Mágia

Mi is a mágia? Mielőtt válaszolnánk, érdemes körüljárni „a tanú pozíciójából” is a témát.

Ha megkérdezünk 10 olyan embert, aki nem foglalkozott a mágiával, legalább 7 ember a hiedelmük alapján, valami rossznak gondolja, amitől igyekszik távol maradni, mivel a mágia szó hallatán az úgynevezett „fekete mágia” jut eszükbe. A mágiának persze nincs színe, csak használatának a célja határozza meg a poláris világnézet alapján annak irányultságát. Mégis honnan eredeztethető az emberek viszolygása a mágiától? Régen az emberek sokasága vágyott arra, hogy spirituális beavató iskolákban megszerezze ezt a tudást. A meghatározó válasz a kanonizált Bibliában keresendő, amikor a nicea-i zsinat résztvevői (i.sz. 325) és I. Konstantin császár kiválasztották saját érdeküknek megfelelően a kanonizálandó részt, míg a többit apokrifnek nyilvánították. A kanonizált részt sok helyen átírták, annak a szándéknak megfelelően, hogy a Biblia segítségével befolyásolják a világot. Ennek egyik célja az egyházi vagyon megőrzése volt, melynek következménye a katolikus papok házasságának megtiltása, a női minőség alacsonyabbá tétele, valamint a bűnbocsátó cédulák árusítása volt. Sajnos ennek egyik eredménye az, hogy Jézus tanításainak zömét, apokrif iratnak minősítették és száműzték a Bibliából. Jézus tanításait szándékosan félremagyarázták. Mind a mai napig a köztudatban az áll, hogy Jézus megváltotta bűneinket, pedig csak példát igyekezett mutatni.

A Parapszichológia, más mágiáról szóló forrásokkal egyetemben, úgy határozza meg a mágiát, mint egy olyan „tudományt”, mely az erők uralását írja le.

Bizonyos források szerint, a 12 hun törzs között, amelyek visszajöttek a Kárpát medencébe, volt egy törzs – a magyarok – vagy inkább a magarok törzse, amelyről azt tartják, hogy a mágusok törzse volt. Innen leginkább a spirituális vezetők, a táltosok kerültek ki. Sok későbbi szakrális uralkodónkat ebből a törzsből eredeztetnek. A források szerint ők képesek voltak égi irányítás alatt vezetni a népet. Itt nagy jelentőséget kap a Szent Korona, mely, mint entitás van jelen a köztudatban, és egyben egy közvetítő eszköz is, mondhatjuk egy antennának, mellyel az éppen aktuális uralkodó idézőjelben fogni tudta” az égi irányítást. Az erre alkalmas személyt, a szakrális királyt a Pálos szerzeteseknek is el kellett fogadni, majd csak ezt követően koronázták meg. A Pálos szerzetesekről is sok misztikus történet kering, amelyekben különleges tudást és képességeket tulajdonítanak nekik. Ebből a rövid történetből le tudjuk azt szűrni, hogy a mágiának a mai felfogásunk szerint természetfeletti vagy paranormális erőket tulajdonítanak.

Hogyan fér össze a bűneink megváltása a karma törvényével?

A Bibliában sok igazság van, de nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá, felszínesen olvassuk, vagy igyekszünk meglelni a mélyebb kulcsokat, melyek a felületes olvasó előtt rejtve maradnak.

A felületes olvasó a Bibliában azt olvashatja, hogy a mágia tiltott foglalkozás és a Sátántól való. Íme néhány idézet:

 • V. Mózes 18:9-14. „Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.”
 • V. Mózes 13:1-4: „Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, a melyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, a kiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből? Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.”

