti a bennünk zajló változásokat. Intelligens alkalmazkodóképessége teszi lehetővé, hogy változatos körülmények között is megállja a helyét és teljesítse feladatát. A tudósok már bebizonyították, hogy a tudatszintünk növekedésével a DNS-ünk is módosulni tud. Ahogy Thoth a Smaragdtáblákban is megírta „ahogy fent úgy lent”, ami a fizikai testünk esetében azt jelenti, hogy megannyi sejtünk, mint parányi élőlény viselkedik és saját tudattal (sejttudattal) rendelkezik. Hogyan tudnánk a rákos sejtek burjánzását magyarázni, illetve az őssejtek hogyan tudnák más sejtek feladatát ellátni, ha ez nem így lenne?

A testben energia és információ áramlik, ezt már a régi keleti gyógyító és életviteli rendszerek (Yoga, csikung stb.) is felfedezték, és alkalmazták is a gyógyítási technikákban. Több rendszer is létezik, mint az indiai-tibeti, mely aurára, csakrákra és nádikra (energiavezetékekre) osztja az ember energetikai rendszerét, míg a kínai csikung a yin-yang elvvel, dantienekkel, meridiánokkal és az öt-elem rendszerével határozza meg azt. Ezen energetikai rendszerek kapcsolatot tartanak a lelkünkkel, mely a tobozmirigyben található és azon keresztül a szellemünk segítségével a tudatunk rétegeit is eléri, melyben a magasabb szintű én is, mint entitás megnyilvánul. Ha így továbbfejtjük ezeket a kapcsolatokat, a Szellemi Hierarchián keresztül eljuthatunk egészen a Teremtőig.

Tudat – Szellem

A tudat egy energiarezgés, amely az egyént érő impulzusok, élmények és ezek mentén szerzett információk egyfajta gyűjtő központja. A tudat pusztán tárolja ezeket az adatokat, de a minősítés és megítélés már a szellem feladata.

A tudat három részből áll: felszíni, köztes és mély vagy tradíciós tudat.

A felszíni tudat (emberi tudat), a hiedelmek (neveltetés, a környezet befolyása) által szennyezett tudati állapot. Az emberek a mindennapi életük során cselekvéseikben, megnyilvánulásukban jellemzően ezt a tudati részt használják, amelyen keresztül legtöbbször nem látják az igazságot.

A köztes tudati rész átjárhatóságot biztosít a felszíni és a mélytudati (tradíciós) szint között. Innen információkat tudunk áthozni a felszíni tudatba, ilyen például az álom.

A lélektudatosságunkban tárolódik az elmúlt leszületéseink alatt összegyűjtött tudásunk, tapasztalásunk. Földi életünk során a lélektudatosságunkhoz nagyon korlátozottan férünk hozzá, mivel azt a felejtés fátyla borítja. A lélek fejlettségi szintjétől függően információt lehet áthozni a mélytudati szinten keresztül a felszíni tudatba. A kusza felszíni gondolkozás állapotában nem halljuk a lélektudatosságunkból jövő információkat, azonban, ha képesek vagyunk ezt lecsendesíteni és tisztán tartani, akkor felszínre hozhatjuk lelkünk mélyebb tartalmait. Jelen leszületésünk életfeladatai is a lélektudatosságunkban találhatóak.

A szellem felelős az egyén fejlődésének tudati összhangjáért.

Egy informatikai példával szemléltetve a tudat egy merevlemezhez hasonlítható, mely tartalmazza a rendelkezésre álló információk tárházát, míg a szellem a processzor feladatkörét teljesíti, azaz olvas a különböző tudatszinteken lévő információkban és értékeli azokat.

A szellem az isteni minőség megnyilvánulása, mely a Teremtőtől ered és áthat mindent, mely a létezésben megnyilvánul.

Lélek

Emberi léptékkel a lélek halhatatlan, örök létező.

A lélek felette áll a halandóságnak, múlandóságnak, a lélek halhatatlan. Születtetlennek hívják, az egyiptomiak örökkévalónak nevezték. Mindig létező, ősi és halhatatlan.

