Test, szellem, lélek

A test

A test fogalmát többféleképpen is értelmezhetjük:
Biológiai értelemben: biológiai egyedek, (növény, állat, ember) fajonként jellemző megjelenési formája, speciális értelemben a jól körülhatárolható anatómiai képleteket vagy azok fő részeit jelöli.

A Révai Nagy Lexikon szerint: Mindaz, amely valamely mérhető teret betölt. A szerves világban megkülönböztethetünk élő és holt testet. A fizikai testet szilárd, cseppfolyós és gázalakúakra különíti. A kémia egyszerű és összetett testekről tanít, s így a testen az anyag teret betöltő szerkezetét érti. A geometria csak a testek által elfoglalt térrel foglalkozik.

Platón szerint a test a lélek koporsója.

A test a lélek jelenlétének következtében fejlődik ki, de a lélek formailag nem változik és utódokat sem hoz létre. Tehát a lélek (szikra) fejleszti ki az aurát, a lélek fejleszti ki a testet, majd élteti. Amint a lélek kilép a testből, a test csak halott ruha marad, önmagától nem tud létezni.

„Az univerzális képlet fizikai testre már régóta létezik. Benne foglaltatik mindaz, ami ehhez a tapasztalatszerzéshez szükséges és oly módon van megtervezve, hogy alkalmazkodik a változó körülményekhez is, mondhatni egy biorobot, de bizonyos intelligenciával rendelkezik és rugalmasan tudja követni a lélek szárnyalásának útját. De ugyanakkor elpusztítható is, ha nem bánunk vele kellő odafigyeléssel és gondoskodással. A lelki kivetülés minden egyes csírája megtalálható benne, ezért hát igyekszünk az entitás tulajdonságait felvenni, úgy formában, mint minőségben.

Ezért lehetséges az, hogy egy embert az alakja, a kinézete alapján is meg tudunk határozni, vajon milyen tulajdonságokkal rendelkezik leginkább. Az arcolvasás, a tenyérjóslás és egyéb alternatív tudások mind erre alapozzák az információkat. A lélek tapasztalatszerzésből született le ide, hisz az impulzus az, amely változtat a minőségén, és a létben létesített lét földi körülményei között éri leginkább a legtöbb impulzus. Ezért ez koncentrált küzdőtér, ahol folyamatosan résen kell lenni és lekövetni a körülmények adta változásokat. Ennek a megvalósítására teszi alkalmassá az emberi test a lélek fejlődését, hiszen nélküle ebben a fizikai világban megnyilvánulni nem tudna. Nézzetek rá úgy, mint egy burokra, mely összeköttetést teremt a fizikai világ és lelki síkok történései között.” (Részlet – Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – 2020.09.16.)

Spirituális értelemben a fizikai test az a lélekruha, amely lehetővé teszi a lélek számára, hogy tapasztalatot gyűjtsön a létben létesített létben, azaz a fizikai világban. Úgy képzeljük el, mint egy szkafandert, amelyhez a lélek kapcsolódik és folyamatosan információt szállít számára. Az információkat ingerként az érzékszerveinktől az idegrendszeren keresztül juttatja el az agyba, ahol az információ feldolgozása után energia impulzusként válik elérhetővé a lélek számára.

Az információ meghatározza a formát. Ez a kijelentés igaz a fizikai testünkre is. Ez azt jelenti, hogy testünk jellemzői összhangban állnak az életfeladatunkkal, és arra hivatottak, hogy annak megvalósulását szolgálják. Noha genetikailag a testi jellemzőinket a szüleinktől örököljük, de a leszületésünk színhelye, mint környezet összhangban áll az életfeladatunkkal és már leszületés előtt kiválasztásra kerül. Így olyan testi jellemzőkkel és olyan környezetbe születünk, amely elősegíti azoknak a körülményeknek a kialakulását, amely életfeladatunk és tapasztalásaink középpontjában áll. Ezáltal a fizikai testünk a lelki minőségünk fizikai kivetüléseként is meghatározható. Gondoljunk csak azokra a személyekre, akik a fizikai testünk alapján végeznek arcelemzést, tenyérjóslást, írisz diagnosztikát és ezeken a folyamatokon keresztül olyan jellemzőket is ki tudnak olvasni, amelyek a lélekre vonatkoznak.