Ezek az idézetek az Ószövetségből vannak, ahol Isten haragos és szemet-szemért, fogat-fogért elvet követi. Ezek a tiltások azok, melyek a felületesen Bibliát olvasó személyekben azt a benyomást keltik, hogy a mágia egy sötét, rossz, tiltott dolog. Ezért alakulhatott ki a közvéleményben is ez a fajta hozzáállás. Másrészről, viszont tele van a Biblia jövendölésekkel, ami az előbbiek szerint tiltott dolog lenne. Így ez egy ellentmondás, nem beszélve az Újszövetségről, ahol Jézus egy másik Istenképet fest le. Ő azt mondja, hogy „Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!”(Mt 5,39)” (mintha nem ugyanarról a Teremtőről beszélne). Az ő születésénél is mágusok voltak jelen, akik követték a csillagot (sok helyen királyoknak nevezték őket).

A mágia alapvető törvénye: „Ne árts!” Ez ugye érthető a karma megközelítés szempontjából.

A Tarot kártya mágus lapja, a teremtő erőt szimbolizálja. A feje fölötti fény a magasabb szintű tudatosságot jelenti. A botok a tűz elemet, a kelyhek a víz elemet, a kardok a levegő elemet, míg az érmék a föld elemet jelképezik. Kezében van minden, ami szükséges, hogy megteremtse tudatos gondolatát. A háta mögött kirajzolódó kör az egységet, de akár a Földet is jelképezheti. Az elemek közti energianyalábok ez esetben a végtelen jelet jelentik, mely a teremtési lehetőségek sokaságát mutatja. A mágus nem rossz és nem jó, cselekedetei tükrében értelmezhető poláris világunkban.A Tarot és a mágia ugyanabból, az ősi tudásból merítkezik

A mágia, akár tetszik, akár nem – része az életünknek. Talán az univerzum teremtése, volt az első mágikus művelet. A mágia azóta bekúszott a mindennapjainkba, akár a teremtő gondolatok, az agykontroll, vagy mondhatnánk szertartásokat is. Nagyon sok ember szeretne a mindennapjaiba bevonzani pénzt, szerelmet, egészséget, sikert és még sorolhatnám tovább a vágyakat, mint a megjelent könyveket, amelyek biztos utat mutatnak az ilyen jellegű sikerek felé. Sokan tartanak elengedő, bőség, és egyéb szertartásokat. Mindezek ellenére, ha őszintén végiggondoljuk reálisan az eredményeket, azt látjuk, hogy többnyire nem valósulnak meg a kitűzött álmok, vágyak, amiket szertartásokkal kívánunk bevonzani.

Vajon miért?

Fizikai szinten sokunknak szükséges a pénz, siker, hírnév, csillogás, melyek legkevésbé sem visznek előre, direkt módon a spirituális fejlődésben. Inkább a negatív megtapasztalások, amelyek arra késztetnek, hogy változtassunk hozzáállásunkon, életvitelünkön, és a nehézségek megoldása a lelket komoly próbatétel elé állítja. A nehézségek megélése mentén képes a lélek az intenzív fejlődésre. Gondoljuk csak végig, ha minden, amire gondolunk és vágyunk egy szempillantás alatt megvalósulna, akkor mi lenne az, amiért hajlandóak lennénk cselekedni, változni és változtatni? Pont a földi lét egyik legfontosabb lehetőségét nulláznánk le azzal, hogy nem változnánk, nem tapasztalnánk, és nem fejlődne a lelkünk és tudatunk.