A lélek az, amit szavakkal nem lehet leírni. Lélek nélkül nem létezünk. Testet keresve tudja feladatát, de a testet megtalálva, a test tulajdonságai elhomályosítják „látását.” Egy „utazó”, mely létezhet testen belül és testen kívül is. Karmája van, ösztönös, szuperintelligenciával rendelkezik.

A lélek fizikai testben történő leszületésének célja, hogy a Földön olyan tapasztalásokat gyűjtsön, melyeket más létsíkon képtelen megélni. Ittlétének egyetlen célja a fejlődés, fentről nézve az egyetlen érték a tudás és nem az élet élvezeteinek hajszolása.

A lelkek között két típust különböztetünk meg fejlődő és teremtett lelkeket.

Mind a kettő leszületik, az egyik a fejlődő lélek, aki önerőből járja végig a létben létesített lét állomásait.

Ezzel szemben a teremtett lélek szerződést köt a Szellemi Hierarchia egyik entitásával, aki biztosítja számára az entitás tudásának, tapasztalásának, minőségének az 1 %-át. A teremtett lélek esetében ez a szerződés egy sokkal nehezebb életutat határoz meg, de cserébe élvezheti Tethánjának támogatását. A Tethán részesül a szikrája által megélt tapasztalásokból, melyet a saját szintjén értelmez, ezáltal Ő maga is fejlődik.

A későbbiekben egy fejlődő lélek is köthet szerződést a Szellemi Hierarchia entitásaival, ily módon teremtett lélekké is válhat. Ha a Teremtő szempontjából nézzük, akkor minden lélek átvitt értelemben az Ő szikrája.

„Így hát az utazó becsülje meg magát és tisztelje annak fizikai voltát, testét és ápolja, gondozza kellő odafigyeléssel. Ez teremti meg a lehetőséget, hogy véghezvigye mindazt, amit a sorsában, karmájában felvállalt.” (Részlet – Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – 2020.09.16.)

Fejlődésünk célja, hogy a Teremtő szellemiségéhez minél közelebb jussunk, ehhez a lélek az utazó közeg, mely segítséget nyújt az út végigjárásához. A fizikai test egy olyan burok, amely ezt a fejlődést elősegíti a fizikai síkon.

Tradíció

Kezdhetnénk úgy is ezt a bejegyzést, hogy „egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl”, mert a Tradíció, mint információ messzire és visszafele nyúlik az időben. Gyakorlatilag a létezés kezdetéhez, de ez nem egy tanmese, hanem egy sokkal mélyebb és tágabb témakör, így komolyabbra fordítjuk a szót.

Maga a Tradíció gyakorlatilag az ősidők, azaz a létezés óta fennálló törvények és tapasztalatok információs halmaza, a tradicionális tudat ősi mítoszait tartalmazza. Ezek a mítoszok az önmegvalósítás alapjairól szólnak, ez a kiinduló pont, mely alapokat tartalmaz, így fejleszthető. (Csatornázott információ kivonata)

Nem összekeverendő a hétköznapi értelemben vett tradíció fogalmával, mely szájról-szájra történő hagyomány megőrzésén alapul!

A Tradíció tehát az önmegvalósítás folyamatához kapcsolódó, a létezés kezdete óta összegyűlt és máig érvényes univerzális törvények és tapasztalások összessége, esszenciája.

A „létezés óta fennálló”, vagyis ugyanúgy igaz a legmagasabb szintű tudat, a Lét Egy Igaz Teremtője, mint az egyes emberi tudat esetében. („Amint fent, úgy lent.”)

Hiszen miről is szól a létezés? Önmagunk, a bennünk rejlő lehetőségek megismeréséről és kiteljesítéséről, a folyamatos fejlődésről.

A létezésben minden olyan idea (gondolat, ötlet), amely az egyénben megszületik és ő azt a létezésbe emeli, vagyis megéli, az egyfajta önmegvalósítás, legyen szó akár egy tortaszelet elmajszolásáról vagy egy nagy életcél eléréséről.