A testünk úgy működik, mint egy bio-robot, mely folyamatosan leköveti a bennünk zajló változásokat. Intelligens alkalmazkodóképessége teszi lehetővé, hogy változatos körülmények között is megállja a helyét és teljesítse feladatát. A tudósok már bebizonyították, hogy a tudatszintünk növekedésével a DNS-ünk is módosulni tud. Ahogy Thoth a Smaragdtáblákban is megírta „ahogy fent úgy lent”, ami a fizikai testünk esetében azt jelenti, hogy megannyi sejtünk, mint parányi élőlény viselkedik és saját tudattal (sejttudattal) rendelkezik. Hogyan tudnánk a rákos sejtek burjánzását magyarázni, illetve az őssejtek hogyan tudnák más sejtek feladatát ellátni, ha ez nem így lenne?

A testben energia és információ áramlik, ezt már a régi keleti gyógyító és életviteli rendszerek (Yoga, csikung stb.) is felfedezték, és alkalmazták is a gyógyítási technikákban. Több rendszer is létezik, mint az indiai-tibeti, mely aurára, csakrákra és nádikra (energiavezetékekre) osztja az ember energetikai rendszerét, míg a kínai csikung a yin-yang elvvel, dantienekkel, meridiánokkal és az öt-elem rendszerével határozza meg azt. Ezen energetikai rendszerek kapcsolatot tartanak a lelkünkkel, mely a tobozmirigyben található és azon keresztül a szellemünk segítségével a tudatunk rétegeit is eléri, melyben a magasabb szintű én is, mint entitás megnyilvánul. Ha így továbbfejtjük ezeket a kapcsolatokat, a Szellemi Hierarchián keresztül eljuthatunk egészen a Teremtőig.

Tudat – Szellem

A tudat egy energiarezgés, amely az egyént érő impulzusok, élmények és ezek mentén szerzett információk egyfajta gyűjtő központja. A tudat pusztán tárolja ezeket az adatokat, de a minősítés és megítélés már a szellem feladata.

A tudat három részből áll: felszíni, köztes és mély vagy tradíciós tudat.

A felszíni tudat (emberi tudat), a hiedelmek (neveltetés, a környezet befolyása) által szennyezett tudati állapot. Az emberek a mindennapi életük során cselekvéseikben, megnyilvánulásukban jellemzően ezt a tudati részt használják, amelyen keresztül legtöbbször nem látják az igazságot.

A köztes tudati rész átjárhatóságot biztosít a felszíni és a mélytudati (tradíciós) szint között. Innen információkat tudunk áthozni a felszíni tudatba, ilyen például az álom.

A lélektudatosságunkban tárolódik az elmúlt leszületéseink alatt összegyűjtött tudásunk, tapasztalásunk. Földi életünk során a lélektudatosságunkhoz nagyon korlátozottan férünk hozzá, mivel azt a felejtés fátyla borítja. A lélek fejlettségi szintjétől függően információt lehet áthozni a mélytudati szintről a köztes tudati szinten keresztül a felszíni tudatba. A kusza felszíni gondolkozás állapotában nem halljuk a lélektudatosságunkból jövő információkat, azonban, ha képesek vagyunk ezt lecsendesíteni és tisztán tartani, akkor felszínre hozhatjuk lelkünk mélyebb tartalmait. Jelen leszületésünk életfeladatai is a lélektudatosságunkban találhatóak.

A szellem felelős az egyén fejlődésének tudati összehangolásáért.

Egy informatikai példával szemléltetve a tudat egy merevlemezhez hasonlítható, mely tartalmazza a rendelkezésre álló információk tárházát, míg a szellem a processzor feladatkörét teljesíti, azaz olvas a különböző tudatszinteken lévő információkban és értékeli azokat.

A szellem az isteni minőség megnyilvánulása, mely a Teremtőtől ered és áthat mindent, mely a létezésben megnyilvánul.

Lélek

Emberi léptékkel a lélek halhatatlan, örök létező.