Ezért leginkább az visz minket előre, hogy megtapasztalunk egy csomó kellemetlen dolgot, amelyben a lelkünk meghasonul és kibillen a mindennapi állapotból. Ezen események után tudatos megéléssel tudunk előre lépni. A földi lét lényege nem csak a kellemes szórakoztató életvitel, noha inkább ezt hajszoljuk, hanem az, hogy elfogadjunk dolgokat, helyzeteket átéljük és átengedjük magunkon. Ezért van az, hogy a gazdagság, siker bevonzása nem visz előre. Azt se felejtsük el, hogy mindannyian egy céllal születünk le, hogy tapasztaljunk. Amennyiben ez a cél nincs összhangban a vággyal, amit a mágiával meg akarunk teremteni, akkor ez általában nem következik be. Ha nagyon makacsok, és kitartóak vagyunk, akkor a sors megadhatja nekünk amire vágyunk, de egyúttal a mérleg másik serpenyőjébe is tesz hasonló jelentőségű helyzetet vagy helyzeteket, amik nem visznek előre, és lehet, hogy plusz köröket kell futnunk, hogy továbbléphessünk. Példaként, amikor valaki mindenáron sok pénzt akar bevonzani, de a sorsát figyelembe véve, nem pont ezt az utat kellene járnia. Megkaphatja a lehetőséget a sok pénz megszerzésére, de kaphat egy olyan helyzetet, ahol el is kell költenie gyógyszerre és kezelésekre a megszerzett pénzt. Tehát óvatosan bánjunk a bevonzással!

Mikor segíthet a mágia? Ha biztosan tudjuk, hogy merre tartunk, milyen időszak várható az életünkben, és mit kell megélnünk, akkor ennek a folyamatnak az elősegítésében segítségünkre lehet a mágia. Fontos átgondolni, hogy nem teremtünk plusz karmát magunknak, és nem ártunk tettünkkel senkinek sem. A mágia megértése és tudatos alkalmazása egy tudati szintet meghaladva viszont már elkerülhetetlené válik. Így válik az adeptusból mester…
A mágiában adeptusnak hívjuk azt a beavatott tanoncot, aki már átlépte a neofita – újonc státuszt és önállóan tudja alkalmazni a tanokat.

Hogyan működik a mágia? Ha azt szeretnénk, hogy fizikai szinten is megnyilvánuljon, hogyan tudjuk azt elérni? Ha tudatosan megfogalmazunk egy célt, amelynek az eléréséhez szükséges a mágia használata is, nem ártunk sem másnak, sem magunknak. Az ily módon létrehozott és „programozott” gondolati elementálnak (olyan szellemi lény, amely a beletáplált programot igyekszik megvalósítani) szüksége lesz energiára, hogy fizikai síkon is megnyilvánuljon és véghezvigye a programot. Honnan kapja ezt az energiát? Az egyik módja, hogy értelmezzük a célt és annak megvalósítási módját, tehát szellemi síkról a lelki síkon keresztül hozzuk le a fizikai valóságba. Ezt leginkább a lélek érzéseivel, vágyunkkal tudjuk elérni. Ez az energia tudja táplálni a gondolati elementált. A másik módja, ha fizikai szinten tudatosan cselekszünk a célunk elérésének értelmében. Ez a cselekedet szintén képes az elementál munkáját elősegíteni. (51%) Ide tartozik az is, mikor hangosan mondunk ki dolgokat, vagy mantrázunk. A hang is energia, amely fizikai síkon nyilvánul meg. Mindezek hiányában, a mágikus cselekedet eredménye pusztán vágyálom marad.

A mágia használatában nagyon fontos szempont a fókusz megtartása. Amikor egy mágikus cselekedetet próbálunk véghezvinni, nagyon fontos, hogy figyelmünket mennyi ideig tudjuk az adott cselekedetre összpontosítani. Ha abból indulunk ki, hogy egy mágikus folyamatba fektetett energia, miként alakul át, nem mindegy a folyamatba fektetett energia mennyisége sem. Tapasztalat, hogy a legtöbb ember nagyon rövid ideig képes egy dologra koncentrálni, ezért a mágikus cselekedetbe fordított energia is kevés legtöbbször ahhoz, hogy véghezvigyünk valamit. A „mentális izmokat” is edzeni kell, mint a fizikai testben lévőket. Ezekre vannak különféle gyakorlatok, sőt arra is van eszköz, hogy ezeket le tudjuk mérni.

Ha a mágiát próbáljuk boncolgatni az igazi megértéshez ennyi nem elég, szükséges elmerülni és értelmezni a tradíciós anyagokat is.