Te vagy az, aki az ideáidat a létezésben formába öntöd azáltal, hogy a tetteid révén megnyilvánítod az akaratodat és megvalósítod azokat. Maga az út önmagad kiteljesítésének folyamata, amelynek keretét az adja meg, hogy a lehetőségeid és képességeid alapján mit tudsz létrehozni.

A Teremtő esetében az ideák megvalósítása az általa teremtett lények tettein keresztül történik meg (ide értve a létezés minden teremtményét). Így igaz az is, hogy a Teremtő a szándékai szerint az emberi lény tettei, cselekedetei által is megélheti az önmegvalósítás, önmaga kiteljesítésének folyamatát.

Maga a spiritualitás is tradíció. A spirituális fejlődés egy tradíciós folyamat.

Minden ember életének fejlődése két szálon fut, az egyik a spirituális, a másik emberként a földi létezésben való helytállás. E két szálon történő fejlődés adja az emberi létezés esszenciáját.

Spirituális fejlődési út nélkül is lehet élni, de ha beleragadunk az anyagi világba és nem veszünk tudomást életünk két vonulatáról, akkor kénytelenek vagyunk ennek következményeivel együtt élni, például betegségek, életpofonok formájában.

Ennek a tradíciós törvénynek a nem tudása nem mentesíti az embert a felelőssége alól. Viszont ha felismeri a két fejlődési szálat és egy tradíciós tanulási utat választ, akkor annak mentén a leghatékonyabb úton tisztulhat le és harmonikus életet élhet, hiszen egyensúlyba kerül a két fejlődési ág. A spirituális fejlődés is tradíciós folyamat, a leghatékonyabb út a letisztulás eléréséhez.

A tradicionalitás részben ősiség, de főként a modern realitások elvén működik, a szellemiség világában. Ez a tudatnak egy kivetülési művelete, mely által a lényben lakozó erőket a felszínre lehet hozni, megfelelő körülmények között a megfelelő időben, a maga idejében és optimalitásában.” (Részlet – Kruder Nagyúr tanításából 2010.09.20)

A tradíciós ősi törvények ma is megtalálhatók az emberi létezésben. A kultúrkorszakok és történelmi változások kapcsán módosult a megjelenési formájuk, de a gyökerük megmaradt. Az élet működését áthatják a tradíciós törvények, például a Föld kialakulása, az emberi lény szerkezeti felépítése, stb.

A tradíciós törvények megismerése kulcs az egyén fejlődésében, amelynek segítségével újra felfedezheti, hogy test-lélek-szellem hármasságából épül fel. Ennek tudatában képes a lényében lakozó erőket a felszínre hozni, megkezdeni önmaga feltárását, valódi életútjának bejárását. Mondhatnánk azt is, hogy a Tradíció olyan, mint egy aranyfonal az útvesztőben, melynek segítségével visszatalálhatunk az igazi önvalónkhoz.

Letisztulás kell, hogy eljussunk ebbe az állapotba, amikor készen állunk. Alapjaiban fontos az érzelmi intelligencia a tradicionalitás szempontjából, mert érzeti és érzelmi fonalakon indul el. (Csatornázott információ kivonata)

A letisztuláshoz szükség van az érzelmi intelligenciára, hogy megértsük a bennünk lakozó érzetek és érzelmek iránymutatásait. Pusztán racionális, elmei úton nem lehet elérni a letisztult állapotot. A szív szavát követve, a belső és külső világra érzelmileg nyitottan lelhetünk rá saját utunkra. Nem véletlen, hogy az ábrázolásokon Jézus gyakran a szívére mutat, ezzel szimbolizálva a szív útjának fontosságát.

Ezeket a téziseket, mint alapvető információkat ha elveted magadban, mint egy magot, úgy segíthet elindulni a helyes fejlődés mentén és felépíteni magadban a helyes tudást.