A lélek felette áll a halandóságnak, múlandóságnak, a lélek halhatatlan. Születtetlennek hívják, az egyiptomiak örökkévalónak nevezték. Mindig létező, ősi és halhatatlan.

A lélek az, amit szavakkal nem lehet leírni. Lélek nélkül nem létezünk. Testet keresve tudja feladatát, de a testet megtalálva, a test tulajdonságai elhomályosítják „látását.” Egy „utazó”, mely létezhet testen belül és testen kívül is. Karmája van, ösztönös, szuperintelligenciával rendelkezik.

A lélek fizikai testben történő leszületésének célja, hogy a Földön olyan tapasztalásokat gyűjtsön, melyeket más létsíkon képtelen megélni. Ittlétének egyetlen célja a fejlődés, fentről nézve az egyetlen érték a tudás és nem az élet élvezeteinek hajszolása.

A lelkek között két típust különböztetünk meg fejlődő és teremtett lelkeket.

Mind a kettő leszületik, az egyik a fejlődő lélek, aki önerőből járja végig a létben létesített lét állomásait.

Ezzel szemben a teremtett lélek szerződést köt a Szellemi Hierarchia egyik entitásával, aki biztosítja számára az entitás tudásának, tapasztalásának, minőségének az 1 %-át. A teremtett lélek esetében ez a szerződés egy sokkal nehezebb életutat határoz meg, de cserébe élvezheti Tethánjának támogatását. A Tethán részesül a szikrája által megélt tapasztalásokból, melyet a saját szintjén értelmez, ezáltal Ő maga is fejlődik.

A későbbiekben egy fejlődő lélek is köthet szerződést a Szellemi Hierarchia entitásaival, ily módon teremtett lélekké is válhat. Ha a Teremtő szempontjából nézzük, akkor minden lélek átvitt értelemben az Ő szikrája.

„Így hát az utazó becsülje meg magát és tisztelje annak fizikai voltát, testét és ápolja, gondozza kellő odafigyeléssel. Ez teremti meg a lehetőséget, hogy véghezvigye mindazt, amit a sorsában, karmájában felvállalt.” (Részlet – Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – 2020.09.16.)

Fejlődésünk célja, hogy a Teremtő szellemiségéhez minél közelebb jussunk, ehhez a lélek az utazó közeg, mely segítséget nyújt az út végigjárásához. A fizikai test egy olyan burok, amely ezt a fejlődést elősegíti a fizikai síkon.

A lélek fejlődési útja – Teremtett és Fejlődő lelkek

Mindenkiben megfogalmazódik életében legalább egyszer a következő kérdés: Van-e célja a földi létünknek? Erre a választ már sokan, sokféleképpen próbálták megfogalmazni. Ezen kérdés megválaszolása számos, filozófiai, tudományos és teológiai elméletnek volt a tárgya és jó néhány válasz született különböző kultúrákban vagy vallási, spirituális nézetek mentén. Számos ember ráébredt már arra, hogy nem csak a fizikai világ létezik, hanem valami más is azon túl, ők keresik a közös igazságot. Ebben a bejegyzésben a lélek fogalmát, fejlődését és a szellemi hierarchia entitásaival való kapcsolódását vizsgáljuk. (lásd. Szellemi hierarchia bejegyzésünket)

A Teremtés bejegyzésünkben megérthettétek, hogy a Teremtő szándéka az, hogy az általa létrehozott és belőle leválasztott temérdek lélek fejlődjön, egy része emberként egy taníttató közegben, a Földön. Az emberi lélek dönthet szabad akarata mentén, a Teremtő terveivel összhangban és Ővele szoros kapcsolatban létezzen azon a legmagasabb szinten, amit fejlődése útján elérhet.

A lélek egy érző lény, minden ember és szellemi entitás rendelkezik vele. Minden embert meghatároz a test, lélek, szellem hármassága, még akkor is, ha sokan csak a testre, azaz a fizikai világra fókuszálnak. Ebben a bejegyzésben csak a lélekre és annak emberi vonatkozásaira koncentrálunk.

Emberi szinten nem láthatjuk át a lélek valós létezését, mivel az emberi racionális törvények alapján szeretnénk megérteni. Ezért kérlek, hogy az itt kapott információkat kezeld egy külön „tiszta lapon” és értelmezd ennek tükrében!