A fizikai testen belül az idegpályák vezetik az energiát. Itt a kiinduló központ az agy, hiszen fizikai síkon az továbbítja az ingereket. Akkor beszélhetünk belső folyamat eredményéről, ha mi hozzuk létre a mágikus folyamat kiindulópontját. Ide sorolnám azokat a gondolatokat is, melyek foglalkoztatnak és elég érzelem kapcsolódik hozzá, hogy fizikai szinten is megnyilvánuljon.

Ezek egyik vállfaja lehet az átok is, melyet sokszor nem is tudatosan hoz létre az egyed, sértettségében, megbántottságában. Ennek a fajta mágikus cselekedetnek karmikus következményei lehetnek.

A belső folyamatok mentén a vágyainkon való elmélkedés, ha áthatja a gondolatainkat, akkor megteremthetjük pozitív környezeti körülmények között az adott álmunk megvalósulását.

A külsőn tényezőkön alapuló elméletek azok, amikor mástól származó olvasott vagy tanult mágikus cselekedeteket valósítunk meg.

A szimbólumok olyan jelképek, melyek azzal az energiájú és minőségű erővel rendelkeznek, amivel megillették őket. Az energia nem vész el, csak átalakul. Ahol a figyelem, ott az energia. Ha egy szimbólumhoz egyfajta jelentés kötődik a tudatunkban, akkor azt a szimbólumot azzal a minőségű energiával töltjük fel, illetve töltötték fel az entitások az emberiség megjelenése óta, melynek esszenciája változhat. Ha valaki egy mágikus folyamatba beilleszt egy szimbólumot, akkor annak a szimbólumnak az erejét, és minőségét is behívja a megvalósulás érdekében.

Az általunk létrehozott mágikus cselekedetek, addig fejtik ki hatásukat, amíg energiával tápláljuk azokat, különben megszűnik a hatásuk. Ha ráébredünk önmagunk isteni mivoltára, akkor önmagunkat bizalmi státuszba helyezve, erőnket folyamatosan táplálni tudjuk. Idézzük fel Jézus szavait: „Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.”

Ez kizárólag önmagunktól függő állapot, tettekkel érhetjük el vágyaink reális megvalósulását.

„Az útjáráshoz szorosan fűződő erők halmazát, a létezés törvényszerűsége szerinti megnyilvánuló erőknek definiálnám, míg a kivetített ármányerők alatt a pusztító, ártó erők halmazát értem.” (Eliphas Nagyúr tanítása – részlet)


A Yotengrit teremtéstörténetben, meghatározásra kerül az Ármány (Ahriman) név jelentése.
Homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánk, Naporcájú GÖNUZ istenatyánk akkor még egységben valának – még nem sodródott össze a fonál, a Láncszemetlen Láncszem, az egyből hármon át négyre jutó alapige, az építőkő, melynek varázs-szava: Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy.
Fényes orcával ékes magasságos Istenünk akkor még homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még TENGRIT volt.
TENGRIT az Urál gerincén megfenekelvén, nő meg férfi istenséggé teremtődvén, alkotá önmagából UKKÓ-t, az istenasszonyt, alkotá magából GÖNÜZaz istenférfit.
A Jó meg Rossz is eloszlának, leginkább GÓNUZ, a férfi istenbe szorulva. UKKÓ istenanyánk kiveté magából a Rossz-at, GÖNUZ istenapánkból pedig kiűzé.
Az ártó szellem, UDAG, akit ÁRMÁN-nak is mondanak, ezért ellensége a nősténységnek, az asszonynak azóta is. Ő maga nemtelen, ellensége a nőstény-hím ölelkezésből teremtődő, javuló, szépülő életnek. Éket akar verni férfi és nő közé, bontani akarja egyetértésük alapjait, meg az eleven életet rontja nyavalyákkal, balesetekkel, bajokkal.
YOTENGRlT-nek, az első istennek ő is része, ki sem jó nem volt, sem rossz, sem hím, sem nőstény, mert szunnyadó Ős-Erő volt, de az iKERÖRVÉNY-nek, az Iker FORGÓszÉL-nek, a Mérleg Két Serpenyőjé-nek nem része, hanem azok ellensége.
Ezt így hitte a Három Ős, így hagyta ránk örökül.”

Néhány idekapcsolódó idézet a Szellemi Hierarchia tanításaiból:

„Ott kezdeném el, hogy a teremtésünk negyvennégy fázisú dinamikájában az első pontban foglal helyet az őskép, egy Isteni minta képében. Ugye most már tudjuk, hogy a teremtés a világunkban, a legelső mágikus cselekedet volt.” (Eliphas Nagyúr tanítása – részlet)

„A mágián belül az emberi mivolt eszközei között található az emberi testben lakozó vas- illetve fémtartalékok százalékos megjelenítésének fontossága. Átlag esetben az emberi testben minimális fémtartalom található, ami megegyezik az aura alapvető minőségével fejlettségével, edzettségével. A mágia kapcsán az aura és az emberi test kölcsönösen hatással vannak egymásra. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy melyik a dominánsabb, a felső értelem, vagy a mágus az aurával hat a testre, vagy pont fordítva zajlik? A vastartalom nemcsak a test erősítését szolgálja, hanem a mágnesezhetőségére is hatással van. Így könnyedén lehet erősíteni az aurát és az aura és test egységét. Ez egy primitív megoldás, mely csak időszakosan hasznosítható. A nagyobb vastartalom okán az ingerek hatásának mértéke megváltozik, így az idegi, illetve az érzéki pályák felszabadulnak, elernyednek, relax állapotba kerülnek, majd munkába kezdenek, s erősebbé válnak teljes képükben, mint voltak egykori önmagukhoz képest. Így a testi mágneses mező manipulálható, és az aura ahhoz igazodik idővel.” (Michael Arkangyal Nagyúr tanítása – részlet)

„Az erénye a mágusnak a türelem, a türelemnek szánt ajándéka a mágus, és kettőjük összhangja az élet. Az élet egy türelemjáték, a mágus a játékos. Mint minden valónak a mágiának is megvannak a maga félépítéseihez szánt törvénykezései.” (Ann Sah Attor tanítása – részlet)