Mi a lélek?

  • A lélek örökké létezik, nincs fizikai formája, rendelkezik karmával.
  • A lélek ösztönös és szuperintelligenciája van, azaz tartalmazza előző életeinkből származó tapasztalások lenyomatait.
  • A lélek a tapasztalatokat és megéléseket csak az anyagi testen keresztül tudja begyűjteni, majd feldolgozni a szelleme és tudata segítségével, ezért szüksége van a testre.
  • A lélek a testbe való kapcsolódása után nem lát rá az eredeti feladatára. (felejtés fátyla)
  • A lélek és a test összekapcsolódnak egy emberöltőre, mondhatjuk, hogy a test a lélek hordozója pl. autója, ami mindenhová elviszi a benne lévő független önálló individuumot, azaz a lelket.
  • A fizikai testünk sűrűsége, mellett a lélek magasabb rezgésű finom energiából áll.
  • A lélek mivel örökkévaló, nincsen múltja, jelene, jövője, így nincsnek hatással rá a testet érő külső behatások, öregedés, sebek stb.
  • Egy ember megszületésekor a Földön, a reinkarnáción keresztül a lélek hozzákapcsolódik a testhez. A test a lélek megjelenésével kezd el kifejlődni, a lélek szerkezetében nem változik, nincs neme és nem hoz létre utódokat.

Összegezve a lélek egy értő lény, melyet meghatároz a benne rejlő, értelem, érzelem, és képes impulzusok segítségével mozgatni az embert.

Hol van a lélek a testben?
A lélek alapvetően a tobozmirigyhez kapcsolódik, de összeköttetésben áll a test egyéb részeivel. A lélek az érzelmek segítségével ösztönöz a változásra.

A lélek fejlődési útját tekintve az alapokról indul és begyűjti a fejlődéshez szükséges tapasztalatokat, ezt hívjuk fejlődő léleknek. Amennyiben a fejlődő lélek külön feladatot és támogatottságot kap a szellemi hierarchiától, akkor már teremtett lélekről beszélünk.

Mindkét lélektípus leszületik és fejlődik, de a fejlődő lélek lépésről-lépésre tanulja meg életfeldatát és gyűjti be azon keresztül az tapasztalatokat, majd eltárolja azokat. A teremtett lélek sokkal gyorsabb fejlődési úttal rendelkezik, mert már vagy rendelkezik egy adott fejlettséggel és egy speciális feladatra kerül kiválasztásra vagy feladatai és megélési sűrítettebbek, így emiatt nagyobb haladásra tehet szert, de könnyebben építhet újabb karma pontokat is. Mielőtt tovább mennénk a fejlődés megértésébe, meg kell értenünk a Tethán és Lélekszikra (szikra) fogalmakat.

Tethán aki a Teremtőből származó létező, aki nem ölthet fizikai testet, a szellemi hierarchia tagja. A tethánok a szellemi hierarchiában mesteri szinten vagy afelett helyezkednek el. Magas rezgésű entitások, emiatt nem tudnak bárhol megjelenni, így alkalmazkodniuk kell az adott létsíkok szabályaihoz. Földön való megnyilvánulásához szüksége van egy úgy nevezett Lélekszikrára. A lélekszikra fizikai formátumán keresztül tud tapasztalatot gyűjteni és fejlődni.

Lélekszikra (Szikra) egy tudat, lélek és szellem összessége, mely rendelkezik saját sorssal, amihez kapcsolódik a Tethán minőségének (egojának) min. 1%-a. A Tethán és a Szikra állandó összeköttetésben állnak, még ha ennek a Lélekszikra nincs is mindig tudatában.

Ego megkülönböztetünk tiszta és szennyezett egot. A tiszta ego, más szóval önvaló, mely tartalmazza egy entitás összes minőségét. A szennyezett ego, más szóval énvaló a földi életút során az emberi lény önmagáról helytelenül kialakított képe.

A lélek fejlődési útjához, az ego-n kívül szükségünk van még további elemre, például sorsprogram. A sorsprogramunk a lélek belsejében azaz a lélektudatban tárolódik. A sorsprogram valójában nem más, mint az életfeladatunk.