 1. „Az első az egotlanódás. Ez egy olyan folyamat, mely megtagadja az énkép frontális torzulását az önvaló és az énvaló között. „
  Az önvaló egy leszületett lélek tiszta minősége, más szóval tiszta egoja, melyet még vagy már nem szennyez semmilyen hiedelem, hanem képes a világot és önmagát magasabb tudati szintről a tanú pozíciójából figyelni. Ezzel szemben az énvaló, a hiedelmünknek megfelelően kialakított kép önmagunkról és a világról. Ez a szennyezett ego. Az egotlanodás az a folyamat, mikor eltávolítjuk a szennyezett világképünkről a rárakodott hiedelmeket.
 2. A második a hiány és veszteség korrigálása. Az élet a maga módján hiányos a mágus fejlődését tekintve. A fejlődésére hatással vannak olyan elemek, mint az idő, ami a tudatra hat és a tér mi alátámasztja a kibontakozást. Ugyanakkor a mágus önmagában is képes kibontakozni, ezért rendelkezik egy belső térrel, egy oly világgal, melyet harmóniában kell tartania ahhoz, hogy egyes esetekben, mikor épülő erőterei megrogynak a térben, akkor a belső terében képes legyen magán segíteni. Ez az úgynevezett önben ön állapot, mi megadja a lehetőséget a mágus kibontakozására.
  Saját fejlődésünkben bekövetkezik egy életszakasz, amikor ki kell építenünk belső világunkat, melyből táplálkozik hitünk és tudatunk. Ezt egyensúlyban kell tartanunk, hogy biztos támasza legyen életünk kifelé irányúló cselekedeteinek. A vágyunk, hogy teremtsünk valamit külső világunkban egy hiányállapotot jelent. Idővel megjönnek a tapasztalások, melyek beépülnek tudatunkba, és a tér biztosítja tapasztalatszerzésünk színterét és annak körülményeit.
 3. Harmadik a pillanat és maradványainak értelmezése, azaz az életben vannak olyan momentumok, mik nyomot hagynak bensőnkben. Ezeket a pillanatokat kell kellőképpen beélni ahhoz, hogy ezekből a pillanatokból táplált energiák segítségével tovább jussunk, és időközben pusztítsuk is a gátat okozó tényezőket. A mágus kiegyensúlyozottsága nem a gátnélküli állapot, a mágus megérti a helyzet rávonatkozó elméletét, azt magába ömleszti és egy újabb lehetőség képében újra megéli. A mágus nem rendelkezik integritással, csupán egy álca az, mi megszabja a támadhatósági felületeket. Rés a pajzson, avagy lyuk a fazékon, ami az eredményét tekintve mindegy, ha a mágus nem rendelkezik egy belső privilégiummal egy sajátos dinamikával.
  Ebben a pontban az entitás azt magyarázza, hogy a tapasztalás csak akkor íródik be a tudatunkba, ha az egy új állapotot takar, mely minket egy másfajta dinamikájú cselekvésre késztet, amelyet az eddig megszokott reakcióval nem tudjuk kezelni. Ezeket a pillanatokat meg kell élnünk tudatosan, hogy megtanuljuk a benne rejlő tanítást. Csak azután válik tudássá, ha a másfajta megközelítési módot már sikeresen alkalmaztuk. Így jutunk előre és tudjuk egyre inkább csökkenteni azokat az élethelyzetek, melyek életünk során gátolják előrejutásunkat, fejlődésünket. A mágus egyensúlyra törekszik, azonban fejlődését a kibillentő helyzetek támogatják, így tud újabb helyzeteket megtapasztalni. A tanulságok levonása a tanú pozíciójában működik. Amíg nem tudjuk semlegesen nézni a helyzetet, addig nem fogjuk tudni a megfelelő következtetést levonni, mert csak szennyezett szűrőnkön keresztül látjuk azt. A védelmet vagy a pajzsot, a már megélt és tudatosan megtapasztalt élethelyzetek jelentik, a még megtanulandók a rések a pajzson, azokat is előbb-utóbb a megtapasztalásokkal kell megerősíteni.

Mégis hogyan tekintsünk a mágiára?

A Teremtő a mágiával hozta létre ezt a világot. Minden energia, ami körbevesz minket, melyek uralásához a mágia szükséges. Ha valaminek a kulcsát keressük, azt önmagában tudjuk leginkább megtalálni. Ha megtaláltuk, felfedeztük a mágiát, értelmezni kell azt. Rá kell jönnünk, hogy mihez tudunk kezdeni a kulccsal, melyik zárba is illik, foglalkozni kell vele, el kell sajátítani használatának feltételeit. Majd végső soron bele kell illeszteni a hozzá tartozó kulcslyukba és el kell fordítani a megfelelő irányba, hogy kinyithassuk a szabadság kapuját. Ez azt jelenti, hogy alkalmaznunk kell életünk során, hogy tudatosan teremtsük meg a továbblépés feltételeit.

Merlin a mágiával tanította az életre az ifjú Arthurt, a Mágus Tarot kártya az élet beavató lapja. Kedvenc filmjeinket is átszővi a mágia. A „Csillagok háborúja” történetében a Jedikkel van az erő, a „Mátrix” az ébredésről és a tudat teremtő erejéről szól, a „Gyűrűk Ura” trilógiában felfedezhetjük a mágia pozitív és negatív hatásait, az alkalmazójának szándéka szerint és így tovább folytathatnánk még a sort…

Ezért nem mindegy, hogy miként tekintünk a mágiára!


Végezetül Michael Arkangyal Nagyúr 2020. december 3.-i tanítása segít érthetően összefoglalni a mágia fontosságát életünkben.

„… segítünk a mágia anyag minőségének átadásában, hogy azt az értékrendet képviselje, mellyel az olvasó leginkább meg tud birkózni. Nem célunk a jelenleginél magasabb tanításokat leadni, mert a mágia az élet útja, a tapasztalásokon keresztül. A mágia áthatja mindazt, amit a fizikai síkon is meg tudtok élni. Tehát a mágiának a magasabb szintű ismerete csakis akkor következhet be, ha az életeteket tudatosan irányítani tudjátok, mert az irányítás a mágia része és a mágia eszköze. Ezért csak olyan információkat szeretnénk továbbítani, melyek a mágia működésének és fontosságának a jobb megértését szolgálják.

Minden mi e világban a Létben Létesített Létben létezik, energiából van. Az energia minősége meghatározza annak formáját, megnyilvánulását és erősségét. Ebből az következik, hogy az energia intenzitásán kívül, benne információ is található. Ez az információ szabályozza az erők megnyilvánulásának módját.

Az őskáosz az egy olyan energia volt, melynek megvolt az amplitúdója, erőssége, de nem volt benne rend, információ. Ezért megnyilvánulási formája nem volt szabályozott. A Teremtő megjelenésének alapfeltétele az volt, hogy ebben az őskáosz minőségben egyfajta rendezett minőség jelenjen meg és ez a rendezett minőség az információ megjelenésével és egyirányú összpontosításával jöhetett csak létre. Ezért mondjuk azt, hogy a Teremtés az első mágikus cselekedet.

A mágiában nemcsak az erőt kell meghatározni, amivel egy másik energiára hatni próbálunk, hanem a benne levő információt is, amely az erőnek a megnyilvánulási formáját biztosítja. Ezért tudott az őskáoszból is egy rend-szer keletkezni és ebben a rendszerben mindent átitat és áthat a Teremtő információja. Ez szabályozza ebben a rendszerben működő összes energiát, hiszen ő adja a keretet azoknak a megnyilvánulási formáihoz.

A Létben Létesített Lét egy plusz keretet kapott, a „Föld” elem, mint őselem által, mely a másik három őselemet a „Tűz”, a „Víz” és a „Levegő” minőségét korlátozza és biztosítja ezen a rendszeren belül, mármint a fizikai, földi világunkban az előző három elem megjelenésének formáit és viselkedéseinek mintáit.

Így hát a mágia az információn kívül tovább haladva az energia formáira is bontható. Említésünket a négy őselemmel már többszőr megtettük. Ezek minőségéből és kölcsönhatásaiból jöhetett létre a jelenlegi világunk. Tehát minden olyan energia, mely ebben a világban hatni próbál, lebontható a négy őselem alapminőségeire. Ezt az energetikai nagyságán kívül befolyásolja az információ milyensége, amely utat mutat az energia megnyilvánulásának formájára.

Ezt az információt a mágus, mely saját életét földi környezetben próbálja magasabb tudatossági szintre varázsolni, befolyásolni tudja. Beleteszi mindazt, a gondolati, tudati minőséget, mely alapján igyekszik az erőt megnyilvánulásra késztetni. Ennek a minőségnek a megnyilvánulása kapcsán tudja előidézni gondolatai vágyának a bekövetkeztét, és itt a vágy egy munkálkodó közeg, mely a szív minőségének segítségével tud a gondolati, tudati szintről átkerülni a fizikai valóságba.

Ezért hát a vágy nemcsak, hogy utat nyit az energiának, hanem táplálja is azt. Minden mágikus cselekedet, megnyilvánulása addig tart, amíg az őt létrehozó energia táplálni tudja azt és oly módon fog megnyilvánulni, amiképpen a belé táplált program azt megkívánja. Ezért van az, hogy minden mágikus cselekedet, előbb vagy utóbb véget ér, hogyha az őt tápláló energiák megszűnnek létezni a fizikai síkon.