Az emberi lény életútja során a külső és belső környezetével kölcsönhatásba lép, és megtapasztalásai következtében elkezdi önmagát ezeken keresztül meghatározni, vagyis eltávolodik tiszta önvalójától. (például: egy diplomás nő vagyok)

A tiszta ego így szennyeződik. A fejlődésünk célja az, hogy megszabaduljunk a szennyeződéstől, hogy felszínre törhessen a tiszta ego.

A szennyezett ego, más néven emberi ego nem tud a lélektudatra hatni, de akadályozni tudja a fejlődésünket.

Fontos fejlődési állomás, hogy a szellem segítségével megteremtsük a kapcsolatot a lélektudatosságunkban lévő tartalmakkal, így támogatva élettapasztalataink megélését és megértését. Életfeladatunkat akkor láthatjuk el, ha a lélek képes változtatni és ezáltal fejlődni.

Az emberi lény felépítésén belül a tudat egy tároló egység, mely gondolatmeneteket, tapasztalatokat, összefüggéseket és következtetéseket tartalmaz. Több részre tagolódik: felszínes, köztes és mély tudat.

A szellem fontos összekötő egység, amely megteremti a test és lélek harmóniáját. Alap feladata, hogy a kapott információkat képekbe rendezze, értelmezze és felfedezze benne a hibákat, és azok javítási lehetőségeit. A szellem egyik sajátossága, hogy olvasni tud az önvalóból (ego), és a tudatból.

Más szemszögből megközelítve a lélek tudatból, szellemből és egoból épül fel. A lélek információkat tárol a megélések és tapasztalatok mentén. Egy utazó, mely a fizikai testen kívül is létezik más létsíkokon is. (transzfer lény). Képes olvasni a tudatban, ez nagyon fontos, hiszen itt tárolódik a valódi életfeladatunk.

A Tethánunk támogat bennünket földi életeinkben, rajtunk keresztül tapasztal, teszi feladatát, mi pedig az Ő segítségével fejlődünk.

Az emberi lélekszikra a megérzései, gondolatai és szellemének értelmező működése által fejlődik, és ezzel együtt fejlődik a lélekszikra felsőbb énje, Tethánja is. Mivel a Tethán és a Szikra folyamatos kapcsolatban áll egymással, ezért az általunk megélt élettapasztalatokat a Tethánunk is megéli, de ezt saját szintjén minősíti.

Hogyan is történik egy teremtett lélek leszületése és életfeladatának elvállalása?

A szellemi hierarchia szintjén megszületik egy idea vagy terv. Például annak eldöntése, hogy az egyenáram vagy a váltóáram szolgálja-e jobban a világot?

Ebben a feladatban egy Tethán fejlődési lehetőséget lát, így elvállalja a feladatot. A folyamat következő lépcsőjeként a szellemi hierarchiában a sors- és karmaíró nagyurak megírják a feladatot és rögzítik egy szerződésben. Ez a karma, vagy sorsfeladat.

Említettük korábban, hogy a Tethán nagyon magas energiarezgésű lény, így ahhoz, hogy a Földön megvalósítson valamit, szüksége van egy Lélekszikrára. Ezért kiválaszt vagy létrehoz egyet, aki rendelkezik már értelemmel, érzelemmel, impulzussal és tudattal, majd ehhez saját egójának egy részét is hozzáadja, ami befolyásolja a lélek tudatát és minőségét.

A Tethán által aláírt sorsfeladat beültetésre kerül a lélek sorsába. Így válik egy még testet nem öltött lélek egyéni tudatúvá és útra késszé, hogy beteljesítse az életfeladatát. A tanulási környezet jelen esetben a Föld, mint fejlődtető és tanító közeg.

A lélek leszületik a Földre az emberi tudatú lények közé, ahol a megkapott sorsot – jelen esetben, hogy mely áram szolgálja jobban a világot – meg kell élnie, és eközben eltárolni a megélésekből származó tudást.

A földi létezésünk célja tehát, hogy tudatosan fejlődjünk és a megszerzett tapasztalatokat begyűjtsük és megosszuk a Tethánunkkal és általa a Szellemi Hierarchiával is.