A tudat meghatározza a viselkedési mintákat, a viselkedési minták meghatározzák a vágyakat, a vágyak igyekeznek megnyilvánulni fizikai szinten. Ha az ember a tudatát nem tudatosan irányítja, hanem szennyezett emberi szűrőjén keresztül ösztönösen éli meg az élet által elé sodort akadályokat, akkor mondhatni nem tudatosan, hanem ösztönösen teremt az életében és az őt körülvevő környezetben. Amennyiben az ösztön szennyezett, mármint a rárakodott tudati ferdülések eredményeképpen, úgy a létrehozott mágikus cselekedet nem fogja az egyén fejlődésének célját szolgálni.

Ebből az következik, hogy akár tudatosan, akár nem, de minden ember mágiát gyakorol és ez által befolyásolja életének alakulását. A gondolatnak ugyanúgy ereje van, mint a kimondott szónak, annyi különbséggel, hogy a kimondott szó a fizikai világban is meg tud nyilvánulni, hiszen a hang lenyomatot képez, melyet fizikai érzékszerveinkkel is érzékelni tudunk. Ezért van az, hogy a hangosan kimondott szó, karmikus szempontból is jelentőséggel bír.

Tudatunk megnyilvánulásai lehetőséget adnak arra, hogy befolyásoljuk életkörülményeinket, és ezt olyan világba tudjuk eltolni, melyek a mindennapi gondolatunk által átitatott közeg megnyilvánulási formái. Ezért hát, ha nem tudatosan kezeljük gondolatainkat, akkor az életünk annak tükörképe lesz. Itt kell megemlíteni az átok, rontás és egyéb mágikus cselekedeteket, melyek szintén karmikus kiegyenlítésre vágynak. Akár szennyezett tudattal, akár tudattalanul, hangosan vagy érzelemmel kinyilvánítunk bizonyos érzelmeket, akkor ezek megfoganhatnak és véghez vihetik azt a programot, amelyet belétettünk.

Éppen ezért a tudatos mágus, a karmikus terhelések elkerülése végett, úgy végez mágiát, hogy annak ne sértse azt az alaptörvényét, hogy „Ne árts!”, mert amennyiben másoknak olyan megéléseket okozunk gondolataink érzéseink által, amely nem képezi az ő életüknek karmikus feladatát, de ez által mégis elszenvedő alanyai lesznek annak, ez számukra karmikus teherrel fog bírni. Éppen ezért a mágia használata tudatosan csak oly módon ajánlott, hogy az tényleg a felemelkedés útját erősítse. A természetesen tapasztalás mindenkinek a segítségére van, de nem feltétlenül szükséges az életcélod megéléséhez. A plusz tapasztalások színesíthetik tudásod állományát, de egyben növelik életfeladatod elérésének időtartamát is, vagy nehezítik azt az utat, amellyel mindezt be kell járnod. Ezért célszerű tudatosan csak úgy nyúlni a mágiához, hogy azzal egyértelműen saját utunknak nyújthassunk segítséget. Ez esetben érdemes tudni és ismerni, hogy milyen mágikus folyamat hogyan befolyásolható és hogyan programozható.

Ennek a tudománynak a lényege tulajdonképpen az élet tudománya is egyben, mert hát, ha minden energia és a mágia az energia uralásának művészete, úgy rájöhetnünk, hogy ebben a Létben Létesített Létben minden erről szól. Ezért fontos, hogy helyére tegyük gondolatainkban a mágia jelentését és el tudjuk engedni annak negatív kicsengéséhez társított életképeket.A mágia nem jó és nem rossz! A mágia az életünk fejlődése által megfogalmazott ok okozatának, a kölcsönhatásnak az eszköze. Tehát létfontosságú és elkerülhetetlen a fizikai világban való használata. Ebből a megközelítésből célszerű tudatosítani és alkalmazni mindazt, mit a mágiáról tud kell.”